Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Werkplekleren 6: Integratie33783/2878/2223/1/93
Studiegids

Werkplekleren 6: Integratie

33783/2878/2223/1/93
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat juridisch-administratieve ondersteuning, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 20 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Denayer Toon, Heremans Ann
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 520,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Werkplekleren 6 behandelt alle juridisch-administratieve vaardigheden en inzichten die in deze graduaatsopleiding werden behandeld.

Het olod Werkplekleren 6 bereidt voor op het in de praktijk toepassen van vaardigheden en inzichten die tijdens de opleiding werden verworven.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: De gegradueerde voert juridische documenten in en inventariseert en archiveert juridische documenten en voorwerpen via de courante software- en registratietoepassingen.
De student inventariseert in de hiervoor bestemde registers (digitaal of analoog)
De student archiveert de afgesloten dossiers volgens het vastgelegde systeem
03: De gegradueerde ondersteunt de leidinggevende bij het beheer van courante juridische dossiers, zoekt daarvoor de gevraagde juridische informatie op en volgt de dossiers op volgens de vastgelegde termijnen en procedures. De gegradueerde verwerkt, verzamelt en registreert daarbij de nodige gegevens.
De student prioriteert de binnenkomende documenten
De student registreert de nodige gegevens voor het beheer van courante juridische dossiers
De student verwerkt de nodige gegevens voor het beheer van courante juridische dossiers
De student lijst de missende documenten op
De student volgt de missende documenten op (bij klanten, rechtbank, officiële instanties, tegenpartij …)
De student helpt de leidinggevende bij het opzoeken van de nodige juridische bronnen (aan de hand van aangeboden verwijzingsregels en referenties)
05: De gegradueerde faciliteert en ondersteunt het contact met de cliënt bij juridische en administratieve dienstverlening.
De student maakt afspraken met derden (cliënten, confraters …)
De student bezorgt cliënten tijdig de gevraagde informatie
De student contacteert cliënten telefonisch
De student beantwoordt een Frans- en/of Engelstalige telefoon
06: De gegradueerde communiceert inzake de eigen juridische en administratieve werkzaamheden met collega's, cliënten en externen met een diverse achtergrond en zet daarbij meerdere talen in.
De student ondersteunt de leidinggevende bij de verwerking (invullen basisgegevens, klasseren …) van standaard Frans en/of Engelstalige dossierstukken
De student stelt de notulen op van een werkvergadering
De student communiceert met collega's, cliënten en externen met een diverse achtergrond
De student zet zoveel mogelijk vreemde talen in tijdens zijn/haar opdracht
07: De gegradueerde llevert i.f.v. beleidsplanning: Levert in functie van de beleidsplanning van de organisatie de gevraagde gegevens aan de leidinggevende.
De student zoekt, op vraag van de leidinggevende, cijfermateriaal op ter ondersteuning van een stelling/verdediging
De student stelt dit cijfermateriaal overzichtelijk voor in een tabel
08: De gegradueerde bewaakt de kwaliteit van de administratieve juridische procedures binnen zijn/haar bevoegdheid, signaleert verbeterpunten aan de leidinggevende en formuleert verbetervoorstellen.
De student brengt twee administratieve processen in kaart
De student brengt deze processen in kaart op basis van een proces flowchart
De student identificeert per proces twee verbeterpunten
09: De gegradueerde neemt zijn/haar verantwoordelijkheid op binnen het team en faciliteert de operationele werking van het team.
De student faciliteert de operationele werking van het team
De student kiest zelf prioriteiten binnen zijn/haar werkzaamheden
De student legt een professionele houding aan de dag
De student neemt zijn/haar verantwoordelijkheid op binnen het team
De student plant zijn/haar werkzaamheden in functie van de werking van het team
De student werkt teamgericht
10: De gegradueerde biedt administratieve ondersteuning aan de juridische organisatie en respecteert daarbij de bedrijfsinterne voorschriften en procedures.
De student werkt vlot met de courante softwarepaketten
De student voert verschillende basistaken routinematig uit
11: De gegradueerde werkt oplossings- en doelgroepgericht bij de uitvoering van het eigen takenpakket.
De student werkt oplossingsgericht bij de uitvoering van het eigen takenpakket
De student werkt doelgroepgericht bij de uitvoering van het eigen takenpakket
12: Levenslang leren: De gegradueerde ontwikkelt permanent de eigen professionele deskundigheid in de juridische sector.
De student gaat op een positieve manier om met feedback
De student update zijn/haar SWOT-analyse
13: De gegradueerde voert de juridisch ondersteunende taken nauwkeurig, discreet en deontologisch correct uit.
De student reflecteert over het 'compliance' niveau dat wordt nageleefd op de werkplek

Leerinhoud

  • Administratieve en juridische routineopdrachten uitvoeren onder toezicht van een leidinggevende.
  • Verbetervoorstellen uitwerken m.b.t. de administratieve processen op basis van de eigen ervaring tijdens het werkplekleren.
  • SWOT-analyse finaliseren a.d.h.v. reflectie over sterke en minder sterke punten m.b.t. de opgedane ervaring tijdens de integratieopdracht.
  • Verbeterplan ontwikkelen m.b.t. de minder sterke punten.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Taakfiche Werkplekleren 6: Integratie

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren12,00 uren
Werkplekleren en/of stage456,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio25,00Evaluatievoorwaarden: zie studiewijzer.
Aanwezigheid tijdens de lessen en de coachingsgesprekken is verplicht.
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context75,00Evaluatievoorwaarden: zie studiewijzer.
Aanwezigheid tijdens de lessen en de coachingsgesprekken is verplicht.

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.