Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Beeldende mens in moeilijkheden33198/2860/2223/1/20
Studiegids

Beeldende mens in moeilijkheden

33198/2860/2223/1/20
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • beeldende kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Vercauteren Lieven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Eindcompetenties van een academische masteropleiding in de beeldende kunst.

De Nederlandse taal voldoende beheersen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan een positief leer- en leefklimaat creëren, en door doelgerichte activiteiten en formele en informele interacties de brede persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke ontplooiing van lerenden ondersteunen.
De student kan de aangebrachte mogelijke leerhindernissen typeren, omschrijven en er informatie over verstrekken om de lespraktijk bij functiebeperkingen bij te sturen.
De student kan, via samenwerking met enkele collega's, een complex thema op een op beleving gerichte manier overbrengen aan de eigen klasgroep.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten is in staat om, zelfstandig, kritisch en reflectief het beschikbare (inter)nationaal onderzoek op academisch niveau in het domein van het leraarschap in het algemeen en de eigen discipline in het bijzonder te kunnen ontsluiten en inzichten toe te passen.
De student kan geschikte bronnen raadplegen en toepassen.
De student kan ‘theory of mind’ uitleggen en in verband brengen met het lesgeven in beeldend onderricht.

Leerinhoud

Wat zijn leermoeilijkheden, hoe kan je er mee omgaan in een leersituatie en waar vind je meer informatie over mogelijke leermoeilijkheden zoals:

dyslexie, dyscalculie, dysorthografie, dyspraxie
beelddenken
NLD
ADHD
Hoogbegaafdheid
Breed spectrum autisme
Faalangst
Motivatieproblemen
Depressie
ADD
Gender
HSP

Het leveren van een constructieve bijdrage aan de lessen impliceert dat je op regelmatige basis aanwezig bent (er worden absenties opgenomen); in het geval je gewettigd afwezig bent, breng je zo spoedig mogelijk een attest binnen op het secretariaat.

Studiematerialen (lijst)

Cursus via DigitapVerplicht
Studiewijzer Beeldende Mens in MoeilijkhedenVerplicht
  • Auteur: Lieven Vercauteren

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Alle informatie die in de lessen en via Digitap wordt doorgegeven, zowel mondeling als schriftelijk. Zie ook studiewijzer.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- De Jonckheere, Peter. Ontwikkelingspsychologie: inleidende begrippen en implicaties voor opvoeding en (basis) onderwijs. Mechelen, Plantyn, 2011. Print. (wordt ook voor Beeldende mens in ontwikkeling gebruikt, dus sterk aanbevolen).
- Brown, S. e.a. Goed lesgeven: praktische raadgevingen en tips voor de moderne leerkracht..Aartselaar, Deltas, 1998. Print.
- Hart, Sura en Kindle-Hodson, Victoria. De veilige klas. Leren en inspireren. Roermond, Daimoon BV, 2011. Print.
- Hogerhuis,Michiel en Martijn. van Oorschot. Alle gedrag is communicatie. Amsterdam, SWP. 2007. Print.
- Van Geel, Victor. Lichaamstaal: praktijkboek voor de leraar. 7de editie. Amersfoort, Thieme Meulenhoff, 2014. Print.
- Van den Broeck, Herman. 'Opvoeden in de klas - Wegwijzer voor leerkrachten'. Tielt, Lannoo, 2006. Print.
- www.klasse.be

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
  • Duur: Academiejaar
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Vormen van groepsleren12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen64,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Projectopdracht + open en gesloten vragen

Momentopname na proces + schriftelijk examen