Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Specifieke vakdidactiek Drama (spelen)34394/2862/2223/1/27
Studiegids

Specifieke vakdidactiek Drama (spelen)

34394/2862/2223/1/27
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Afstudeerrichting:
  • Drama
 • Verkorte educatieve bachelor muziek- en podiumkunsten
  Keuzeoptie:
  • Drama
 • Verkorte educatieve master muziek en podiumkunsten
  Afstudeerrichting:
  • Drama
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Titularis: Dierckx Ellen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Vakdidactiek Spelen

In de vakdidactiek Spelen ligt het accent op hoe je iemand leert acteren. Je exploreert hoe je aan de slag gaat met je doelgroep vanaf 14 jaar tot en met volwassenen. Waar vind je geschikte teksten? Hoe bouw je een les op? We geven mee hoe je aan de slag gaat met de verschillende parameters (personage/rol, stem, lichaam, ritme, ruimtegebruik…). We besteden aandacht aan de aanpak van een diverse klasgroep. Daarnaast gaan we op zoek naar de theatermethode die aansluit bij jouw artistiek profiel. Op die manier legt de student zijn eigen accent als theatercoach. De uitwisseling van ervaringen en artistieke achtergrond is een belangrijke meerwaarde tijdens de lessen. 

Begincompetenties (tekst)

De student is in staat om zonder accent Algemeen Nederlands te spreken en kan bouwen op een uitstekende spreektechniek.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Dit opleidingsonderdeel omvat de volgende leerdoelen:
Formuleert zelfgekozen doelstellingen voor de lesvoorbereiding van de examenles en voor de uitgebreide klassikale taak rond ‘formuleren lesdoelstellingen
Bereidt een examenles theater, speltheater, toneel of creatie voor waarbij hij/zij leerinhouden vertaalt naar leeractiviteiten en deze structureert in een lesverloop met een logische opbouw
Kan de doorheen het opleidingsonderdeel aangereikte methodieken en didactische principes hanteren tijdens de casussen en de examenles
Hanteert Standaardnederlands tijdens de casussen en de examenles theater, speltheater of toneel.
Evalueert voortdurend zij/haar leerkrachtengedrag tijdens de casussen en stuurt dit bij i.f.v de volgende casussen en de examenles theater, speltheater, toneel schrijven of script. De student kan hierover een gesprek aangaan met de docent en de overige studenten.
Evalueert op een kritische manier zijn/haar functioneren in een evaluatie- en reflectieverslag en kan hierover een gesprek aangaan met de docent
Beschrijft de beginsituatie van een klasgroep
Kiest leerinhouden voor de vakken tekstschrijven en -vertolken, schrijven, script in zijn lesvoorbereiding microteaching en voor de taak 'jaarplan.
Reflecteert adhv casussen over attitude en uitnodigend klimaat
Stimuleert de leerlingen tijdens microteaching tot zelfstandigheid, kritisch denken, mondigheid
Stimuleert de leerlingen tijdens microteaching tot zelfstandigheid, kritisch denken, mondigheid
Beantwoordt vraagstellingen rond probleemsituaties mbt de vakken tekstschrijven en -vertolken, schrijven, script en dramalab (DKO)
Bespreekt praktijkvoorbeelden
Zet artistieke passie, vaardigheden en persoonlijkheid in om de leerlingen te inspireren en begeleiden in diens zoektocht naar de eigen artistieke passie en identiteit.
Bepaalt werkvormen in functie van de opgelegde doelgroep van de examenles en kan de eigen keuzes mondeling toelichten aan de docent en de overige studenten. Maakt een schriftelijk neerslag van de examenles en stuurt deze door naar de docent zodat deze kan gedeeld worden met de medestudenten.
Zoekt tekstfragmenten en maakt aangepaste opdrachten in functie van opgelegde doelgroepen (jongeren en volwassenen) en kan deze keuze mondeling toelichten aan de docent en de overige studenten
Bereidt een goed gestructureerde examenles voor en voert deze uit.
Maakt een verzamelmap met opdrachten tekstschrijven en -vertolken, schrijven, script en dramalab.

Leerinhoud

* Methodieken
* Didactische principes
* Tekstmateriaal/repertoire (lezing, analysen praktische toepassing) & verzamelmethode
* Creatieve werkvormen
* Doelgroepen & werkveld
* Sociale en/of artistieke context
* Leerplannen DKO bestuderen/vergelijken
* Lessenvoorbereidingen maken volgens de verschillende rollen van Kunstig Competent
* Lesplannen en lesvoorbereidingen maken
* Doelstellingen formuleren
* Casussen (bestuderen+ toepassen)
* Evaluatie
* Zelfevaluatie
* Dramamethode toelichten en toepassen op een doelgroep uit het kunstonderwijs
* Examenles
* Aanwenden en tonen van de eigen artistieke identiteit en stimuleren van leerlingen om op zoek te gaan naar diens ‘unieke artistieke ik’

* Voorbereiden en het geven van een oefenles aan een doelgroep.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Leerplannen DKO:
* raamleerplan woordkunst DKO – te verkrijgen via Onderwijssecretariaat Van Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (info@ovsg.be of www.ovsg.be)
* Cursus van de docent (digitaal te verkrijgen bij aanvang lessen)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks25,00
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)25,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie 50%
Actieve inbreng tijdens de lessen en deelname aan opdrachten + schriftelijke taken uitgevoerd conform de opdracht.

Examen 50% :
Evaluatiecriteria:
De student maakt gebruik van vakdidactische inzichten, vaktaal tijdens de les.
De student kiest aangepast tekstmateriaal en speloefeningen voor de betrokken doelgroep.
De student toont inzicht in tekstanalyse en creativiteit in de spel- en schrijfopdrachten en in zijn begeleiding.
De student legt linken met de andere vakken uit het kunstonderwijs (Spreken, Vertellen, Verbale Vorming...)
De student toont motivationele vaardigheden: hoe motiveer ik mijn leerlingen, hoe werk ik aan plezierbeleving, passie.
De student verwerkt de dramatische parameters in zijn les.
De student ontwikkelt het spelmateriaal (is er een logische opbouw?) resulterend in een leermoment (welk doel wil je bereiken?).
De student hecht belang aan de kwaliteit van het spel.
De student gebruikt verschillende modaliteiten in instructie; beeldspraak, verbale instructie, demonstratie, lichaamsbewustzijn, stiltegebruik enz….

Er is een minimum van 2/3 aanwezigheid van alle lessen (contactonderwijs) vereist.

De permanente evaluatie is zowel een toetsvorm als een deelexamen.
Bij minder dan 2/3 aanwezigheid in de lessen krijgt de student 0/20 voor de toetsvorm en voor het deelexamen permanente evaluatie. Voor de toetsvorm en het deelexamen permanente evaluatie is geen tweede examenkans mogelijk

Voorwaarden gewettigde afwezigheid:
- Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
- Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door het opleidingshoofd.