Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
IoT Werkplekleren34200/2844/2223/1/56
Studiegids

IoT Werkplekleren

34200/2844/2223/1/56
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat Internet of Things, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 30 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Ridder Ward
Andere co-titularis(sen): de Jager Simon, Peetermans Wouter
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 54 studiepunten afgewerkt hebben.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 780,00 uren

Korte omschrijving

Het olod IoT Werkplekleren behandelt de uiteindelijke geïntegreerde praktijktest van de opleiding en geeft inzicht in de professionele bedrijfswereld.
Het olod IoT Werkplekleren bereidt voor op een functie in het werkveld. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Ontwerpen: Analyseert een IoT-opdracht en bedenkt, in samenspraak met de klant/gebruiker en/of met collega-experten, één of meerdere technische oplossingen. Bepaalt, selecteert en verzamelt de benodigde componenten.
De student analyseert een opdracht a.d.h.v. meetresultaten.
De student stelt minstens één technische oplossing voor bij een gegeven opdracht.
02: Uitvoeren: Ondersteunt de IoT-ontwikkelaar door de IoT-opdracht praktisch uit te voeren. Configureert, optimaliseert, programmeert en installeert IoT-systemen.
De student optimaliseert smart connected systemen.
De student installeert smart connected systemen op een consistente wijze volgens standaarden en afspraken binnen de organisatie
De student configureert of programmeert smart connected systemen.
03: Opleveren: Test de IoT-systemen, levert ze op en geeft instructies voor een correct en efficiënt gebruik.
De student geeft instructies voor een correct en efficiënt gebruik.
De student lokaliseert mogelijke fouten met behulp van meetapparatuur.
De student test smart connected systemen volgens scenario's.
De student levert smart connected systemen op en verifieert de correcte werking met de klant/gebruiker.
De student test smart connected systemen volgens scenario's.
04: Onderhouden: Voert onderhoud uit op de bestaande IoT-systemen en wijzigt, vervangt of herstelt indien nodig.
De student doet preventieve, correctieve en adaptieve interventies met betrekking tot onderhoudstechnische aspecten.
De student interpreteert meetresultaten en andere data met betrekking tot onderhoudstechnische aspecten.
05: Veiligheid bewaken: Werkt met oog voor privacy en cyberveiligheid en kan countermeasures naar best practice implementeren.
De student werkt met oog voor beveiliging volgens voorschriften en eisen.
06: Samenwerken: Werkt constructief en flexibel samen in team voor het plannen en uitvoeren van de goedgekeurde IoT-opdracht en neemt hierin de gepaste verantwoordelijkheid op.
De student voert de opdracht uit binnen de tijdsmarges, volgens prioriteiten, gemaakte afspraken en de bedrijfsstrategie.
De student werkt constructief en flexibel samen in een team binnen de professionele bedrijfscontext.
07: Documenteren: Documenteert de eigen werkzaamheden en voorziet deze informatie conform de afspraken met de opdrachtgever.
De student documenteert de eigen werkzaamheden en voorziet deze informatie conform de afspraken met de opdrachtgever.
08: Communiceren: Communiceert op een gepaste manier in een sterk geglobaliseerde, internationale en meertalige beroepsomgeving.
De student rapporteert en communiceert aangepast aan het (anderstalige) doelpubliek.
09: Levenslang leren: Ontwikkelt en verbetert via (zelf)reflectie continu de eigen vaardigheden en kennis, volgt evoluties in de snel veranderende IoT-wereld op en identificeert de behoefte aan eigen ontwikkelingsnoden.
De student geeft de eigen ontwikkelingsnoden aan.
De student zoekt relevante nieuwe technieken en technologieën in de sector van de smart connected devices.
10: Duurzaam werken: Werkt met oog voor veiligheid, duurzaamheid en welzijn en past de relevante reglementeringen en normeringen toe.
De student werkt met oog voor duurzaamheid en welzijn.
De student werkt veilig met het voorradige werkmateriaal.
De student werkt duurzaam met het voorradige werkmateriaal.
De student werkt conform de veiligheidsreglementeringen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Vormen van groepsleren (avondtraject)9,00 uren
Werkplekleren en/of stage (avondtraject)576,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)195,00 uren
Dagtraject
Vormen van groepsleren9,00 uren
Werkplekleren en/of stage576,00 uren
Werktijd buiten de contacturen195,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio30,0010% documenteren, 10% rapporteren, 10% reflecteren. Dossier + Presentatie voor jury.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio30,0010% documenteren, 10% rapporteren, 10% reflecteren. Dossier + Presentatie voor jury.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context70,00Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen.

Toetsing (tekst)

Algemeen

 • Zowel voor het eerste semester als het tweede semester geldt er een aanvraagprocedure met strikte deadlines. Alle informatie en deadlines zijn te vinden op Digitap. Wanneer de student de deadlines heeft overschreden, kan het werkplekleren-team beslissen het werkplekleren te weigeren en uit te stellen naar het volgende semester.
 • Zonder een correct ingevulde en ondertekende overeenkomst en risicoanalyse en werkpostfiche kan het werkplekleren niet aanvangen.
 • De student dient geslaagd te zijn voor zowel het portfolio als praktijkbeoordeling in een professionele context. Een tekort op één van beide onderdelen leidt automatisch tot een tekort voor het volledige opleidingsonderdeel.
 • De student mag maximaal 6 studiepunten opnemen aan andere opleidingsonderdelen die gelijktijdig geprogrammeerd worden met IoT Werkplekleren (m.a.w. in één en hetzelfde semester)

 

Permanente evaluatie

 • Aanwezigheid tijdens het werkplekleren en de intervisiemomenten is verplicht. Telewerk is (beperkt) toegelaten, mits goedkeuring van de werkplek én de opleiding.
 • Tijdens het werkplekleren en de intervisiemomenten wordt er permanent geëvalueerd.
 • Een student die tijdens het werkplekleren afwezig is, krijgt een code ‘F’ van Fail voor het desbetreffende deelexamen. (praktijkbeoordeling in een professionele context)
 • De student presteert 72 gewerkte dagen (of equivalent aantal wpl uren) volgens het regime van het bedrijf. Een student die dit niet kan bewijzen, krijgt de code ‘F’ van Fail voor het desbetreffende deelexamen.
 • Aanwezigheid op evaluatieactiviteiten is verplicht. Evaluatieactiviteiten zijn bijvoorbeeld: (deel)examens, tussentijdse toetsen, inleveren van een (groeps)taak en opdrachten, een (groeps)presentatie, gastcollege, een studiebezoek, ...
 • De student wettigt een afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden voor aanvang van de evaluatieactiviteit via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex.De student contacteert tevens de lector en eventuele teamleden (indien groepswerk) via mail van je afwezigheid vóór aanvang van de evaluatie-activiteit.
 • Er wordt een ‘F’ op de betrokken evaluatieactiviteit gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken evaluatieactiviteit de afwezigheid inhalen enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch en/of didactisch mogelijk is.
 • De student maakt, binnen de 3 werkdagen na het gemiste evaluatieactiviteit, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit kan ingehaald worden. Neem je niet deel aan de ingehaalde evaluatieactiviteit dan kan je deze niet meer inhalen en wordt er een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit toegekend.