Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Training interactieve werkvormen6803/2860/2223/1/34
Studiegids

Training interactieve werkvormen

6803/2860/2223/1/34
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • beeldende kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Vercauteren Lieven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Eindcompetenties van een academische masteropleiding in de beeldende kunst.

De Nederlandse taal voldoende beheersen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten creëert een artistieke leeromgeving die in al haar didactische componenten (leerdoelen, leerinhouden, leer- en ontwikkelingsmaterialen, werk- en groeperingsvormen, evaluatie en feedback) aansluit bij de beginsituatie van een leergroep en individuele lerenden en pro actief is ten aanzien van de diversiteit in de leergroep.
De student linkt didactische beginsituaties aan specifieke werkvormen en zelf gekozen leerinhouden.
De student kan de aangebrachte werkvormen in eigen woorden weergeven.
De student kan een objectief observatieverslag opstellen.
De student legt uit hoe een groep zich ontwikkelt en beargumenteert in welke ontwikkelingsfase een groep zich bevindt.
De student kan in eigen woorden aangeven wat een lesfragment meer of minder efficiënt maakt.
De student toont zich zelfkritisch in het beoordelen van de eigen prestaties in dit opleidingsonderdeel.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan een positief leer- en leefklimaat creëren, en door doelgerichte activiteiten en formele en informele interacties de brede persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke ontplooiing van lerenden ondersteunen.
De student draagt actief bij tot een positief leef- en leerklimaat binnen de opleiding.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan de organisatie van onderwijs- en leeractiviteiten efficiënt op korte en lange termijn plannen, met het oog op het evidence informed creëren van een gestructureerde, creatieve, veilige en stimulerende artistieke leeromgeving.
De student kan de basisklasopstelling doorbreken, en kan in eigen woorden de functionaliteit hiervan verwoorden.
De student durft te experimenteren met interactieve werkvormen, vertrekkend vanuit haar/zijn beginsituatie.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan door onderzoekend leren, kritische zelfevaluatie en -reflectie het eigen functioneren richting geven, bijsturen en vernieuwen.
De student kan schriftelijk en mondeling kritisch reflecteren over het eigen en andermans handelen.
De student toont zich zelfkritisch in het beoordelen van de eigen prestaties in dit opleidingsonderdeel.

Leerinhoud

De cursus 'Training interactieve werkvormen' sluit nauw aan bij de cursussen 'Communicatie en taalvaardigheid', 'Beeldende Mens in Ontwikkeling', “Beeldende Mens in Moeilijkheden’,‘Denkkaders voor Beeldend Onderricht' en ''Stage kinderen”. We zullen wat aangeboden wordt in deze cursussen hier samenbrengen, voorbereiden en waar mogelijk inoefenen. We maken hierbij gebruik van de individuele sterke kanten van de verschillende deelnemers. Via het oefenen met verschillende vragen, groeperingsvormen, media, interactie-uitlokkende technieken, worden er verschillende manieren aangeboden waaruit de student kan kiezen om het eigen leerproces zo volledig mogelijk te maken. Individuele en groepsopdrachten helpen de student om het eigen leerproces zo volledig mogelijk te maken. Om dit tot stand te kunnen brengen zal er, soms vertrekkend van confrontatie, dan weer startend bij feedback, gesteund worden op het eigen reflectievermogen van de student. De Digitap-cursus biedt hiertoe de nodige ondersteuning en de begeleider zal de rol van coach op zich nemen. Gezien het hier om het inoefenen en evalueren van concrete vaardigheden gaat, is aanwezigheid bij de workshops onontbeerlijk.

Thema's en onderwerpen die aan bod kunnen komen (afhankelijk van de voorkennis en samenstelling van de groep) zijn:
- Beginsituatie - werkvormen - groeperingsvormen.
- Observeren - rapporteren - reflecteren/evalueren.
- Efficiënt lesverloop, aangepaste klasopstellingen en veiligheid.
- Groepsdynamica - persoonlijkheid - verantwoordelijkheid nemen voor de eigen communicatie.

Het leveren van een constructieve bijdrage aan de lessen impliceert dat je op regelmatige basis aanwezig bent (er worden absenties opgenomen); in het geval je gewettigd afwezig bent, breng je zo spoedig mogelijk je attest binnen via iBamaflex. 

Ongewettigde afwezigheden kunnen je studievoortgang in het gedrang brengen.

Studiematerialen (lijst)

Cursus via DigitapVerplicht
Studiewijzer TIWVerplicht
  • Auteur: Lieven Vercauteren

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Alle informatie die in de lessen en via Digitap wordt doorgegeven, zowel mondeling als schriftelijk. Zie ook studiewijzer.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing0,25 uren
  • Duur: Academiejaar
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen65,75 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht in de examenreeks50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks50,00

Toetsing (tekst)

Vaardigheidstoets simulatie 50% + Reflectieopdracht 50%

Gedragsobservatie + momentopname na proces (open vragen)