Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Projectwerk KL33916/2879/2223/1/49
Studiegids

Projectwerk KL

33916/2879/2223/1/49
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat HVAC-systemen, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • klimatisatiesystemen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Jiménez Peña Carlos
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 35 studiepunten afgewerkt hebben EN (simultaan te volgen met Professionele vaardigheden EN simultaan te volgen met Communicatievaardigheden) OF (eerder ingeschreven voor Professionele vaardigheden EN eerder ingeschreven voor Communicatievaardigheden).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Projectwerk KL behandelt het projectmatig werken in een projectteam. In teamverband wordt creatief naar oplossingen voor de gestelde problemen gezocht. Het olod Projectwerk KL loopt parallel met Werkplekleren 3 en is mede het sluitstuk van de opleiding.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De gegradueerde adviseert en informeert gebruikers, en formuleert verbetervoorstellen met het oog op gebruik en werking.
De student stelt een concreet plan van eisen op van het project en presenteert dit door gebruik te maken van diverse communicatietechnieken.
De gegradueerde stuurt operationeel enkele medewerkers aan voor concrete werkzaamheden met aandacht voor de veiligheid, werkt constructief en flexibel samen in team voor het plannen en uitvoeren van goedgekeurde aanpassingen en neemt hierin verantwoordelijkheid op.
De student licht de opdracht kritisch toe, rekening houdend met het projectplan en de vooropgestelde deadlines, en evalueert in team de technische haalbaarheid.
De student werkt constructief samen in team en neemt verschillende rollen op (teamlid, leidinggevende etc.).
De student motiveert en activeert, als leider, een team.
De student neemt de verschillende taken en rollen op in een vergadering en is besluitvaardig.
De student reflecteert kritisch over het projectmatig werken en het eigen leerproces.
De gegradueerde onderhoudt zijn deskundigheidsniveau door technologische ontwikkelingen op te volgen en is zelfkritisch.
De student document zich zelfstandig aan de hand van (anderstalige) wetenschappelijk relevante literatuur met het oog op een efficiënte aanpak van het project.
De student reflecteert kritisch over het projectmatig werken en het eigen leerproces.
De student completeert een woordenlijst met Engelstalig technisch vakjargon.
De gegradueerde rapporteert op doeltreffende wijze aan collega’s en leidinggevenden over zijn werkzaamheden in functie van de opvolging.
De student geeft blijk van verschillende gespreksvaardigheden: non-verbale communicatie, (actief) luisteren, vragen stellen, eigen mening formuleren en omgaan met feedback.
De student rapporteert schriftelijk en op gestructureerde wijze over de voortgang van het project aan de leden van het projectteam en aan de projectcoach.
De gegradueerde voert zelfstandig en onder toezicht van een leidinggevende installaties, indienstnemingen en afregelingen van klimatisatiesystemen uit in het domein van de HVAC-systemen in een residentiële en niet-residentiële context.
De student voert de opdracht uit gebruikmakend van de verworven kennis en vaardigheden uit de olods van de eerste drie semesters.
De student analyseert en beoordeelt meetdata, stelt een herstelplan voor, rekening houdend met de beheersaspecten en evalueert de indienststelling van de installatie.
De student selecteert het juiste koelmedium en voert de juiste handelingen uit in functie van de toepassing.
De gegradueerde lokaliseert, identificeert en diagnosticeert storingen aan klimatisatiesystemen, rekening houdend met situationele elementen en/of onderhoudshistoriek in een residentiële en niet-residentiële context.
De student voorspelt aan de hand van het uitgewerkte projectplan mogelijke storingen.
De student selecteert de correcte meetapparatuur voor het preventief onderhoud in functie van de context.
De student voert een correcte (de)montage uit op een HVAC-installatie en selecteert hiervoor correcte gereedschappen.
De gegradueerde houdt rekening met specifieke risico’s van gevaarlijke producten en omstandigheden eigen aan het werkveld klimatisatie en handelt ernaar.
De student kan een complex probleem los van zijn technische functionaliteit aftoetsen aan gestelde KPI's op vlak van investeringsbudget, energetisch rendement, veiligheid voor mens, dier en omgeving, onderhoudskost op lange termijn en terugverdientijd.

Leerinhoud

 • Een opdracht analyseren en in team een projectplan opstellen.
 • Een opdracht in team uitvoeren, rekening houdend met de opgelegde deadlines en de kennis verworven tijdens de opleiding.
 • In Nederlandstalige/Engelstalige catalogi informatie opzoeken.
 • Kritisch reflecteren, zowel over het projectmatig werken als over het eigen proces.
 • Schriftelijk en gestructureerd rapporteren.
 • Presenteren van het project.
 • De concrete leerinhouden van de gemengde teamopdrachten variëren naargelang de opdracht.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen68,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht50,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid permanente evaluatie en bijhorende consequenties:

 • Aanwezigheid is vereist/verplicht tijdens de volgende contactmomenten die deel uitmaken van permanente evaluatie: labo’s.
 • Bij afwezigheid krijgt de student een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Afwezigheden bij vereiste/verplichte contactmomenten moeten steeds binnen de 2 kalenderdagen gewettigd worden via iBaMaFlex. De student plaatst het ziekteattest of bewijs van overmacht op iBaMaFlex (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). De student kan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen. Hiervoor dient de student zo snel mogelijk contact op te nemen met de betrokken lector. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van het gemiste contactmoment.
 • Een student die tijdens de verplichte contactmomenten in totaal 2 of meer keer afwezig is (onwettig en/of gewettigd zonder in te halen), krijgt een code ‘F’ van Fail voor dit opleidingsonderdeel omdat de competentiegerichte leerprocessen enkel verworven en geëvalueerd kunnen worden binnen de vooropgestelde onderwijssetting. Meer informatie over de code ‘F’ vind je in het onderwijs- en examenreglement.

Groepswerk / projectwerk:

 • Plagiaat wordt als examenfraude beschouwd. Het (gedeeltelijk) kopiëren van het werk van andere studenten / groepen is m.a.w. niet toegelaten. Meer informatie over fraude vind je in het onderwijs- en examenreglement.