Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Stage kunsteducatieve sector32746/2860/2223/1/75
Studiegids

Stage kunsteducatieve sector

32746/2860/2223/1/75
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • beeldende kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Suls Lore
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Eindcompetenties van een academische masteropleiding in de beeldende kunst.
De Nederlandse taal voldoende beheersen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten creëert een artistieke leeromgeving die in al haar didactische componenten (leerdoelen, leerinhouden, leer- en ontwikkelingsmaterialen, werk- en groeperingsvormen, evaluatie en feedback) aansluit bij de beginsituatie van een leergroep en individuele lerenden en pro actief is ten aanzien van de diversiteit in de leergroep.
De student heeft inzicht in de doelgroep en kan leerinhouden, leerdoelen, werk- en groeperingsvormen, evaluatie, begeleiding en feedback aanpassen aan de leergroep.
De student kan toepasselijke kunsteducatieve methodieken en werkvormen toepassen in de beroepspraktijk.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan een positief leer- en leefklimaat creëren, en door doelgerichte activiteiten en formele en informele interacties de brede persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke ontplooiing van lerenden ondersteunen.
De student kan op een constructieve manier positieve feedback geven aan zijn medestudent.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan de organisatie van onderwijs- en leeractiviteiten efficiënt op korte en lange termijn plannen, met het oog op het evidence informed creëren van een gestructureerde, creatieve, veilige en stimulerende artistieke leeromgeving.
De student kan stagelessen voorbereiden en zelfstandig geven en daarbij inzetten op een aangenaam, gestructureerde, creatieve, veilige en stimulerende artistieke leeromgeving waarbij pro actief wordt ingezet op de diversiteit in de leergroep.
De student toont zelfredzaamheid en gaat zelfstandig te werk.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan constructief samenwerken met externe partners met het oog op het verrijken van het onderwijs- en vormingsaanbod en het faciliteren van de interactie tussen kunstenveld, onderwijs en arbeidsmarkt.
De student kan een eigen stageplaats zoeken en vastleggen, afspraken correct naleven en de administratie correct opvolgen.
De student kan constructief communiceren en samenwerken met een kunsteducatieve organisatie en/of andere externe partner.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan op basis van een actieve en onderzoekende houding voor beroepsvernieuwing creatief bijdragen aan beleid en ontwikkeling van een school, culturele instelling en kunsteducatieve organisatie.
De student kan een bijdrage leveren aan de reguliere werking of een bestaand aanbod van een kunsteducatieve organisatie of een andere externe partner.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan door onderzoekend leren, kritische zelfevaluatie en -reflectie het eigen functioneren richting geven, bijsturen en vernieuwen.
De student kan reflecteren over het eigen pedagogisch en didactisch handelen en kan zijn kwaliteiten en werkpunten benoemen en hoe daarmee om te gaan in de toekomst.
De student kan flexibel inspelen op de praktijksituaties en op basis van kennis, reflectie en inzicht eventuele moeilijkheden oplossen.
De student kan flexibel inspelen op de praktijksituaties en op basis van vakkennis, reflectie en inzicht moeilijkheden oplossen.
De student kan reflecteren over het eigen handelen doorheen het kunsteducatief project en verbanden leggen met de projectresultaten, benoemen wat de kwaliteiten en werkpunten zijn en hoe daarmee om te gaan in de toekomst.

Leerinhoud

De student loopt een stage bij een erfgoed- (vb. musea als het Muhka), cultuur-, kunsteducatieve organisatie of een socio-culturele organisatie met een uitgesproken kunsteducatief (vrijetijds)aanbod. In het kader van deze stage kan de student meedraaien in een kunsteducatief aanbod zoals een kunstkamp, een sociaal artistiek project of een kunsteducatief evenement. Hierbij zijn volgende opties een mogelijkheid:

- het ontwikkelen en begeleiden van workshops voor een specifieke doelgroep (kleuters; vluchtelingen; senioren; mensen met beperkingen; ...)

- het ontwerpen van een kunsteducatief product (vb. een inspiratiebundel; een doe-boekje; een kunsteducatieve doe-box; een interactieve rondleiding;  ... )

- het mede-coördineren, organiseren en/of ondersteunen van een kunsteducatief evenement of project (vb. kunstenfestival Kunstgrillen)Via Digitap en tijdens het infomoment KES worden jaarlijks enkele stagepartners en stageprojecten KES voorgesteld waarvoor je als student kan intekenen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Zie aanvullende info op Digitap en in de studiewijzer.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren30,00 uren
  • Duur: Academiejaar
Werkplekleren en/of stage25,00 uren
Werktijd buiten de contacturen35,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarArtistiek-educatieve projectopdracht50,00Stageproject + presentatie
AcademiejaarReflectieopdracht in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarArtistiek-educatieve projectopdracht50,00stageproject + presentatie
AcademiejaarReflectieopdracht in de examenreeks50,00

Toetsing (tekst)

50% Presentatie (pecha kucha stageproject) + 50% reflectieopdracht

Toetsmethode: presentatie + open vragen