Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Werkplekleren 2: Notariaat33763/2878/2223/1/92
Studiegids

Werkplekleren 2: Notariaat

33763/2878/2223/1/92
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat juridisch-administratieve ondersteuning, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Cort Caroline, Heremans Ann
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Werkplekleren 2: Notariaat behandelt een aantal basisopdrachten binnen een notariaat.

Het olod Werkplekleren 2: Notariaat bereidt voor op de taken van de gegradueerde binnen een notariskantoor door het uitvoeren van gerichte opdrachten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

03: De gegradueerde ondersteunt de leidinggevende bij het beheer van courante juridische dossiers, zoekt daarvoor de gevraagde juridische informatie op en volgt de dossiers op volgens de vastgelegde termijnen en procedures. De gegradueerde verwerkt, verzamelt en registreert daarbij de nodige gegevens.
De student stelt, onder begeleiding van de werkplekbegeleider, een interviewleidraad op
De student benoemt de door de notaris gebruikte juridische bronnen
04: De gegradueerde maakt officiële en juridische ontwerpverslagen en notulen.
De student maakt een samenvatting van twee adviesgesprekken gevoerd door de notaris
06: De gegradueerde communiceert inzake de eigen juridische en administratieve werkzaamheden met collega's, cliënten en externen met een diverse achtergrond en zet daarbij meerdere talen in.
De student verklaart de door de notaris gebruikte juridsiche termen in lekentaal
08: De gegradueerde bewaakt de kwaliteit van de administratieve juridische procedures binnen zijn/haar bevoegdheid, signaleert verbeterpunten aan de leidinggevende en formuleert verbetervoorstellen.
De student beschrijft een administratief proces bij een notariskantoor met betrekking tot een notariële akte.
12: Levenslang leren: De gegradueerde ontwikkelt permanent de eigen professionele deskundigheid in de juridische sector.
De student reflecteert over zijn/haar professionele ontwikkeling in de context van het notariaat
13: De gegradueerde voert de juridisch ondersteunende taken nauwkeurig, discreet en deontologisch correct uit.
De student past het beroepsgeheim toe en stelt zich discreet op

Leerinhoud

 • In kaart brengen van een administratief proces binnen het notariaat (ontwikkelen van een flowchart en een presentatie geven)
 • Samenvatting maken van twee informatiemomenten waarbij de notaris advies verstrekt
 • Invullen en annoteren van standaarddocumenten m.b.t. huwelijk, echtscheiding, testament, etc.
 • Reflecteren over de professionele ontwikkeling en over het in Werkplekleren 1 geformuleerde actiepunt.

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
 • Auteur: lector
StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

 • Taakfiche Werkplekleren 2: Notariaat

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren9,00 uren
 • Opmerking: Evaluatie: voorwaarden
  De student dient aanwezig te zijn tijdens elk evaluatiemoment.
  - De evaluatiemomenten worden op voorhand gecommuniceerd tijdens de les op de elektronische leeromgeving Digitap
  - Elke afwezigheid bij een presentatie of opdracht dient gewettigd te zijn (doktersattest)
  - Alle opdrachten dienen ingeleverd te worden uiterlijk op de gestelde deadline
  Evaluatie: gevolgen
  - De student dient elke afwezigheid te wettigen volgens het examenreglement
  - Bij een gewettigde afwezigheid is het de verantwoordelijkheid van de student om binnen de drie kalenderdagen een individuele afspraak te maken met de lector om een inhaalmoment dat doorgaat in de inhaalweek vast te leggen
  - Ingeval van ongewettigde afwezigheid tijdens een evaluatiemoment, krijgt de student een nulscore voor deze opdracht en heeft hij geen recht op een nieuw evaluatiemoment
  - Indien de student onwettig afwezig is op het inhaalmoment, wordt het cijfer 0 toegekend aan deze evaluatie

Werkplekleren en/of stage21,00 uren
 • Opmerking: Evaluatie: voorwaarden
  De student dient aanwezig te zijn tijdens elk evaluatiemoment.
  - De evaluatiemomenten worden op voorhand gecommuniceerd tijdens de les op de elektronische leeromgeving Digitap
  - Elke afwezigheid bij een presentatie of opdracht dient gewettigd te zijn (doktersattest)
  - Alle opdrachten dienen ingeleverd te worden uiterlijk op de gestelde deadline
  Evaluatie: gevolgen
  - De student dient elke afwezigheid te wettigen volgens het examenreglement
  - Bij een gewettigde afwezigheid is het de verantwoordelijkheid van de student om binnen de drie kalenderdagen een individuele afspraak te maken met de lector om een inhaalmoment dat doorgaat in de inhaalweek vast te leggen
  - Ingeval van ongewettigde afwezigheid tijdens een evaluatiemoment, krijgt de student een nulscore voor deze opdracht en heeft hij geen recht op een nieuw evaluatiemoment
  - Indien de student onwettig afwezig is op het inhaalmoment, wordt het cijfer 0 toegekend aan deze evaluatie
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00Evaluatievoorwaarden: zie studiewijzer.Aanwezigheid tijdens de lessen en de coachingsgesprekken is verplicht.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00Evaluatievoorwaarden: zie studiewijzer.

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.