Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Werkplekleren 335022/2879/2223/1/17
Studiegids

Werkplekleren 3

35022/2879/2223/1/17
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat HVAC-systemen, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • klimatisatiesystemen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 23 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Jiménez Peña Carlos
Andere co-titularis(sen): Vyncke Dirk
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 51 studiepunten afgewerkt hebben EN (eerder ingeschreven voor Werkplekleren 2 OF simultaan te volgen met Werkplekleren 2) EN simultaan te volgen met Regeltechniek KL.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 598,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Werkplekleren 3 geeft de student de mogelijkheid om in een technisch multidisciplinaire arbeidsomgeving de competenties die hij/zij verworven heeft tijdens de opleiding te borgen. Om dit te bereiken word de student dagelijks betrokken bij de technische werkzaamheden in het verlengde van het toekomstig beroep. Niet enkel kijken, maar doen is nu de boodschap.

De student zoekt zelf een gepast bedrijf. Dit bedrijf kan hetzelfde zijn als voor Werkplekleren 2, indien deze voldoet aan de door de hogeschool gedefinieerde voorwaardenlijst voor Werkplekleren 3. Gedurende het zoekproces naar een geschikte plaats kan de student terugvallen op de coördinator werkplekleren.

Alvorens de student met werkplekleren kan starten, dient hij/zij een voorstel werkplekleren in (werkplekfiche). Na goedkeuring van dit voorstel brengt de student de contractuele verplichtingen in orde, inclusief het gezondheidstoezicht (indien van toepassing). De student moet een risicoanalyse door de preventiedienst van het bedrijf laten uitvoeren en zich houden aan de conclusies van deze analyse.

Gedurende de looptijd van deze periode werkplekleren blijft de persoonlijk toegekende begeleider werkplekleren op diverse manieren het leerproces kwalitatief opvolgen en bijsturen waar nodig. De begeleider werkplekleren doet dat onder andere op basis van het portfolio (inclusief de dagrapporten) en door ongeveer 3 bedrijfsbezoeken te plannen. Tijdens die bezoeken zijn ook de student en de mentor werkplekleren aanwezig.

Het olod Werkplekleren 3 bereidt voor op een functie in het werkveld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De gegradueerde voert elektrische en stromingstechnische basismetingen en –testen uit.
De student evalueert de indienststelling van een (deel)installatie aan de hand van basismetingen of testen.
De gegradueerde leest en interpreteert zowel elektrische, stromingstechnische als eenvoudige P&ID (Piping and Instrumentation Diagram) schema’s en tekeningen en raadpleegt, ook in minstens één vreemde taal, vaktechnische informatie.
De student voltooit planmatig montage- en demontagewerkzaamheden door gebruik te maken van schema's, tekeningen en werkinstructies.
De student raadpleegt vaktechnische informatie in het Nederlands en in minstens één vreemde taal.
De student leest en interpreteert klimaattechnische (elektrische, mechanische) P&ID schema's en tekeningen.
De gegradueerde werkt op een maatschappelijk verantwoorde, duurzame en kwaliteitsvolle manier en past veiligheidsvoorschriften en reglementeringen toe in het domein van de HVAC-systemen.
De student levert kwaliteitsvol werk met aandacht voor afwerking, welzijn, netheid etc.
De student werkt tijdsbewust en met precisie aan de klimatisatie-installatie.
De student implementeert voorschriften en reglementeringen rond veiligheid, milieu en welzijn in een vertrouwd domein.
De student evalueert de naleving van veiligheidsvoorschriften op de werkvloer.
De gegradueerde adviseert en informeert gebruikers, en formuleert verbetervoorstellen met het oog op gebruik en werking.
De student informeert en adviseert gebruikers, collega's en leidinggevenden over de bouw en inregeltmethodes van de klimatisatie-installaties.
De gegradueerde stuurt operationeel enkele medewerkers aan voor concrete werkzaamheden met aandacht voor de veiligheid, werkt constructief en flexibel samen in team voor het plannen en uitvoeren van goedgekeurde aanpassingen en neemt hierin verantwoordelijkheid op.
De student gaat flexibel om met veranderende werkschema's en opdrachten.
De student gaat op een constructieve manier om met feedback.
De student werkt constructief samen in teamverband.
De gegradueerde onderhoudt zijn deskundigheidsniveau door technologische ontwikkelingen op te volgen en is zelfkritisch.
De student vertoont een waarneembaar groeiproces.
De student vult zelf zijn werkplekbeoordeling in en laat zien dat hij zelfkritisch is.
De student reflecteert over verschillende soft- en hardskills.
De gegradueerde rapporteert op doeltreffende wijze aan collega’s en leidinggevenden over zijn werkzaamheden in functie van de opvolging.
De student wisselt doeltreffend informatie uit over zijn werkzaamheden met collega's en leidinggevenden (mondeling).
De student rapporteert via opvolgdocumenten doeltreffend over zijn werkzaamheden (schriftelijk).
De gegradueerde voert zelfstandig en onder toezicht van een leidinggevende installaties, indienstnemingen en afregelingen van klimatisatiesystemen uit in het domein van de HVAC-systemen in een residentiële en niet-residentiële context.
De student voert zelfstandig gestandaardiseerde werkzaamheden uit aan een klimatisatiesysteem in een vertrouwd domein en onder toezicht van een leidinggevende.
De student voert diverse installatiewerken uit.
De student controleert en analyseert de werking van de sturing en de inregeling, stelt ze af en geeft de installatie vrij onder toezicht.
De gegradueerde lokaliseert, identificeert en diagnosticeert storingen aan klimatisatiesystemen, rekening houdend met situationele elementen en/of onderhoudshistoriek in een residentiële en niet-residentiële context.
De student spoort de oorzaak van de storing aan een klimatisatiesysteem op en stelt een plan van aanpak op.
De gegradueerde houdt rekening met specifieke risico’s van gevaarlijke producten en omstandigheden eigen aan het werkveld klimatisatie en handelt ernaar.
De student voert werkzaamheden uit, zoals herstellingen aan het koelmiddelcircuit, (bij)vullen of aftappen van koelmiddel, installeren van onderdelen, installatiedichtheid, hardsolderen/braseren, instelling/parametrering van de installatie als goed werkend geheel en controle van de ingestelde beveiliging onder toezicht van een gecertificeerde koeltechnieker.

Leerinhoud

 • interne werkprocedures en werkinstructies
 • interne montage- en demontagevoorschriften
 • interne veiligheidsinstructies
 • Codex ARAB, AREI
 • EN-normering
 • catalogi (Nederlands/Engels)
 • alle kennis en vaardigheden die aan bod gekomen zijn tijdens de opleiding HVAC-systemen
 • installatie/onderhoud/regeling/service taken uitvoeren met focus op HVAC-systemen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren9,00 uren
Werkplekleren en/of stage432,00 uren
Werktijd buiten de contacturen157,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio30,00Beoordeling door begeleider (lector AP).
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio30,00Beoordeling door begeleider (lector AP).
De student dient het portfolio in voor aanvang van de tweede zit.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context70,00Beoordeling door mentor (werkplek).
Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Algemeen:

 • Voor meer gedetailleerde informatie i.v.m. de procedures, de evaluatie en richtlijnen voor het praktische verloop van het werkplekleren, raadpleegt de student de procedures en de syllabus werkplekleren. Enkel de syllabus die bij de start van het desbetreffende academiejaar bekend wordt gemaakt, is geldig.
 • Zonder een correct ingevulde en ondertekende overeenkomst werkplekleren, inclusief risicoanalyse en werkpostfiche, kan het werkplekleren niet aanvangen.
 • Zonder een goedgekeurd gezondheidsattest uitgeschreven door een arbeidsgeneesheer (indien vereist) op basis van een risicoanalyse en werkpostanalyse, kan het werkplekleren niet aanvangen.

Portfolio:

 • De invulling en beoordeling van het portfolio staat omschreven in de syllabus werkplekleren.

Aanwezigheden en bijhorende consequenties:

 • Aanwezigheid is vereist/verplicht tijdens de volgende contactmomenten die deel uitmaken van permanente evaluatie: werkplekleren.
 • Afwezigheden bij vereiste/verplichte contactmomenten moeten steeds binnen de 2 kalenderdagen gewettigd worden via iBaMaFlex. De student plaatst het ziekteattest of bewijs van overmacht op iBaMaFlex (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht).
 • De student met gewettigde afwezigheid voor het werkplekleren kan deze afwezigheid, indien organisatorisch mogelijk, inhalen in overleg met de mentor (werkplek) en de begeleider (AP).
 • Een student die tijdens het werkplekleren onwettig afwezig is, krijgt een code ‘F’ van Fail voor deze deelevaluatie. Meer informatie vind je in het onderwijs- en examenreglement.
 • Een student die tijdens het intervisiemoment wettig of onwettig afwezig is, krijgt een 0 voor het desbetreffende intervisiemoment.
 • Een student die geen 54 werkende dagen kan bewijzen op basis van dagrapporten, ongeacht wettige of onwettige afwezigheid, krijgt de code ‘F’ van Fail voor het gehele opleidingsonderdeel.