Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Stage jongeren32743/2860/2223/1/70
Studiegids

Stage jongeren

32743/2860/2223/1/70
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • beeldende kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Wolfaert Indra
Andere co-titularis(sen): Colpaert Ludovik, De Pooter Liesbet, De Somer Catherine, Gils Lou, Vanbrabant Stijn
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Eindcompetenties van een academische masteropleiding in de beeldende kunst.
De Nederlandse taal voldoende beheersen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten beheerst gespecialiseerde theoretische en praktische kennis, vaardigheden en attitudes die de basiscompetenties voor leraren zoals geformuleerd in ( … ) ondersteunt. Hij/zij is in staat om die kennis, vaardigheden en attitudes uit te breiden, te actualiseren, te verbreden, te verdiepen en te verbinden met actuele maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen. Hij/zij kan die kennis en vaardigheden inzetten om voor lerenden uitdagende artistieke leeromgevingen te creëren en kan op basis van die kennis, vaardigheden en attitudes eigen nieuwe ideeën voor het onderwijs, het kunstonderwijs en/of de kunsteducatieve sector ontwikkelen en aan de realiteit te toetsen.
De student kan de stageschool en de eigen plaats situeren in het geheel van de organisatie van het onderwijs.
De student laat zien dat de verworven kennis, inzicht en vaardigheden geïntegreerd en eigen gemaakt zijn.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten creëert een artistieke leeromgeving die in al haar didactische componenten (leerdoelen, leerinhouden, leer- en ontwikkelingsmaterialen, werk- en groeperingsvormen, evaluatie en feedback) aansluit bij de beginsituatie van een leergroep en individuele lerenden en pro actief is ten aanzien van de diversiteit in de leergroep.
De student kan vak- en domeinspecifieke kennis vertalen voor een specifieke doelgroep.
De student linkt didactische beginsituaties aan specifieke werkvormen en zelf gekozen leerinhouden.
De student kan feedback zodanig verwoorden dat het voor de ontvanger makkelijker is om er eigen leerpunten uit te destilleren.
De student heeft inzicht in de doelgroep en kan leerinhouden, leerdoelen, werk- en groeperingsvormen, evaluatie, begeleiding en feedback aanpassen aan de leergroep.
De student heeft aandacht voor inclusief werken.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan een positief leer- en leefklimaat creëren, en door doelgerichte activiteiten en formele en informele interacties de brede persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke ontplooiing van lerenden ondersteunen.
De student kan op een adequate manier communiceren met de leerlingen, ouders of verzorgers met diverse taalachtergronden in diverse talige situaties.
De student kan feedback zodanig verwoorden dat het voor de ontvanger makkelijker is om er eigen leerpunten uit te destilleren.
De afgestudeerde kan een positief leer- en leefklimaat creëren door in te zetten op een positieve werksfeer en opbouwende feedback te geven tijdens het leerproces
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan de organisatie van onderwijs- en leeractiviteiten efficiënt op korte en lange termijn plannen, met het oog op het evidence informed creëren van een gestructureerde, creatieve, veilige en stimulerende artistieke leeromgeving.
De student kan stagelessen voorbereiden en zelfstandig geven en daarbij inzetten op een aangenaam, gestructureerde, creatieve, veilige en stimulerende artistieke leeromgeving waarbij pro actief wordt ingezet op de diversiteit in de leergroep.
De student toont zelfredzaamheid en gaat zelfstandig te werk.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan op een adequate manier communiceren met ouders of verzorgers met diverse taalachtergronden in diverse talige situaties met het oog op informatie-uitwisseling, het stimuleren van de betrokkenheid en participatie en het samen ontwikkelen van constructieve strategieën om het leerproces van de lerenden te ondersteunen en te stimuleren.
De student kan betrokkenheid in stand houden via oogcontact, ondersteunende gebaren en stemgebruik.
De student kan zelfzeker, helder en gestructureerd spreken voor een specifieke groep.
De student kan Standaardnederlands spreken.
De student kan op een adequate manier communiceren met de leerlingen, ouders of verzorgers met diverse taalachtergronden in diverse talige situaties.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan constructief samenwerken met externe partners met het oog op het verrijken van het onderwijs- en vormingsaanbod en het faciliteren van de interactie tussen kunstenveld, onderwijs en arbeidsmarkt.
De student kan een eigen stageplaats zoeken en vastleggen, afspraken correct naleven en de administratie correct opvolgen.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten is in staat om, zelfstandig, kritisch en reflectief het beschikbare (inter)nationaal onderzoek op academisch niveau in het domein van het leraarschap in het algemeen en de eigen discipline in het bijzonder te kunnen ontsluiten en inzichten toe te passen.
De student kan geschikte bronnen raadplegen en toepassen.
De student laat zien dat de verworven kennis, inzicht en vaardigheden geïntegreerd en eigen gemaakt zijn.
De student kan vak- en domeinspecifieke kennis vertalen naar een opdracht met leeractiviteiten die aansluit bij de beginsituatie van de doelgroep en individuele lerenden.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten ontwikkelt een eigen visie op basis van de mogelijkheden en grenzen van verschillende theoretische paradigma’s in onderwijskundig, (vak)didactisch en vakinhoudelijk onderzoek.
De student kan vanuit het eigen vormingsaanbod kritisch reflecteren op het leraarschap.
De student kan een eigen visie ontwikkelen en verwoorden op het leraarschap en de eigen rol in het kunstonderwijs.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan door onderzoekend leren, kritische zelfevaluatie en -reflectie het eigen functioneren richting geven, bijsturen en vernieuwen.
De student kan flexibel inspelen op de praktijksituaties en op basis van kennis, reflectie en inzicht eventuele moeilijkheden oplossen.
De student kan een lessituatie analyseren en reflecteren over het eigen pedagogisch en didactisch handelen en het handelen in de toekomst eventueel aanpassen.
De student kan reflecteren over het eigen handelen gedurende de hele stageperiode, waarbij beschreven wordt wat de kwaliteiten en werkpunten zijn en hoe daarmee om te gaan in de toekomst.
De student kan vanuit het eigen vormingsaanbod kritisch reflecteren op het leraarschap.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan constructief samenwerken met collega’s en daarin initiatief nemen, deelnemen en leiding geven aan disciplinair en interdisciplinair teamoverleg.
De student beschikt over een passende beroepsattitude en kan overleggen en samenwerken met collega’s uit het werkveld.

Leerinhoud

Tijdens de stage jongeren wordt er ervaring opgedaan in een kunstgerichte opleiding (algemeen beeldende vorming in het Deeltijds kunstonderwijs of het kunstsecundair onderwijs) en een niet-kunstgerichte opleiding (het secundair onderwijs).
Tijdens de observatiestage is observeren met een kritische blik, verbanden leggen tussen de behandelde leerstof en het handelen van de jongeren en de vakmentor cruciaal.
Je doet onderzoek naar gepaste leeractiviteiten voor de doelgroep, met correcte technische en artistieke vakkennis en materialenkennis die je verwerkt binnen de opdrachten en de lessen.
Bij het creëren van een opdracht leer je rekening houden met de motorische ontwikkeling en de sociale vaardigheden van de leerlingen, de maatschappelijke relevantie van de opdracht/ het onderwerp, materialen en/of uitvoering waarbij het ‘spelende, ontdekkende element’ als een vanzelfsprekend subniveau een constante is.
Tijdens de stagelessen kan de eerder geleerde theorie toegepast worden in de praktijk. Hierbij wordt er kennis gemaakt met de eigen pedagogische aanpak, de specifieke doelgroep en de toepassingen van het leerplan.

Meer informatie vind je in de stagehandleiding.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Zie literatuurlijsten van theorievakken van het 2de jaar.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen66,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00

Toetsing (tekst)

Toetsmethode: Gedragsobservatie + Werkstuk

Toetsmoment: Momentopname na proces

Evaluatoren: Jury bestaande uit alle stagebegeleiders