Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten: Initiatie Drama37093/2862/2223/1/31
Studiegids

Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten: Initiatie Drama

37093/2862/2223/1/31
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 4
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Acteren binnen Drama
  • Kleinkunst binnen Drama
  • Woordkunst binnen Drama
 • Verkorte educatieve bachelor muziek- en podiumkunsten
  Keuzeoptie:
  • Drama
 • Verkorte educatieve master muziek en podiumkunsten
  Afstudeerrichting:
  • Drama
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Dierckx Ellen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 100,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten: Drama

Deze bestaat uit:

Vakdidactiek Domeinoverschrijdende Initiatie

Domeinoverschrijdende initiatie Drama reikt in deel 1 van de lessen een methode aan voor initiatie- onderwijs aan jonge kinderen (6- en 7-jarigen). Initiatielessen in het DKO zijn vaak domeinoverschrijdend ingericht. Voor jonge spelers is het een verrijking om in hun eerste stappen naar het kunstenaarschap met alle domeinen kennis te maken. Een introductie in de muziek-, dans- en beeldinitiatie door de docenten initiatie uit de verschillende disciplines daagt studenten uit om interdisciplinair aan de slag te gaan. Via oefensessies in de klas voor en met elkaar en observatie- & proeflessen met de verschillende doelgroepen, werken studenten aan competentie-opbouw. Het handboek “4 je mee?” gebruiken we als inspiratie.

Vakdidactiek Initiatie drama (Dramatische Expressie)

In deel 2 wordt er gefocust op dramatische expressie met jongeren (12- tot 16-jarigen), zowel in het deeltijds kunstonderwijs als in het kunstsecundair onderwijs. Aan de hand van praktijkvoorbeelden, leerplannen, basiscompetenties, eindtermen worden leerinhouden en -methodieken verkend voor het dramatisch spel met (jonge) kinderen en adolescenten.

Begincompetenties (tekst)

De student is in staat om zonder accent Algemeen Nederlands te spreken en kan bouwen op een uitstekende spreektechniek.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Dit opleidingsonderdeel omvat de volgende leerdoelen:
Maakt een verzamelmap met speloefeningen rond diverse doestellingen en voor verschillende doelgroepen.
Kan vanuit observatie en reflectie elementen benoemen en duiden die - rekening houdend met diverse aspecten van de beginsituatie - van invloed zijn op het didactisch handelen.
Is in staat vanuit analyse voor de leerinhoud gepaste cognitieve, motorische en/of affectieve doelstellingen te formuleren en hieraan leerinhouden te koppelen.
Kan leerinhouden naar leeractiviteiten vertalen en structureert deze in een logische en betekenisvolle opbouw.
Creëert werkvormen rond specifieke doelstellingen voor een bepaalde doelgroep
Kan de leeromgeving en de heterogenitiet binnen de klasgroep bewaken.
Kan instructies geven rekening houdend met de specificiteit van de leerinhoud, de doelgroep en de context.
Maakt crossovers naar een andere kunstdiscipline (muziek, drame, dans of beeld).
Bereidt examenworkshops initiatie & kunsttheorie voor, waarbij hij/zij leerinhouden vertaalt naar leeractiviteiten en deze structureert in een lesverloop met logische opbouw (inleiding, opwarming, kern, slot).
Is in staat om nieuw verworven inzichten en vaardigheden toe te passen op diverse momenten van een leerproces en het leerproces van de lerende.
Is in staat om een les of lesgeheel gestructureerd voor te bereiden en goed op te bouwen, met aandacht voor diverse klassituaties.
Gebruikt specifieke kennis binnen zowel de eigen discipline als vanuit andere disciplines in de opzet en uitwerking van de artistiek-educatieve praktijk.
Wendt de kennis van didactiek en techniek toe in creatieve opdrachten
Handelt "out of the box" en gaat creatief om met het lesmateriaal.
Reflecteert op eigen lespraktijk, is in staat om peerfeedback te geven binnen de leergemeenschap.
Zet artistieke passie, vaardigheden en persoonlijkheid in om de leerlingen te inspireren en begeleiden in diens zoektocht naar de eigen artistieke passie en identiteit.

Leerinhoud

 • Beschrijft, na een observatie, de beginsituatie van een klasgroep in een verslag
 • Formuleert zelfgekozen doelstellingen en koppelt die aan leerinhouden op de lesvoorbereiding van zijn/haar oefen/examenles initiatie.
 • Vertaalt leerinhouden naar leeractiviteiten en structureert deze in een lesverloop met logische opbouw (inleiding, opwarming, kern, slot), koppelt deze aan didactische methoden en leerstrategieën.
 • Creëert oefeningen rond bepaalde doelstellingen voor een bepaalde doelgroep (individueel) en bereidt een workshop voor (initiatie). Kan specifieke kennis toegankelijk maken voor diverse doelgroepen via aangepaste didactische oefeningen en werkvormen (kunst en cultuur).
 • Geeft een oefen/examenles en laat zich ondersteunen door een sidecoach (of co-teacher) om de leeromgeving en de heterogenitiet binnen de klasgroep te bewaken.
 • Traint zich in het geven van instructies en omschrijft de beginsituatie van verschillende doelgroepen in een observatieverslag en via microteaching (initiatie). Kan vanuit cases zijn instructietaal aanpassen aan de te bereiken doelen (kunst en cultuur)
 • Toont aan de hand van voorbeelden hoe domeinoverschrijdend te werken 
 •  Via speloefeningen, microteaching en workshops initiatie & expressie nieuwe vaardigheden en inzichten toepassen.
 •  Maken van lesvoorbereidingen, geven van feedback binnen de leergemeenschap, kunnen reflecteren op de eigen voorbereidingen.
 • Via bronnenmateriaal en voorbeelden aan de hand van een specifieke case een les- of lesgeheel opbouwen.
 • Wendt de kennis van didactiek & techniek toe in de creatie van materiaal en lesverloop, aangepast aan de fysieke en cognitieve mogelijkheden van de doelgroep, aangepast aan de locatie/ruimte. Observeert en houdt overzicht over de leerlingen.
 •  Handelt "out of the box" en gaat creatief om met het lesmateriaal tijdens de les, microteaching en oefen/examenles (initiatie). Kan kennis integreren als een waardevolle component binnen artistieke creatie (kunst en cultuur)
 • Evalueert zijn lessen in groepsgesprekken en schrijft zelfevaluaties
 • Past zijn oefeningen/subdoelen aan naargelang het niveau van de kinderen.
 • Aanwenden en tonen van de eigen artistieke identiteit en stimuleren van leerlingen om op zoek te gaan naar diens ‘unieke artistieke ik’

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursus "Initiatie Drama" - Ellen Dierckx : te verkrijgen via Digitap of bij de docente.
 • "4 je mee? - een leerlijn initiatie voor 6/7-jarigen met cross overs naar drama, dans, muziek en beeld" - Bob Selderslaghs, Annouk Van Moorsel, Sanne Caluwaerts, Indra Wolfaert - Garant Uitgeverij nv - 2013 (te verkrijgen in de boekhandel).
 • Cursus van de docent wordt digitaal ter beschikking gesteld via Digitap
 • Elke studenten moet beschikken over een laptop, voor blended learning (online en offline lessen).

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

* "DRAMA aangenaam" - een dramaleerlijn voor de leeftijd 4 t/m 12 jaar - Schoolsupport (i.s.m. Kunst Centraal) - te verkrijgen via www.schoolsupport.nl of www.abimo.net
* Leerplannen DKO en KSO:
- raamleerplan woordkunst DKO te verkrijgen via OVSG (info@ovsg.be of www.ovsg.be)
- leerplan Algemene Verbale Vorming KSO in het GO! te verkrijgen via docent.
* Eindtermen muzische vorming: Lager Onderwijs te verkrijgen via www.ond.vlaanderen.be
* "Een koffer vol - dramatische expressie in het KSO" - Bob Selderslaghs, te verkrijgen via docent.
* "Klein applaus" - Koen Crul, Joris Nevejans en Peter Spaepen, uitgeverij Abimo
* "Dramaproject" - Paul Rooyackers, ISBN 978 90 5574 578 4
* " Honderd nieuwe dramaspelen" - Paul Rooyackers uitgeverij Panta Rhei ISBN 90 73207 73 8
* "Improv" - Greg Atkins, ISNB 0 435 08627 8
* "Theater vanuit het niets" - André Besseling, ISBN 90 6403 491 5
* "Impro" - Keith Johnstone, ISBN 90 6403 206 9
* "Na de pauze" uitgeverij Abomo, ISBN 9 789059 328822
* "Don't be prepared" Keith Johnstone, ISBN 0 96983 820 4Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges50,00 uren
Werktijd buiten de contacturen50,00 uren
 • Omschrijving: werktijd buiten de contacturen

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks20,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie 50%
Actieve inbreng tijdens de lessen en deelname aan opdrachten + schriftelijke taken uitgevoerd conform de opdracht.

Examen 50% :
Evaluatiecriteria:
De student maakt gebruik van vakdidactische inzichten, vaktaal tijdens de les.
De student kiest aangepast tekstmateriaal en speloefeningen voor de betrokken doelgroep.
De student toont inzicht in tekstanalyse en creativiteit in de spel- en schrijfopdrachten en in zijn begeleiding.
De student legt linken met de andere vakken uit het kunstonderwijs (Spreken, Vertellen, Verbale Vorming...)
De student toont motivationele vaardigheden: hoe motiveer ik mijn leerlingen, hoe werk ik aan plezierbeleving, passie.
De student verwerkt de dramatische parameters in zijn les.
De student ontwikkelt het spelmateriaal (is er een logische opbouw?) resulterend in een leermoment (welk doel wil je bereiken?).
De student hecht belang aan de kwaliteit van het spel.
De student gebruikt verschillende modaliteiten in instructie; beeldspraak, verbale instructie, demonstratie, lichaamsbewustzijn, stiltegebruik enz….

De studenten bereid samen met de student(en) uit andere domeinen een domeinoverschrijdende les (co-teaching) en geeft deze aan een klas uit een basisschool.

De student bereid een themales voor en geeft deze aan de overige studenten (microteaching).

Er is een minimum van 2/3 aanwezigheid van alle lessen (contactonderwijs) vereist.

De permanente evaluatie is zowel een toetsvorm als een deelexamen.
Bij minder dan 2/3 aanwezigheid in de lessen krijgt de student 0/20 voor de toetsvorm en voor het deelexamen permanente evaluatie. Voor de toetsvorm en het deelexamen permanente evaluatie is geen tweede examenkans mogelijk

Voorwaarden gewettigde afwezigheid:
- Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
- Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door het opleidingshoofd.