Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Specifieke vakdidactiek Muziek: Directie34396/2862/2223/1/95
Studiegids

Specifieke vakdidactiek Muziek: Directie

34396/2862/2223/1/95
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 4
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Hafabradirectie binnen Muziek
  • Koordirectie binnen Muziek
 • Verkorte educatieve master muziek en podiumkunsten
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Directie binnen Muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Boo Marleen
Andere co-titularis(sen): Aper Katrijn, Colman Lies, Houben Kevin
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Vakdidactiek Directie behandelt de specifieke competenties om leerlingen zelf als dirigent voor een koor, ensemble of orkest te laten staan.

Aangezien dit een breed spectrum aan competenties inhoudt, wordt ingezoemd op verschillende aspecten van het dirigent-schap: van slagtechniek tot repertoire-analyse, arrangement, instrumentenleer en groepsmanagement. Ook interdisciplinariteit, muzikale creativiteit en identiteit en samenwerkingsverbanden spelen een belangrijke rol.

In de lessen wordt ingegaan op uiteenlopende werkvormen, kennis van instrumentarium, doelgroepen, groepssamenstellingen en arrangementen.... Alles wordt meteen aan de praktijk getoetst: micro-teaching, oefenlessen, interdisciplinaire lessen tussen de afdelingen... Een dynamische, creatieve en artistiek gedreven input is een must!

OLR-Leerdoelen (lijst)

Dit opleidingsonderdeel omvat de volgende leerdoelen:
Kan via observatie inschatten welke keuzes er in een les gemaakt moeten worden.
Stelt een individueel jaarplan op voor de leerling in relatie tot het algemene gevolgde leerplan, met oog voor diens interesses en capaciteiten.
Kan op de juiste wijze lichaamshouding benoemen en aanwenden voor een adequate slag- en directietechniek.
Weet hoe de stijlgevoeligheid en luistervaardigheid van de leerling kan gestuurd worden via gerichte luisteropdrachten.
Kan leerlingen een gepaste studiemethodiek aanbrengen en hen leren deze te oefenen
Past de leeromgeving aan aan de belangstelling en capaciteiten van de leerling(en).
Is alert voor diversiteit van de leergroep.
Toont een open en communicatieve houding en is empathisch.
Draagt zorg voor het algemeen welbevinden van leerlingen en spoort hen aan tot eigen initiatief en mondigheid.
Kan een goede attitude bij leerlingen tot stand brengen door aandacht te hebben voor inzet, volharding afwerking, uitvoering, ...
Legt verbanden met de theoretische inzichten en deze vertalen naar de praktijk.
Zoekt en, indien nodig, arrangeert zelf lesmateriaal aan dat perfect aansluit bij het lesonderwerp.
Kent representatieve stijlen en genres en kan deze linken aan exemplarische en illustratieve luister- en praktijkvoorbeelden.
Kan een voor de leerlingen gelijktijdige of opeenvolgende activiteit gestructureerd laten verlopen, kan een timing opstellen, respecteren en indien nodig aanpassen.
Kan eigen handelen en denken analyseren en hier feedback op geven.
Zet artistieke passie, vaardigheden en persoonlijkheid in om de leerlingen te inspireren en begeleiden in diens zoektocht naar de eigen artistieke passie en identiteit.

Leerinhoud

De studenten sluiten op basis van hun specialisatie aan bij Specifieke vakdidactiek Directie: Vocaal (vakdidacticus: Marleen De Boo), of bij Specifieke vakdidactiek Directie: Instrumentaal (vakdidacticus: Kevin Houben).
 • Observatie en interpretatie van reële leeromgevingen én van gesimuleerde casussen.
 • Analyse van de leerplannen Directie + formulering van doelstellingen voor deze vakken op basis van de leerplannen.
 • Peerteaching, observatie en demonstratie.
 • Maken en uitwerken van activerende oefenlesvoorbereidingen rond luister- en doe-opdrachten.
 • Microteachings op basis van uitgewerkte oefenlesvoorbereidingen.
 • Microteachings op basis van uitgewerkte oefenlesvoorbereidingen, na reflectie over de aspecten van een krachtige leeromgeving en diversiteit.
 • Microteachings op basis van uitgewerkte oefenlesvoorbereidingen.
 • Studenten tonen in de opdracht en tijdens de lessen een open houding en integreren kennis en vaardigheden in hun werkstuk.
 • Microteaching, na reflectie over methodieken, emoties & persoonlijkheid, sociale, pedagogische en artistieke context.
 • Aanleren van een efficiënte en doelgerichte studiemethode en aanreiken van nuttig leermateriaal.
 • Microteachings op basis van uitgewerkte oefenlesvoorbereidingen.
 • Zoeken, reduceren en/of arrangeren van partituren, aangepast aan het niveau van de leerlingengroep.
 • Opzoek- en verwerkingsopdrachten.
 • Toepassen van adequaat timemanagment en voor leerkrachten relevante planningmethoden op korte en lange termijn (agenda, jaarplannen).
 • Studenten maken een persoonlijke opdracht en reflecteren hierover.
 • Aanwenden en tonen van de eigen artistieke identiteit en stimuleren van leerlingen om op zoek te gaan naar diens ‘unieke artistieke ik’


Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Zie bibliografische lijst die aan alle studenten wordt aangeboden
Zie materiaal (opnamen, wetenschappelijke bronnen, programma’s, actualia) dat wekelijks aan de studenten ter kennisgeving wordt aangeboden.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen150,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00

Toetsing (tekst)

Evaluatiecriteria:

De student is geslaagd als de doelstellingen behaald zijn. De graad wordt bepaald door de mate waarin de doelstellingen zijn behaald. Grote en grootste onderscheiding worden enkel bekomen indien van een zeer grote persoonlijke inbreng sprake is.

Er is een minimum van 2/3 aanwezigheid vereist.

De permanente evaluatie is zowel een toetsvorm als een deelexamen.
Bij minder dan 2/3 aanwezigheid in de lessen krijgt de student 0/20 voor de toetsvorm en voor het deelexamen permanente evaluatie. Voor de toetsvorm en het deelexamen permanente evaluatie is geen tweede examenkans mogelijk

Voorwaarden gewettigde afwezigheid:
- Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
- Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door het opleidingshoofd.