Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Werkplekleren 235021/2879/2223/1/80
Studiegids

Werkplekleren 2

35021/2879/2223/1/80
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat HVAC-systemen, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Jiménez Peña Carlos
Andere co-titularis(sen): Rotty Laurens, Vyncke Dirk
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 33 studiepunten afgewerkt hebben EN (eerder ingeschreven voor Werkplekleren 1: verkenning en voorbereiding OF eerder ingeschreven voor Mechatronica) EN geslaagd of getolereerd voor Elektriciteit AC EN eerder ingeschreven voor Koellast- en warmteverliesstudie.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 390,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Werkplekleren 2 geeft de student de kans om, in een technisch multidisciplinaire arbeidsomgeving, de competenties die hij verworven heeft tijdens de opleiding te borgen. Om dit te bereiken, wordt de student in deze fase van het werkplekleren dagelijks betrokken bij geplande en periodieke technische werkzaamheden in het verlengde van zijn toekomstig beroep. Niet enkel kijken, maar doen (onder begeleiding van een werkplekmentor) is nu de boodschap.

De student zoekt zelf een gepast bedrijf. Dit bedrijf moet voldoen aan de door de hogeschool gedefinieerde voorwaardenlijst voor Werkplekleren 2. Gedurende het zoekproces naar een geschikte plaats kan de student terugvallen op de coördinator werkplekleren.

Alvorens de student met werkplekleren kan starten, dient hij/zij een voorstel werkplekleren in (werkplekfiche). Na goedkeuring van dit voorstel brengt de student de contractuele verplichtingen in orde, inclusief het gezondheidstoezicht (indien van toepassing). De student moet een risicoanalyse door de preventiedienst van het bedrijf laten uitvoeren en zich houden aan de conclusies van deze analyse.

Gedurende de looptijd van deze periode werkplekleren blijft de persoonlijk toegekende begeleider werkplekleren op diverse manieren het leerproces kwalitatief opvolgen en bijsturen waar nodig. De begeleider werkplekleren doet dat onder andere op basis van het portfolio (inclusief de dagrapporten) en door ongeveer 3 bedrijfsbezoeken te plannen. Tijdens die bezoeken zijn ook de student en de mentor werkplekleren aanwezig.

Het olod Werkplekleren 2 bereidt voor op Werkplekleren 3.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De gegradueerde voert elektrische en stromingstechnische basismetingen en –testen uit.
De student schat elektrische basismetingen en -testen correct in met het oog op effectief storingsonderhoud.
De student schat stromingstechnische basismetingen en -testen correct in met het oog op effectief storingsonderhoud.
De gegradueerde leest en interpreteert zowel elektrische, stromingstechnische als eenvoudige P&ID (Piping and Instrumentation Diagram) schema’s en tekeningen en raadpleegt, ook in minstens één vreemde taal, vaktechnische informatie.
De student leest en interpreteert klimaattechnische (elektrische, mechanische) P&ID schema's en tekeningen.
De gegradueerde werkt op een maatschappelijk verantwoorde, duurzame en kwaliteitsvolle manier en past veiligheidsvoorschriften en reglementeringen toe in het domein van de HVAC-systemen.
De student past voorschriften en reglementeringen rond veiligheid, milieu en welzijn toe in een vertrouwd domein.
De student reflecteert over de naleving van de veiligheidsvoorschriften op de werkvloer.
De gegradueerde adviseert en informeert gebruikers, en formuleert verbetervoorstellen met het oog op gebruik en werking.
De student informeert en adviseert gebruikers, collega's en leidinggevenden over de toestand van de klimatisatie-installaties.
De student formuleert voorstellen voor mogelijke preventieve, correctieve of adaptieve interventies onder toezicht van een leidinggevende.
De gegradueerde stuurt operationeel enkele medewerkers aan voor concrete werkzaamheden met aandacht voor de veiligheid, werkt constructief en flexibel samen in team voor het plannen en uitvoeren van goedgekeurde aanpassingen en neemt hierin verantwoordelijkheid op.
De student maakt gebruik van zijn sociale vaardigheden om een ondersteunend netwerk binnen de gegeven beroepscontext op te bouwen en te stimuleren met het oog op een efficiënt en effectief werkresultaat.
De student gaat flexibel en constructief om met veranderende werkschema's, feedback en teamopdrachten.
De gegradueerde onderhoudt zijn deskundigheidsniveau door technologische ontwikkelingen op te volgen en is zelfkritisch.
De student informeert zich over de werking van klimatisatiesystemen.
De student reflecteert over de werkzaamheden op de werkplek.
De gegradueerde rapporteert op doeltreffende wijze aan collega’s en leidinggevenden over zijn werkzaamheden in functie van de opvolging.
De student rapporteert via opvolgdocumenten doeltreffend over zijn werkzaamheden aan collega's en leidinggevenden (schriftelijk).
De student rapporteert over zijn werkzaamheden in een dagrapport.
De student maakt RCA's op over eenvoudige storingen.
De gegradueerde voert zelfstandig en onder toezicht van een leidinggevende installaties, indienstnemingen en afregelingen van klimatisatiesystemen uit in het domein van de HVAC-systemen in een residentiële en niet-residentiële context.
De student stuurt zichzelf aan en neemt verantwoordelijkheid op binnen het eigen leerproces met het oog op zijn persoonlijke groei in deze beroepscontext.
De student werkt onder toezicht van een ervaringsdeskundige mee aan een klimatisatiesysteem.
De student werkt oplossingsgericht en lost zelf kleine problemen op (bv. kleine reparaties).
De gegradueerde lokaliseert, identificeert en diagnosticeert storingen aan klimatisatiesystemen, rekening houdend met situationele elementen en/of onderhoudshistoriek in een residentiële en niet-residentiële context.
De student rapporteert zodanig over de resultaten van de onderhoudstaken dat het onderhoudsplan mogelijk in het teken van curatief storingsmanagement bijgestuurd wordt.
De student lokaliseert, identificeert en diagnosticeert storingen aan klimatisatiesystemen, rekening houdend met situationele elementen en/of onderhoudshistoriek.

Leerinhoud

 • interne werkprocedures en werkinstructies
 • interne montage- en demontagevoorschriften
 • interne veiligheidsinstructies
 • Codex ARAB, AREI
 • EN-normering
 • catalogi (Nederlands/Engels)
 • alle kennis en vaardigheden die aan bod gekomen zijn tijdens de opleiding HVAC-systemen
 • periodieke taken uitvoeren met focus op HVAC-systemen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren9,00 uren
Werkplekleren en/of stage240,00 uren
Werktijd buiten de contacturen141,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio40,00Beoordeling door begeleider (lector AP).
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio40,00Beoordeling door begeleider (lector AP).
De student dient het portfolio in voor aanvang van de tweede zit.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context60,00Beoordeling door mentor (werkplek).
Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Algemeen:

 • Voor meer gedetailleerde informatie i.v.m. de procedures, de evaluatie en richtlijnen voor het praktische verloop van het werkplekleren, raadpleegt de student de procedures en de syllabus werkplekleren. Enkel de syllabus die bij de start van het desbetreffende academiejaar bekend wordt gemaakt, is geldig.
 • Zonder een correct ingevulde en ondertekende overeenkomst werkplekleren, inclusief risicoanalyse en werkpostfiche, kan het werkplekleren niet aanvangen.
 • Zonder een goedgekeurd gezondheidsattest uitgeschreven door een arbeidsgeneesheer (indien vereist) op basis van een risicoanalyse en werkpostanalyse, kan het werkplekleren niet aanvangen.

Portfolio:

 • De invulling en beoordeling van het portfolio staat omschreven in de syllabus werkplekleren.

Aanwezigheden en bijhorende consequenties:

 • Aanwezigheid is vereist/verplicht tijdens de volgende contactmomenten die deel uitmaken van permanente evaluatie: werkplekleren.
 • Afwezigheden bij vereiste/verplichte contactmomenten moeten steeds binnen de 2 kalenderdagen gewettigd worden via iBaMaFlex. De student plaatst het ziekteattest of bewijs van overmacht op iBaMaFlex (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht).
 • De student met gewettigde afwezigheid voor het werkplekleren kan deze afwezigheid, indien organisatorisch mogelijk, inhalen in overleg met de mentor (werkplek) en de begeleider (AP).
 • Een student die tijdens het werkplekleren onwettig afwezig is, krijgt een code ‘F’ van Fail voor deze deelevaluatie. Meer informatie vind je in het onderwijs- en examenreglement.
 • Een student die tijdens het intervisiemoment wettig of onwettig afwezig is, krijgt een 0 voor het desbetreffende intervisiemoment.
 • Een student die geen 30 werkende dagen kan bewijzen op basis van dagrapporten, ongeacht wettige of onwettige afwezigheid, krijgt de code ‘F’ van Fail voor het gehele opleidingsonderdeel.