Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Specifieke vakdidactiek kinderen34094/2860/2223/1/26
Studiegids

Specifieke vakdidactiek kinderen

34094/2860/2223/1/26
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • beeldende kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Wolfaert Indra
Andere co-titularis(sen): De Pooter Liesbet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Eindcompetenties van een academische masteropleiding. De Nederlandse taal voldoende beheersen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten beheerst gespecialiseerde theoretische en praktische kennis, vaardigheden en attitudes die de basiscompetenties voor leraren zoals geformuleerd in ( … ) ondersteunt. Hij/zij is in staat om die kennis, vaardigheden en attitudes uit te breiden, te actualiseren, te verbreden, te verdiepen en te verbinden met actuele maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen. Hij/zij kan die kennis en vaardigheden inzetten om voor lerenden uitdagende artistieke leeromgevingen te creëren en kan op basis van die kennis, vaardigheden en attitudes eigen nieuwe ideeën voor het onderwijs, het kunstonderwijs en/of de kunsteducatieve sector ontwikkelen en aan de realiteit te toetsen.
De student kan een demonstratie van een beeldende techniek naar keuze geven waarbij wordt aangetoond dat die vak- en materialenkennis beheerst.
De student kent de basiscompetenties van de leerkracht secundair onderwijs en kan die benoemen.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten creëert een artistieke leeromgeving die in al haar didactische componenten (leerdoelen, leerinhouden, leer- en ontwikkelingsmaterialen, werk- en groeperingsvormen, evaluatie en feedback) aansluit bij de beginsituatie van een leergroep en individuele lerenden en pro actief is ten aanzien van de diversiteit in de leergroep.
De student kan door middel van een demonstratie aantonen dat die inzicht heeft in de doelgroep en die correct kan inschatten.
De student kan vak- en domeinspecifieke kennis vertalen voor een specifieke doelgroep.
De student kent de basiscompetenties van de leerkracht secundair onderwijs en kan die benoemen.
De student kan feedback zodanig verwoorden dat het voor de ontvanger makkelijker is om er eigen leerpunten uit te destilleren.
De student heeft inzicht in de doelgroep en kan leerinhouden, leerdoelen, werk- en groeperingsvormen, evaluatie, begeleiding en feedback aanpassen aan de leergroep.
De student kan in dialoog treden met medestudenten, casussen bespreken en zoeken naar oplossingen
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan een positief leer- en leefklimaat creëren, en door doelgerichte activiteiten en formele en informele interacties de brede persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke ontplooiing van lerenden ondersteunen.
De student kan op een constructieve manier positieve feedback geven aan zijn medestudent.
De student kan (verbaal en digitaal) op een constructieve manier overleggen, samenwerken en communiceren met medestudenten en docenten.
De student kan feedback zodanig verwoorden dat het voor de ontvanger makkelijker is om er eigen leerpunten uit te destilleren.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan de organisatie van onderwijs- en leeractiviteiten efficiënt op korte en lange termijn plannen, met het oog op het evidence informed creëren van een gestructureerde, creatieve, veilige en stimulerende artistieke leeromgeving.
De student kan (digitale) vaardigheden trainen en zelfstandig onderzoek verrichten om deze te integreren en toe te passen voor opdrachten en lessen.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan constructief samenwerken met externe partners met het oog op het verrijken van het onderwijs- en vormingsaanbod en het faciliteren van de interactie tussen kunstenveld, onderwijs en arbeidsmarkt.
De student kan (verbaal en digitaal) op een constructieve manier overleggen, samenwerken en communiceren met medestudenten en docenten.
De student kan op een constructieve manier communiceren en samenwerken met interne en/of externe partners
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten ontwikkelt een eigen visie op basis van de mogelijkheden en grenzen van verschillende theoretische paradigma’s in onderwijskundig, (vak)didactisch en vakinhoudelijk onderzoek.
De student kan vanuit het eigen vormingsaanbod kritisch reflecteren op het leraarschap.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan door onderzoekend leren, kritische zelfevaluatie en -reflectie het eigen functioneren richting geven, bijsturen en vernieuwen.
De student kan reflecteren over het eigen pedagogisch en didactisch handelen en kan zijn kwaliteiten en werkpunten benoemen en hoe daarmee om te gaan in de toekomst.
De student kan in dialoog treden met medestudenten, casussen bespreken en zoeken naar oplossingen
De student reflecteert over de eigen positie als leraar beeldende kunsten.
De student kan vanuit het eigen vormingsaanbod kritisch reflecteren op het leraarschap.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan constructief samenwerken met collega’s en daarin initiatief nemen, deelnemen en leiding geven aan disciplinair en interdisciplinair teamoverleg.
De student kan in dialoog treden met medestudenten, casussen bespreken en zoeken naar oplossingen

Leerinhoud

De lessen Specifieke Vakdidactiek Kinderen zijn praktijkgericht en specifiek toegepast op het lesgeven in de beeldende kunsten aan kinderen.
In de cursus wordt de theoretische basis gelegd die het geven van stagelessen ondersteunt.

In de cursus komen aspecten van de werking van het onderwijssysteem aan bod en wordt er aandacht besteed aan leer -en ontwikkelingsprocessen. Vragen die de revue passeren zijn o.a.: Hoe kan ik grondig observeren? Wat is een leerplan en een jaarplan? Wat zijn domeinspecifieke leerresultaten en functionele gehelen?
Hoe maak ik een goede lesvoorbereiding (met domeinoverschrijdende elementen)? Hoe kan ik opdrachten en instructies afstemmen op de diversiteit binnen mijn klasgroep? Hoe organiseer ik een efficiënt les- en dagverloop en een werkbare klasruimte met oog voor veiligheid, organisatie van administratieve taken etc.? Welke werkvormen kan ik hanteren? Hoe creëer ik een positief leerklimaat? Welke begeleidingsmethodiek hanteer ik en hoe ga ik om met de leerlingen in de klas/atelier (klasmanagement, leerstoornissen,...)? Waar moet een goede demonstratie aan voldoen? Hoe kan ik een beeldende techniek vertalen naar kinderen tussen 6 en 12 jaar?
Hoe kan ik domeinoverschrijdend werken op een kwaliteitsvolle manier? Wat zijn doelstellingen en hoe formuleer ik deze? Wat zijn bouwstenen en hoe ga ik daar tijdens de les mee aan de slag? Hoe kan didactisch materiaal mijn les ondersteunen?
Hoe kan ik vanuit een beeldende techniek een domeinoverschrijdende opdracht creëren? Welke bronnen kan ik raadplegen om mezelf te versterken in domeinoverschrijdend werken?
Om een antwoord te krijgen op die vragen, worden casussen (ontleend aan de stage en beroepspraktijk) besproken. Ervaringen, opmerkingen en inzichten worden door de student en docent uitgewisseld. Het inoefenen, bespreken van praktijkgerichte situaties en problemen oplossen is een constante tijdens de lessen, waarbij er kritisch gereflecteerd wordt over het eigen didactisch handelen.

Het leveren van een constructieve bijdrage aan de lessen impliceert dat je op regelmatige basis aanwezig bent (er worden absenties opgenomen); in het geval je gewettigd afwezig bent, breng je zo spoedig mogelijk een attest binnen op het secretariaat.
Ongewettigde afwezigheden kunnen je studievoortgang in het gedrang brengen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Syllabus van de docent.
Aanvullende informatie op DigitAP. 

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Zie grotere lijst met interessante boeken op Microsoft Teams.

WETERINGS, A., en PLAMPER, S., Begrijpen met je handen. Een andere kijk op kind en creativiteit., Houten, Bohn Stafleu Van Loghum, 2019, 142 p.

SCHASFOORT, B., Beeldonderwijs en didactiek, Groningen, Wolters-Noordhoff, 2008, 344p.

DIERCKX, G., Kunstogen; samen met kinderen beeldende kunst beleven, Antwerpen, Wit, 2018, 143p.

ANCKAERT, L., Kunsteducatieve vormingsprocessen: ‘Op basis van een casestudy van het programma 'Muzische klassen' van de kunsteducatieve organisatie 'De Veerman’, Garant, 71p.

MEYKENS, S., en CLUCKERS, G., Kindertekeningen in ontwikkelingspsychologisch en diagnostisch perspectief, Leuven, Acco, 1996, 175 p.

KOPPENS, P., en WINTER de, W., De ontwikkeling van het kindertekenen. Kinderen leren tekenen, De Bilt, Cantecleer,, 1992, p. 94 – 105.

VAN DEN BROECK, H., Opvoeden in de klas. Wegwijzer voor leerkrachten, Leuven, lannoocampus, 2006, 240p.

VAN MOSSEVELDE, E., Moeilijke leerlingen, Leuven, Acco, 1998, 195p.

VAN ONNA, J., Laat maar zien, Groningen, Wolters Noordhoff, 2001, 317p.

KORTHAGEN, F.A.J., Reflectie en de professionele ontwikkeling van leraren. Pedagogische studiën 69, 1992, p. 112-123.

Help!. Eerste hulp voor iedereen, Vlaanderen, Rode Kruis Vlaanderen, 2008, 527p.

Tijdschriften

BORMANS, L., Van terugblikken word je een beter leraar. Zonder reflectie ben je een ongeleid projectiel, Klasse, nr. 202, 2010, p. 28 – 29.
- DaDa magazine.
- Het tijdschrift "Klasse" voor leraars.
Internet

http://www.onderwijs.vlaanderen.be

http://www.kernreflectie.nl

http://www.beeldonderwijs.nl

http://www.carrieretijger.nl/functioneren/communiceren/mondeling/vaardigheden/feedback-geven

http://www.gemeenschapsonderwijs.be/sites/portaal_nieuw/DKO/Pages/Leerplannen.aspx

http://www.klasse.be/leraren/print.php?q=eerstelijn/7401

http://www.ictopschool.net
https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/antwerp-school-of- education/deelentiteiten/expertisecentrum-hoger-onderwijs/didactische-tips/onderwijstips/overzicht- onderwijstips/tip-58--hoe-een-scre/

https://duurzaamonderwijs.com

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges48,00 uren
  • Duur: Academiejaar
Practicum en/of oefeningen20,00 uren
  • Duur: Academiejaar
Werktijd buiten de contacturen112,00 uren
  • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht in de examenreeks40,00Beeldverwerking
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht in de examenreeks40,00Beeldverwerking
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken40,00Demonstratie
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00Feedback en reflecteren

Toetsing (tekst)

In de studiewijzer staan gedetailleerde instructies en beoordelingscriteria.

Het leveren van een constructieve bijdrage aan de lessen impliceert dat je op regelmatige basis aanwezig bent (er worden absenties opgenomen); in het geval je gewettigd afwezig bent, breng je zo spoedig mogelijk een attest binnen op het secretariaat.
Ongewettigde afwezigheden kunnen je studievoortgang in het gedrang brengen.