Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Schriftelijke communicatie & taalvaardigheid34592/2860/2223/1/80
Studiegids

Schriftelijke communicatie & taalvaardigheid

34592/2860/2223/1/80
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • beeldende kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Kockaerts Githa
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Eindcompetenties van een academische masteropleiding in de beeldende kunst.
De Nederlandse taal voldoende beheersen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten creëert een artistieke leeromgeving die in al haar didactische componenten (leerdoelen, leerinhouden, leer- en ontwikkelingsmaterialen, werk- en groeperingsvormen, evaluatie en feedback) aansluit bij de beginsituatie van een leergroep en individuele lerenden en pro actief is ten aanzien van de diversiteit in de leergroep.
Creëren van een uitdagende didactisch-artistieke leeromgeving (leerdoelen, leerinhouden, leer-en ontwikkelingsmaterialen, werk- en groeperingsvormen, evaluatie en feedback) die aansluit bij de beginsituatie en op maat van de lerende (proactief diversiteit).
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan op een adequate manier communiceren met ouders of verzorgers met diverse taalachtergronden in diverse talige situaties met het oog op informatie-uitwisseling, het stimuleren van de betrokkenheid en participatie en het samen ontwikkelen van constructieve strategieën om het leerproces van de lerenden te ondersteunen en te stimuleren.
De student kan in functie van de ontvanger (leerling, collega, directie, ouder,…) een correcte en vlotte tekst schrijven in het geschikte register.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten is in staat om, zelfstandig, kritisch en reflectief het beschikbare (inter)nationaal onderzoek op academisch niveau in het domein van het leraarschap in het algemeen en de eigen discipline in het bijzonder te kunnen ontsluiten en inzichten toe te passen.
De student kan een eigen tekst van een evenwichtige en ondersteunende lay-out voorzien.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan door onderzoekend leren, kritische zelfevaluatie en -reflectie het eigen functioneren richting geven, bijsturen en vernieuwen.
De student kan op basis van ontvangen feedback acties ondernemen om het eigen schriftelijk taalgebruik te verbeteren.

Leerinhoud

In Schriftelijke communicatie en taalvaardigheid komt schriftelijke communicatie aan bod. De student leert om in adequaat en correct Nederlands schriftelijk te communiceren in verschillende situaties.

De student moet aantonen dat hij/zij de nodige stappen onderneemt om zijn/haar schriftelijke talige competenties te verfijnen. Aan de hand van feedback bij verschillende schriftelijke opdrachten krijgt de student suggesties aangereikt voor een individueel verbetertraject. De student moet vervolgens zelfstandig aan de slag om bepaalde pijnpunten bij te spijkeren.


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Studiemateriaal via Digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Practicum en/of oefeningen20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00

Toetsing (tekst)

Toetsmethode: Werkstuk

Toetsmoment: Permanent uitgesteld

De student wordt beoordeeld op basis van een permanente evaluatie en vertrekkend vanuit de individuele beginsituatie (welke communicatieve vaardigheden beheerst hij/zij al en op welk niveau en welke evolutie heeft hij/zij doorgemaakt).