Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Artistiek pedagogisch onderzoek33236/2860/2223/1/51
Studiegids

Artistiek pedagogisch onderzoek

33236/2860/2223/1/51
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • beeldende kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Titularis: Suls Lore
Andere co-titularis(sen): Wolfaert Indra
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Eindcompetenties van een academische masteropleiding in de beeldende kunst.
De Nederlandse taal voldoende beheersen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten beheerst gespecialiseerde theoretische en praktische kennis, vaardigheden en attitudes die de basiscompetenties voor leraren zoals geformuleerd in ( … ) ondersteunt. Hij/zij is in staat om die kennis, vaardigheden en attitudes uit te breiden, te actualiseren, te verbreden, te verdiepen en te verbinden met actuele maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen. Hij/zij kan die kennis en vaardigheden inzetten om voor lerenden uitdagende artistieke leeromgevingen te creëren en kan op basis van die kennis, vaardigheden en attitudes eigen nieuwe ideeën voor het onderwijs, het kunstonderwijs en/of de kunsteducatieve sector ontwikkelen en aan de realiteit te toetsen.
De student is in staat om op verkennende wijze kennis, vaardigheden en attitudes uit te breiden, te actualiseren, te verbreden, te verdiepen en te verbinden met actuele, onderwijsgebonden maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen via een onderzoeksvraag en actie-onderzoek.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten creëert een artistieke leeromgeving die in al haar didactische componenten (leerdoelen, leerinhouden, leer- en ontwikkelingsmaterialen, werk- en groeperingsvormen, evaluatie en feedback) aansluit bij de beginsituatie van een leergroep en individuele lerenden en pro actief is ten aanzien van de diversiteit in de leergroep.
Creëren van een uitdagende didactisch-artistieke leeromgeving (leerdoelen, leerinhouden, leer-en ontwikkelingsmaterialen, werk- en groeperingsvormen, evaluatie en feedback) die aansluit bij de beginsituatie en op maat van de lerende (proactief diversiteit).
De student kan (verbaal en digitaal) op een constructieve manier overleggen, samenwerken en communiceren met medestudenten en docenten.
De student kan in dialoog treden met medestudenten, casussen bespreken en zoeken naar oplossingen
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan de organisatie van onderwijs- en leeractiviteiten efficiënt op korte en lange termijn plannen, met het oog op het evidence informed creëren van een gestructureerde, creatieve, veilige en stimulerende artistieke leeromgeving.
De student kan administratieve taken zelfstandig en correct plannen en uitvoeren met respect voor deadlines.
De student toont zelfredzaamheid en gaat zelfstandig te werk.
De student kan op zelfstandige wijze de nodige stappen zetten om een onderzoeksvraag kritisch te beantwoorden.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan op een adequate manier communiceren met ouders of verzorgers met diverse taalachtergronden in diverse talige situaties met het oog op informatie-uitwisseling, het stimuleren van de betrokkenheid en participatie en het samen ontwikkelen van constructieve strategieën om het leerproces van de lerenden te ondersteunen en te stimuleren.
De student een presentatie brengen die voldoende kernachtig is om de aandacht van de toehoorders vast te houden.
De student kan betrokkenheid in stand houden via oogcontact, ondersteunende gebaren en stemgebruik.
De student kan zelfzeker, helder en gestructureerd spreken voor een specifieke groep.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan constructief samenwerken met externe partners met het oog op het verrijken van het onderwijs- en vormingsaanbod en het faciliteren van de interactie tussen kunstenveld, onderwijs en arbeidsmarkt.
De student kan constructief communiceren met externe partners met het oog op het verrijken van zijn/haar onderzoek.
De student kan constructief samenwerken met externe partners met het oog op het verrijken van een lopend actieonderzoek.
De student kan op een constructieve manier communiceren en samenwerken met interne en/of externe partners
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten is in staat om, zelfstandig, kritisch en reflectief het beschikbare (inter)nationaal onderzoek op academisch niveau in het domein van het leraarschap in het algemeen en de eigen discipline in het bijzonder te kunnen ontsluiten en inzichten toe te passen.
De student kan geschikte bronnen raadplegen en toepassen.
De student kan verbanden leggen tussen de leerstof door onderzoek te doen naar de materie.
De student kan vak- en domeinspecifieke kennis op een correcte manier aanpassen aan de doelgroepen.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten ontwikkelt een eigen visie op basis van de mogelijkheden en grenzen van verschillende theoretische paradigma’s in onderwijskundig, (vak)didactisch en vakinhoudelijk onderzoek.
De student kan zich na afloop positioneren binnen het kunsteducatieve werkveld en toont de ontwikkeling van de eigen visie als beeldend leraar/kunsteducator.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten is in staat om een volledige onderzoekscyclus te doorlopen, relevant voor het onderwijs, het kunstonderwijs en/of de kunsteducatieve sector.
De student kan de onderzoekscyclus volledig en op zelfstandige basis uitvoeren.
De student kan een methodiek kiezen die het meest relevant is voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag.
De student kan een probleemstelling formuleren relevant voor het onderwijs, het kunstonderwijs en/of de kunsteducatieve en kan deze keuze beargumenteren.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan op basis van een actieve en onderzoekende houding voor beroepsvernieuwing creatief bijdragen aan beleid en ontwikkeling van een school, culturele instelling en kunsteducatieve organisatie.
De student presenteert het proces en de output van het onderzoeksproces, waarbij men gebruik maakt van relevant en ondersteunend beeldmateriaal
De student kan op basis van kennis, ervaring, vaardigheden en attitudes eigen nieuwe ideeën voor het onderwijs, het kunstonderwijs en/of de kunsteducatieve sector ontwikkelen en aan de realiteit toetsen via gesprekken, samenwerkingen en actie-onderzoek.
De student kan op basis van een actieve en onderzoekende houding ertoe bijdragen dat het proces en/of de output van het onderzoeksproject een bijdrage kan leveren aan beleid en ontwikkeling van een school, een socio-culturele instelling of een kunsteducatieve organisatie.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan door onderzoekend leren, kritische zelfevaluatie en -reflectie het eigen functioneren richting geven, bijsturen en vernieuwen.
De student kan flexibel inspelen op de praktijksituaties en op basis van vakkennis, reflectie en inzicht moeilijkheden oplossen.
De student reflecteert over de gekozen methodiek, de onderzoeksvraag, het proces en het eigen handelen, de output en over de positie van kunstenaar en leraar en de relatie/verhouding tussen die twee.
De student kan in dialoog treden met medestudenten, casussen bespreken en zoeken naar oplossingen
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan constructief samenwerken met collega’s en daarin initiatief nemen, deelnemen en leiding geven aan disciplinair en interdisciplinair teamoverleg.
De student beschikt over een passende beroepsattitude en kan overleggen en samenwerken met collega’s uit het werkveld.
De student kan, zowel fysiek als digitaal, efficiënt overleggen, organiseren en samenwerken binnen een team en maakt hiervan een gestructureerd schriftelijk verslag met op te volgen taken en afspraken.
De student kan in dialoog treden met medestudenten, casussen bespreken en zoeken naar oplossingen
De student kan (verbaal en digitaal) op een constructieve manier overleggen, samenwerken en communiceren met medestudenten en docenten.
De student kan met de gepaste houding constructief deelnemen aan vergaderingen.
De student kan een positieve, reflectieve en proactieve houding aannemen met als vooropgesteld doel; het zelfstandig en in teamverband functioneren binnen het werkveld
De student kan samenwerken en communiceren op een constructieve manier, neemt initiatief, toont verantwoordelijkheidszin, engagement en kan leiding nemen en leiding geven
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten is in staat om over onderwijskundige thema’s, het lerarenberoep, en zelf ontwikkelde strategieën voor de onderwijspraktijk te communiceren met collega’s en andere stakeholders in het onderwijs en kunstenveld en als professional deel te nemen aan het maatschappelijk debat.
De student kan zowel fysiek als digitaal communiceren over het eigen onderzoeksproces, resultaten en bevindingen.
De student kan de interactie facilliteren tussen het kunstenveld, onderwijs en arbeidsmarkt.

Leerinhoud

De masterproef bestaat uit een artistiek pedagogisch onderzoek (APO) dat in een collectief van 4 à 5 studenten wordt uitgevoerd in samenwerking met het brede werkveld waarbij men hoofdzakelijk uitgaat van literatuurstudie, praktijkstudie, design-based principes, sociaal leren en actie-onderzoek. Aan de hand van theoretische onderzoeksmethodieken en actie-onderzoek leren de studenten een volledige onderzoekscyclus op een kwaliteitsvolle en relevante manier te doorlopen.

De focus van dit project zal bestaan uit één van de drie onderzoeksthema’s nl.:
2) Duurzaamheid
3) Inclusie
4) Domeinoverschrijdend

Één van de onderzoeksthema’s vormt het focuspunt van het onderzoek waarnaast er ook rekening kan gehouden worden met de overige onderzoeksthema’s. De onderzoeksthema’s vormen als het ware de overkoepelende rode draad doorheen de masterproeven en ze fungeren als belangrijke pijlers doorheen de Educatieve Master Beeldende Kunsten, met de resultaten van de masterproef als concrete output naar het werkveld.

De studenten krijgen een 2-ledige verantwoordelijkheid:

1) Men werkt in een collectief een artistiek pedagogisch onderzoek uit i.s.m. met het werkveld (duurzame partners) vertrekkende vanuit een onderzoeksvraag die zich situeert in minimaal één van de 3 opgegeven onderzoeksthema’s. De onderzoeksvraag baseert zich op de uitdagingen die zich afspelen in het werkveld. De masterproef tracht tegemoet te komen aan maatschappelijk relevante kwesties en aan de noden die leven in het werkveld.Vanuit deze onderzoeksvraag zet men een praktijkgericht onderzoek op.

2) Elke projectgroep is ook een ‘journalistiek team’ dat het eigen project opvolgt, valoriseert en zowel inhoudelijk als vormelijk hierover een publicatie uitwerkt. De publicaties van de verschillende projectgroepen resulteren in een jaarlijks magazine dat verspreid zal worden in het werkveld (de kunsteducatieve sector, het (kunst)onderwijs en het kunstenveld).

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Aanvullende informatie op Digitap en in de studiewijzer.

Kris Van den Branden/ Onderwijs voor de 21ste eeuw: Een boek voor leerkrachten en ouders (zevende druk). Uitgeverij ACCO.

Kris Van den Branden (2019). Rethinking schools and renewing energy for learning. Research, principles and practice. New York: Routledge.

Looby MAcnamara (2017). Permacultuur in je persoonlijke en sociale leven, ISBN9789062240289. Uitgever Jan Van Arkel.

Andreas Schleicher (2018). World Class: How to build a 21st-century school system, Strong Performers and Successful Reformers in Education, OECD Publishing, Paris. ISBN (print) 978-92-64-299479 ISBN (PDF) 978-92-64-300002

Azghari, Y. (2005). Cultuurbepaalde communicatie. Waarden en belangen van passieve en actieve culturen. Soest: Nelissen.

Geest, N. van der (2006), Interculturele competenties. Actuele kunst heeft intercultureel competente kunstenaars nodig. Kunstzone 5 (6), 6-9
Hofstede, G. & Hofstede, G.J. (2005).

Pinto, D. (1994). Interculturele communicatie. Dubbel perspectief door de driestappen-methode voor het doeltreffend overbruggen van verschillen. Houten: Bohn Sta eu Van Loghum.

Ruimte aan verscheidenheid. Kunst en kunstonderwijs in lokaal en mondiaal perspectief. Utrecht: Centrum voor onderzoek Hogeschool voor de Kunsten.

Williams, J. (1996). Across the Street, Around the World: a handbook for cultural exchange. Londen: British American Arts Association Ltd.

Zijlmans, K. & Damme, W. van. (2008). Interculturalisation in Art: Conceptualizing Processes and Products. World Art Studies: exploring concepts and Approaches. Amsterdam: Valiz.

Wiesand, A.J. et al..(2008). Sharing Diversity. National Approaches to Intercultural Dialogue in Europe: study for the European Commission. Bonn: European Institute for Comparative Cultural Research.

Fase, W. (1994). Etnic Diversions in Western European Education, New York: Waxmann.Het gaat steeds beter. Activerende werkvormen voor de opleidingspraktijk - ISBN 9789031347339

Activerende werkvormen voor BETA docenten - ISBN: 987-90-441-3559-6

Hartelijk gefaciliteerd! Interactief veranderen in de praktijk -  ISBN 978-90-13-04623-6

Coöperatief leren in een krachtige leeromgeving: handboek probleemgestuurd leren in de praktijk - ISBN 90-334-4516-6

Coöperatieve leerstrategieën : research, principes en de praktische uitwerking -  ISBN 978-94-6118-147-3

Werken aan een inclusieve samenleving : goede praktijken -  ISBN 978-90-244-1863-3

Hervormen van binnenuit : praktijkvoorbeelden van sterk onderwijs  - ISBN 978-94-6344-222-0
Acco, 2017

Solidariteit in superdiversiteit : handvatten voor concrete actie - ISBN 978-94-6292-985-2

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges25,00 uren
Practicum en/of oefeningen25,00 uren
Vormen van groepsleren90,00 uren
Werkplekleren en/of stage30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen100,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarOnderzoeksopdracht70,00100% werkstuk + presentatiepermanent uitgesteld + momentopname na procesDe student is geslaagd bij een minimumscore van 10/20
AcademiejaarReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00mondelinge + schriftelijke reflecties

Toetsing (tekst)

Beoordeling:
Presentatie met alle masterproefbegeleiders en externen

Beoordelingsaspecten:
1. Inhoud van het project
2. Methodiek/proces
3. Relevantie van het project
4. Resultaten/output
5. Presentatie
6. Rol binnen het collectief
7. (Zelf)reflectief vermogen op metaniveau