Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Hydropneumatica21464/2841/2223/1/61
Studiegids

Hydropneumatica

21464/2841/2223/1/61
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat elektromechanische systemen (Antwerpen), trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Adriaensens Raoul
Andere co-titularis(sen): Houtmeyers Niels
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Elektriciteit DC OF eerder ingeschreven voor Elektriciteit DC OF eerder ingeschreven voor Elektriciteit DC (EMS-M).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Hydropneumatica behandelt de kennis van de hydropneumatische componenten en het gebruik ervan in mechatronische toepassingen. 
Het olod Hydropneumatica bereidt voor op het probleemoplossend denken bij de opbouw, de controle en het storingzoeken bij pneumatische, hydraulische en elektropneumatische installaties.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Voorbereiden en uitvoeren werkzaamheden: voert, na een deskundige voorbereiding, zelfstandig gestandaardiseerde elektromechanische onderhouds-, aanpassings- en herstelwerkzaamheden uit in een vertrouwd domein en onder toezicht van een leidinggevende
De student interpreteert een hydraulisch/pneumatisch schema en realiseert dit praktisch.
De student maakt een eenvoudig pneumatisch en elektropneumatisch schema vanuit een opgave en maakt hierbij een oordeelkundige keuze van componenten.
De student motiveert de keuze van hydropneumatische onderdelen aan de hand van opgezochte data en specificaties.
De student rekent met gangbare eenheden binnen de hydropneumatica (m³/h ; l/min, bar, MPa...).
03: Technisch lezen: leest en interpreteert instructies, tekeningen, schema’s beschrijvingen, kenplaatgegevens en toelichtingen waarbij vaktechnische informatie geraadpleegd wordt in één vreemde taal
De student verklaart de functies van de persluchtconditioneringscomponenten.
04: Veilig/Duurzaam/Professioneel: werkt op een duurzame, maatschappelijk verantwoorde en kwaliteitsvolle manier en past veiligheids- en technische normeringen toe in een vertrouwd domein.
De student werkt aan de schakelborden met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften.
05: Storingsonderzoek: lokaliseert, identificeert en diagnosticeert storingen aan technische installaties, rekening houdend met situationele elementen en/of onderhoudshistoriek.
De student controleert de normale werking van een praktische elektropneumatische opstelling vanuit een schema, zoekt de oorzaken op van storingen en herstelt ze.
De student controleert de normale werking van een praktische hydropneumatische opstelling vanuit een schema en zoekt de oorzaken van storingen op.
De student lost de oorzaak van de storing in een praktische hydropneumatische opstelling op.
De student lost de storing van een praktische elektropneumatische opstelling op.
06: Multimediaal rapporteren: rapporteert multimediaal aan gebruikers, collega’s en leidinggevenden over de toestand van technische installaties en formuleert verbetervoorstellen met het oog op gebruik en werking.
De student verklaart de functie en het gebruik van hydropneumatische en elektropneumatische componenten.
07: Teamwork: werkt constructief en flexibel samen in een intercultureel en multidisciplinair team en neemt mee de verantwoordelijkheid op voor het bepalen en bereiken van het groepsresultaat.
De student draagt actief bij tot het bereiken van het collectieve resultaat van een teamopdracht met medestudenten.

Leerinhoud


Pneumatica:

 • elektropneumatische componenten benoemen, herkennen en hun werking verklaren
 • elektropneumatische basisschakelingen: schakelen en testen
 • schemalezen: werking van pneumatische en elektropneumatische sturingen verklaren
 • basisschakelingen: opstellen en aansluiten
 • veiligheid: inbouwen/werking noodstop en pneumatische softstart
 • vacuüm: vakjargon en correct gebruik
 • opbouw van en storingzoeken in opstellingen
 • persluchtconditionering en -verdeling: vakjargon en correct gebruik

Hydraulica:

 • hydraulische componenten: benoemen, herkennen, werking verklaren
 • schemalezen: werking van hydraulische installaties verklaren
 • opbouw van eenvoudige kringen
 • servo- en proportionaalschema's interpreteren

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld. De cursus zelf is ook beschikbaar via Universitas.
 • Tijdens de contactmomenten heeft de student een papieren versie van de cursus en bijlagen bij zich.
 • PowerPointpresentaties van de hoorcolleges worden via Digitap ter beschikking gesteld.
 • Laptop met toepassingssoftware.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)48,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)18,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)36,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks30,00
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00Labo (concrete afspraken: zie labo opdrachten)
Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid permanente evaluatie en bijhorende consequenties:

 • Aanwezigheid is vereist/verplicht tijdens de volgende contactmomenten die deel uitmaken van permanente evaluatie: labo’s.
 • Bij afwezigheid krijgt de student een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Afwezigheden bij vereiste/verplichte contactmomenten moeten steeds binnen de 2 kalenderdagen gewettigd worden via iBaMaFlex. De student plaatst het ziekteattest of bewijs van overmacht op iBaMaFlex (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). De student kan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen. Hiervoor dient de student zo snel mogelijk contact op te nemen met de betrokken lector. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van het gemiste contactmoment.
 • Een student die tijdens de verplichte contactmomenten in totaal 3 of meer keer afwezig is (onwettig en/of gewettigd zonder in te halen), krijgt een code ‘F’ van Fail voor dit onderdeel van de permanente evaluatie omdat de competentiegerichte leerprocessen enkel verworven en geëvalueerd kunnen worden binnen de vooropgestelde onderwijssetting. Een code ‘F’ voor een deelexamen resulteert in een code ‘F’ voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code ‘F’ vind je in het onderwijs- en examenreglement.

Laattijdig indienen van opdrachten permanente evaluatie en bijhorende consequenties:

 • Het maken van voorbereidingen, opdrachten, taken, oefeningen is verplicht als onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht, tenzij de student omwille van medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg van de lector om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline. De student moet zijn aanvraag steeds wettigen door het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen na aanvraag uitstel op iBaMaFlex te plaatsen (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht).