Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten: Initiatie Dans37092/2862/2223/1/94
Studiegids

Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten: Initiatie Dans

37092/2862/2223/1/94
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (dans), trajectschijf 1
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 4
  Afstudeerrichting:
  • Dans
 • Verkorte educatieve bachelor muziek- en podiumkunsten
  Keuzeoptie:
  • Dans
 • Verkorte educatieve master muziek en podiumkunsten
  Afstudeerrichting:
  • Dans
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Perpête Kristine
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Domeinoverschrijdende vakdidactiek Initiatie Dans reikt een methode aan voor initiatie-onderwijs aan jonge kinderen (5-, 6- en 7-jarigen).
Het vertrekpunt van elk contactmoment is het zelf ervaren, actief beleven van de leerinhouden. Vervolgens worden de toekomstige leraren uitgenodigd vanuit deze input toepassingen te creëren, ze onder elkaar uit te proberen alsook bij te sturen. Hierbij gaat veel aandacht naar de eigen artistieke ervaring en wat die kan bijdragen in co-creatie.
Het handboek ‘4 je mee?’, de daarin beschreven basiscompetenties en de uitgewerkte thematische lessen, bieden een leidraad. Een introductie in de dans-, drama- en beeldinitiatie door de docenten initiatie uit de verschillende disciplines daagt de studenten uit interdisciplinair aan de slag te gaan. Met behulp van de DANCE(ch)ARTS leert men een volwaardige lesvoorbereiding maken en onderbouwd noteren.
In de veilige haven van het conservatorium worden ze gestimuleerd om de concepten uit het vak ‘didactiek van het artistiek leren’ eigenzinnig in te kleuren en te vertalen naar de dynamiek van de initiatiepraktijk.
We dagen de leraren in opleiding uit met zowel observatie- als oefenmomenten en dit via co-teaching en oefenlessen in huis of in klassen uit de eerste graad. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

Dit opleidingsonderdeel omvat de volgende leerdoelen:
Is in staat vanuit analyse voor de leerinhoud gepaste cognitieve, motorische en/of affectieve doelstellingen te formuleren en hieraan leerinhouden te koppelen.
Kan leerinhouden naar leeractiviteiten vertalen en structureert deze in een logische en betekenisvolle opbouw.
Creëert werkvormen rond specifieke doelstellingen voor een bepaalde doelgroep. Gaat aan de slag met uitdieping van het materiaal.
Kan de leeromgeving en de heterogenitiet binnen de klasgroep bewaken.
Kan instructies geven, rekening houdend met de specificiteit van de leerinhoud, de doelgroep en de context.
Maakt crossovers naar een andere kunstdiscipline (muziek, dans of beeld).
Is in staat om nieuw verworven inzichten en vaardigheden toe te passen op diverse momenten van een leerproces en het leerproces van de lerende.
Is in staat om een les of lesgeheel gestructureerd voor te bereiden en goed op te bouwen, met aandacht voor diverse klassituaties.
Gebruikt specifieke kennis binnen zowel de eigen discipline als vanuit andere disciplines in de opzet en uitwerking van de artistiek-educatieve praktijk.
Handelt "out of the box" en gaat creatief om met het lesmateriaal.
Reflecteert op eigen lespraktijk, is in staat om peerfeedback te geven binnen de leergemeenschap.
Kan differentiëren binnen de groep en past lessen aan naargelang de situatie die zich voordoet.
Kan op een empathische manier omgaan met kinderen en zorgt voor een positieve en open sfeer waar de lerenden zich goed voelen en met elkaar kunnen samenwerken.
Begrijpt het belang om een beginsituatie in te schatten en kan deze benoemen.
Zet artistieke passie, vaardigheden en persoonlijkheid in om de leerlingen te inspireren en begeleiden in diens zoektocht naar de eigen artistieke passie en identiteit.
Wendt de kennis van didactiek en techniek toe in creatieve opdrachten

Leerinhoud

 • Beschrijft, na een observatie, de beginsituatie van een klasgroep in een verslag.
 • Formuleert zelfgekozen doelstellingen en koppelt die aan leerinhouden op de lesvoorbereiding van zijn/haar oefen/examenles initiatie.
 • Vertaalt leerinhouden naar leeractiviteiten en structureert deze in een lesverloop met logische opbouw (inleiding, opwarming, kern, slot), koppelt deze aan didactische methoden en leerstrategieën.
 • Creëert oefeningen rond bepaalde doelstellingen voor een bepaalde doelgroep (individueel) en bereidt een workshop voor (initiatie). Kan specifieke kennis toegankelijk maken voor diverse doelgroepen via aangepaste didactische oefeningen en werkvormen (kunst en cultuur).
 • Geeft een oefen/examenles en laat zich ondersteunen door een sidecoach (of co-teacher) om de leeromgeving en de heterogenitiet binnen de klasgroep te bewaken.
 • Traint zich in het geven van instructies en omschrijft de beginsituatie van verschillende doelgroepen in een observatieverslag en via microteaching (initiatie). Kan vanuit cases zijn instructietaal aanpassen aan de te bereiken doelen (kunst en cultuur)
 • Toont aan de hand van voorbeelden hoe domeinoverschrijdend te werken
 • Kan via speloefeningen, microteaching en workshops initiatie & expressie nieuwe vaardigheden en inzichten toepassen.
 • Maken van lesvoorbereidingen, geven van feedback binnen de leergemeenschap, kunnen reflecteren op de eigen voorbereidingen.
 • Via bronnenmateriaal en voorbeelden aan de hand van een specifieke case een les- of lesgeheel opbouwen.
 • Wendt de kennis van didactiek & techniek toe in de creatie van materiaal en lesverloop, aangepast aan de fysieke en cognitieve mogelijkheden van de doelgroep, aangepast aan de locatie/ruimte. Observeert en houdt overzicht over de leerlingen.
 • Handelt "out of the box" en gaat creatief om met het lesmateriaal tijdens de les, microteaching en oefen/examenles (initiatie). Kan kennis integreren als een waardevolle component binnen artistieke creatie (kunst en cultuur)
 • Evalueert zijn lessen in groepsgesprekken en schrijft zelfevaluaties.
 • Past zijn oefeningen/subdoelen aan naargelang het niveau van de kinderen.
 • Aanwenden en tonen van de eigen artistieke identiteit en stimuleren van leerlingen om op zoek te gaan naar diens ‘unieke artistieke ik’

Jaartaken (tegen uiterlijk 1 juni)

1 lesvoorbereiding
Bespreking van 1 boek rond het thema dansen/dansles met kinderen
Bespreking van 1 CD/muziekwerkStudiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus Vakdidactiek dansinitiatie
Handboek 4 je mee? - "een leerlijn initiatie voor 6/7-jarigen met cross overs naar drama, dans, muziek en beeld" - Bob Selderslaghs, Annouk Van Moorsel, Sanne Caluwaerts, Indra Wolfaert - Garant Uitgeverij nv - 2013

DANCE(ch)ARTS Een hedendaags kader voor dansonderwijs - "Een didactisch handboek voor dansdocenten" - Natalie Gordon - Uitgeverij Boeklyn - 2022


Elke student moet beschikken over een laptop, voor blended learning (online en offline lessen).

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Literatuur:
FLORQUIN, V; BERTRANDS, E Speelkriebels voor kleuters, ACCO
DE MARTELAER, K., VANDAELE, B, ROOYACKERS, P. Dansexpressie, een inleiding voor leerkrachten in het (basis)onderwijs
ALLEN, J. Dance for all BJØRKVOLD? Joan-Roar? De muzische mens, AD. Donker, Rotterdam 1992
SPETH, M. Dansspetters 1, 2 2006
Klara4kids: http://radio.klara.be/radio/10_klara4kids.php

Website
kunstigcompetent.be
dansendansen.be
danskant.be

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren
 • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks20,00

Toetsing (tekst)

De evaluatie gebeurt via zowel permanente evaluatie als op een vastgelegd examenmoment.

Permanente evaluatie 50%

Er is een minimum van 2/3 aanwezigheid van alle lessen (contactonderwijs) vereist.

De permanente evaluatie is zowel een toetsvorm als een deelexamen.
Bij minder dan 2/3 aanwezigheid in de lessen krijgt de student 0/20 voor de toetsvorm en voor het deelexamen permanente evaluatie.

Voor de toetsvorm en het deelexamen permanente evaluatie is geen tweede examenkans mogelijk.

- Actieve inbreng tijdens de lessen en deelname aan opdrachten + schriftelijke taken uitgevoerd conform de opdracht.

- Bereidt samen met de student(en) uit andere domeinen een domeinoverschrijdende les (co-teaching) en geeft deze aan een klas uit een basisschool.

- Bereidt een themales voor en geeft deze aan de overige studenten (microteaching).

Examen 50%

Het examen bestaat uit een praktijk gedeelte (35%) en een theoretisch gedeelte (15%)
Evaluatiecriteria:
- Maakt gebruik van vakdidactische inzichten, vaktaal tijdens de les.
- Kiest aangepast materiaal oefeningen voor de betrokken doelgroep.
- Legt linken met de andere domeinen uit het kunstonderwijs 
- Kan met behulp van de DANCR(ch)ARTS een goed onderbouwde les voorbereiden en geven.

- Kan linken leggen vanuit de theorie naar de praktijk en omgekeerd.


Een student moet slagen voor beide deelexamens om te kunnen slagen voor het geheel: zowel de permanente evaluatie als het examen.
Indien men voor een deelproef niet slaagt, wordt het laagste cijfer van de deelproef het cijfer van het hele opleidingsonderdeel en wordt de student voor het hele opleidingsonderdeel doorverwezen naar de volgende examenperiode.

Voorwaarden gewettigde afwezigheid:
- Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
- Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door het opleidingshoofd.