Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Organisatie en wetgeving3195/2860/2223/1/67
Studiegids

Organisatie en wetgeving

3195/2860/2223/1/67
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • beeldende kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Wolfaert Indra
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Eindcompetenties van een academische masteropleiding in de beeldende kunst.
De Nederlandse taal voldoende beheersen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten creëert een artistieke leeromgeving die in al haar didactische componenten (leerdoelen, leerinhouden, leer- en ontwikkelingsmaterialen, werk- en groeperingsvormen, evaluatie en feedback) aansluit bij de beginsituatie van een leergroep en individuele lerenden en pro actief is ten aanzien van de diversiteit in de leergroep.
De student kan op basis van analyse en vergelijking conclusies trekken en een visie, mening en standpunt argumenteren en verwoorden.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan constructief samenwerken met externe partners met het oog op het verrijken van het onderwijs- en vormingsaanbod en het faciliteren van de interactie tussen kunstenveld, onderwijs en arbeidsmarkt.
De student kan de eigen mening/visie verduidelijken aan collega’s uit het onderwijslandschap en op basis van dit gesprek die mening/visie onderbouwen of eventueel aanpassen.
De student kan constructief deelnemen aan een meso-activiteit
De student kan op een constructieve manier communiceren en samenwerken met interne en/of externe partners
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten is in staat om, zelfstandig, kritisch en reflectief het beschikbare (inter)nationaal onderzoek op academisch niveau in het domein van het leraarschap in het algemeen en de eigen discipline in het bijzonder te kunnen ontsluiten en inzichten toe te passen.
De student kan verbanden leggen tussen de leerstof door onderzoek te doen naar de materie.
De student kan vanuit het domein van leraar en vanuit het domein beeldende kunsten/beeldend kunstenaar verschillende standpunten innemen en die beargumenteren.
De student kan zelfstandig, kritisch en reflectief geschikte bronnen selecteren en raadplegen en kan daarover rapporteren.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten ontwikkelt een eigen visie op basis van de mogelijkheden en grenzen van verschillende theoretische paradigma’s in onderwijskundig, (vak)didactisch en vakinhoudelijk onderzoek.
De student kan vanuit het eigen vormingsaanbod kritisch reflecteren op het leraarschap.
De student kan een eigen visie ontwikkelen en verwoorden op het leraarschap en de eigen rol in het kunstonderwijs.
De student kan de eigen mening/visie verduidelijken aan collega’s uit het onderwijslandschap en op basis van dit gesprek die mening/visie onderbouwen of eventueel aanpassen.
De student is op de hoogte van de hedendaagse onderwijs- en kunstactualiteit en neemt die kennis mee in het denkproces.
De student kan op basis van analyse en vergelijking conclusies trekken en een visie, mening en standpunt argumenteren en verwoorden.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan op basis van een actieve en onderzoekende houding voor beroepsvernieuwing creatief bijdragen aan beleid en ontwikkeling van een school, culturele instelling en kunsteducatieve organisatie.
De student kan de gevolgen van beleidsmatige beslissingen en de daarbij horende gevolgen in de praktijk inschatten, beschrijven en bespreken.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan door onderzoekend leren, kritische zelfevaluatie en -reflectie het eigen functioneren richting geven, bijsturen en vernieuwen.
De student kan vanuit het eigen vormingsaanbod kritisch reflecteren op het leraarschap.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan constructief samenwerken met collega’s en daarin initiatief nemen, deelnemen en leiding geven aan disciplinair en interdisciplinair teamoverleg.
De student kan een positieve, reflectieve en proactieve houding aannemen met als vooropgesteld doel; het zelfstandig en in teamverband functioneren binnen het werkveld
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten is in staat om over onderwijskundige thema’s, het lerarenberoep, en zelf ontwikkelde strategieën voor de onderwijspraktijk te communiceren met collega’s en andere stakeholders in het onderwijs en kunstenveld en als professional deel te nemen aan het maatschappelijk debat.
De student kan werken aan een interpretatiekader en kritisch omgaan met informatie over onderwijsthema’s en ontwikkelingen.
De student kan beleidsmatige beslissingen in de praktijk kritisch beoordelen en een eigen mening/visie geven en bespreken met collega’s

Leerinhoud

De student leert zich een breder beeld te vormen over het (kunst)onderwijs in Vlaanderen door de politieke structuur van Vlaanderen in de federale context en de onderwijsorganisatie in Vlaanderen te bestuderen.
Daarnaast spenderen we aandacht aan de recente onderwijsontwikkelingen en gaan we kijken naar de onderwijsorganisatie (rechtspositie van het onderwijspersoneel, statuten, sollicitatiemogelijkheden, vaste benoeming, zelfstandige in bijberoep, vakgroepen en vergaderingen…).
Er wordt ingegaan op de inrichtende machten, de kwaliteitszorg (de werking van de doorlichting), werking van externe partners en de decretale bepalingen van het onderwijs en het kunstonderwijs in het bijzonder, voornamelijk het DKO en KSO.
We focussen op:
- de politieke en administratieve context van de onderwijsorganisatie in Vlaanderen
- de organisatie van -en de beleidsvoering omtrent het beeldend kunstonderwijs in Vlaanderen
- de decretale bepalingen van het (kunst)onderwijs, voornamelijk het DKO en het KSO
- de kwaliteitszorg in het onderwijs
- de school als organisatie (structuur en cultuur)
- de beleidseffectiviteit van de school
- de rechtspositie van het personeel
- combinatie kunstenaar/leraar
- solliciteren in het onderwijs: waar, wat, hoe
- de rechten van het kind

Het leveren van een constructieve bijdrage aan de lessen impliceert dat je op regelmatige basis actief deelneemt aan de gesprekken en dit met een open houding en aanwezig bent (er worden absenties opgenomen); in het geval je gewettigd afwezig bent, breng je zo spoedig mogelijk een attest binnen op het secretariaat.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

http//:www.onderwijs.vlaanderen.be
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-regering/beslissingenvlaamseregering?search=&publication_date=&publication_date_1%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&publication_date_1%5Bmax%5D%5Bdate%5D=&competence=21&delivery_channel=&delivery_channel_1=

Aanvullende bronnenlijst ontvang je tijdens de lessen.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen66,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00

Toetsing (tekst)

In de studiewijzer staan gedetailleerde instructies en beoordelingscriteria.

Het leveren van een constructieve bijdrage aan de lessen impliceert dat je op regelmatige basis aanwezig bent (er worden absenties opgenomen); in het geval je gewettigd afwezig bent, breng je zo spoedig mogelijk een attest binnen op het secretariaat.
Ongewettigde afwezigheden kunnen je studievoortgang in het gedrang brengen.