Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Specifieke vakdidactiek jongeren en volwassenen33235/2860/2223/1/17
Studiegids

Specifieke vakdidactiek jongeren en volwassenen

33235/2860/2223/1/17
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • beeldende kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: De Pooter Liesbet
Andere co-titularis(sen): De Somer Catherine, Vanbrabant Stijn
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Eindcompetenties van een academische masteropleiding in de beeldende kunst.
De Nederlandse taal voldoende beheersen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten creëert een artistieke leeromgeving die in al haar didactische componenten (leerdoelen, leerinhouden, leer- en ontwikkelingsmaterialen, werk- en groeperingsvormen, evaluatie en feedback) aansluit bij de beginsituatie van een leergroep en individuele lerenden en pro actief is ten aanzien van de diversiteit in de leergroep.
De student kan door middel van een demonstratie aantonen dat die inzicht heeft in de doelgroep en die correct kan inschatten.
De student kan een lesvoorbereiding voor de jongeren en volwassenen opstellen, zich voorbereidend op de doelgroep, de opdracht en het onderwijzen ervan.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan een positief leer- en leefklimaat creëren, en door doelgerichte activiteiten en formele en informele interacties de brede persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke ontplooiing van lerenden ondersteunen.
De student kan constructieve feedback geven, waarbij hij steeds begint met positieve feedback.
De student kan (verbaal en digitaal) op een constructieve manier overleggen, samenwerken en communiceren met medestudenten en docenten.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan constructief samenwerken met externe partners met het oog op het verrijken van het onderwijs- en vormingsaanbod en het faciliteren van de interactie tussen kunstenveld, onderwijs en arbeidsmarkt.
De student kan (verbaal en digitaal) op een constructieve manier overleggen, samenwerken en communiceren met medestudenten en docenten.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten is in staat om, zelfstandig, kritisch en reflectief het beschikbare (inter)nationaal onderzoek op academisch niveau in het domein van het leraarschap in het algemeen en de eigen discipline in het bijzonder te kunnen ontsluiten en inzichten toe te passen.
De student kan vak- en domeinspecifieke kennis op een correcte manier aanpassen aan de doelgroepen.
De student kan een eenvoudige animatie en een How To maken.
De student kan omgaan met een compact fototoestel, smartphone of tablet (omgaan met licht, beweging, inzoomen tijdens de opname e.d.) en met specifieke hardware zoals laptop, beamer en smartboard.
De student kan eenvoudig bewegende beelden monteren (inclusief gebruik van titels/tekst, overgang, geluid).
De student kan, met eigen eenvoudige animatie en how-to, aantonen dat hij verschillende media kan combineren in functie van het lesgeven.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten ontwikkelt een eigen visie op basis van de mogelijkheden en grenzen van verschillende theoretische paradigma’s in onderwijskundig, (vak)didactisch en vakinhoudelijk onderzoek.
De student kan een vormende visie op het onderwijs toelichten aan de hand van praktijkervaringen.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan door onderzoekend leren, kritische zelfevaluatie en -reflectie het eigen functioneren richting geven, bijsturen en vernieuwen.
De student kan reflecteren over de eigen onderwijspraktijk en toont hierbij leergierigheid en een kritische ingesteldheid.
De student kan reflecteren over het eigen handelen en kan benoemen wat de eigen kwaliteiten en werkpunten zijn en hoe daarmee om te gaan in de toekomst.
De student kan een positieve, reflectieve en proactieve houding vooropstellen met het zelfstandig functioneren binnen het werkveld als vooropgesteld doel.

Leerinhoud

Tijdens de lessen wordt er tijd en ruimte gemaakt voor vragen, onderzoeken, experimenten, bedenkingen, enz. m.b.t. het beeldend kunstonderwijs en het lesgeven, waaraan de studenten vanuit hun praktijkervaring zelf behoefte hebben.
Om aan deze vraag te kunnen beantwoorden, wordt er een proactieve houding van de studenten verwacht. Aanwezigheid en deelname tijdens de lessen is aangeraden, het nalezen van de lesinhoud en delen van uit te voeren opdrachten gebeurt via digitap en mail.
Dit vak geeft verder praktische en theoretische ondersteuning om de stage jongeren en volwassen in goede banen te leiden. Het correct samenstellen van een stageportfolio jongeren en volwassenen komt tijdens praktijkoefeningen aan bod. De studenten dienen een lesvoorbereiding jongeren of volwassen op te stellen, gelinkt aan een praktische how-to en een kritische individuele reflectie ter evaluatie.
Je gaat kennismaken met verschillende links, websites en forums die belangrijk zijn binnen een onderwijsopdracht, zoals Smartschool, VOETen, Kunstig competent, …
Je krijgt voldoende basis en ondersteuning om een tutorial ‘how to’ op te bouwen en een online stap voor stap opdracht uit te werken.

Het leveren van een constructieve bijdrage aan de lessen impliceert dat je op regelmatige basis aanwezig bent (er worden absenties opgenomen); in het geval je gewettigd afwezig bent, breng je zo spoedig mogelijk een attest binnen op het secretariaat.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- https://raamleerplandko.files.wordpress.com
- KORTHAGEN, F.A.J., Reflectie en de professionele ontwikkeling van leraren. Pedagogische studiën 69, 1992, p. 112-123.
- http://www.onderwijs.vlaanderen.be

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Wezowski, P., & Wezowski, K. (2013). Lichaamstaal. Leuven: LannooCampus.
- KORTHAGEN, F.A.J., Reflectie en de professionele ontwikkeling van leraren. Pedagogische studiën 69, 1992, p. 112-123.
- http://www.onderwijs.vlaanderen.be

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen16,00 uren
Vormen van groepsleren20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen120,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht in de examenreeks20,00
AcademiejaarVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht in de examenreeks20,00
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks40,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken40,00

Toetsing (tekst)