Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Werkplekleren 4 Communicatie32443/2848/2223/1/42
Studiegids

Werkplekleren 4 Communicatie

32443/2848/2223/1/42
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • communicatiesupport
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Bouts Patrick, Campo Catherine, Cuypers Maryse, De Craene Charis, De Laet Olivier, Falat Janah, Hallam Lara, Jacobs Chloë, Janssens Carlos, Mols Nadia, Van den Bossche Jeremie, Van den Broeck Peter, Van Hasselt Charlotte
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 390,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Werkplekleren 4 behandelt de uitoefening in het werkveld in de vorm werkplekleren op een communicatieafdeling van een bedrijf. De student leert de verworven theoretische kennis van de hele opleiding te toetsen in de praktijk. Hij doet praktijkervaring op en verwoordt dit in een wekelijkse creatieve blog. Op het einde van het werkplekleren is de student in staat om alles in een vlotte en heldere paper te verwoorden, waarin ervaringen en resultaten op de werkvloer alsook het eigen leerproces doorheen heel werkplekleren moet worden omschreven. De paper wordt door de student voorgesteld en verdedigd voor een jury.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 1: De gegradueerde gebruikt de gepaste (software)tools en (online) applicaties voor het uitvoeren van de marketing/communicatieactiviteiten.
De student maakt correct gebruik van passende tools en technieken.
OLR 4: De gegradueerde verzamelt en registreert data en informatie, en kan deze presenteren, gebruikmakend van de gepaste (digitale) tools.
De student verzamelt en verwerkt data
OLR 5: De gegradueerde werkt probleemoplossend en doelgroepgericht gebruikmakend van de eigen creativiteit, een maatschappelijk bewustzijn en een sociale verantwoordelijkheid.
De student werkt doelgroepgericht, zowel met interne als externe doelgroepen. 
De student past zijn communicatiestijl aan de doelgroep en het communicatieformat aan. 
De student hanteert een probleemoplossende aanpak
De student gaat authentiek om met bezwaren, weerstand en klachten 
OLR 6: De gegradueerde toont initiatief, werkt constructief samen in team en communiceert efficiënt en met aandacht voor de diversiteit. 
De student werkt constructief samen met de verschillende stakeholders en handelt proactief.
De student onderhoudt contacten en relaties in functie van het uitvoeren van marketing en/of communicatieprojecten en -acties
OLR 7: De gegradueerde plant en organiseert het eigen werk en neemt hiervoor verantwoordelijkheid.
De student werkt zelfstandig binnen eigen taakomschrijving 
De student neemt zijn verantwoordelijkheid op gecoacht door de werkplekbegeleider
De student handelt zorgvuldig en stipt
OLR 8: De gegradueerde voert marketing/communicatieactiviteiten uit en draagt zo bij tot de bedrijfs- of organisatiedoelstellingen.
De student ondersteunt in opdracht van een leidinggevende de organisatie van communicatie- en/of marketingevents
De student ondersteunt de organisatie met een specifiek communicatiegerelateerd project rekening houdende met de communicatiestrategie 
De student vertaalt communicatiedoelen in concrete communicatie-acties.
De student neemt actief deel aan het zoeken van nieuwe doorbrekende ideeën en alternatieven om het gewenste resultaat te bereiken 
De student werkt ideeën uit voor de promotiecampagnes 
De student bepaalt in overleg met de leidinggevende de doelstellingen, de doelgroep en de kanalen voor de actie of project
De student draagt bij aan het opzetten of verbeteren van (bestaande) interne communicatiestructuren 
De student draagt bij aan het opzetten of verbeteren van (bestaande) interne informatiestructuren 
De student ondersteunt de externe communicatie van een bedrijf of organisatie
OLR 9: De gegradueerde past het Nederlands toe om gericht mondeling en schriftelijk in contact te treden met de doelgroep.
De student hanteert gepast verbaal gedrag
OLR 11: De gegradueerde neemt initiatieven tot bijleren en het verbeteren van het eigen werk en de werking van de organisatie. 
De student identificeert eigen professionaliseringsnoden 
De student volgt de geplande acties op en evalueert deze naderhand 
De student hanteert een kritische houding t.o.v. zichzelf en de werkomgeving
De student volgt de recente ontwikkelingen in verband met communicatie op in functie van de noden op de werkplek
De student formuleert en bespreekt ideeën ter verbetering van de marketingacties 
OLR 12COM: De gegradueerde verifieert informatie, schrijft teksten in het Nederlands en het Engels en redigeert teksten in het Nederlands.
De student beheert informatie en data (bv. elementen voor de persmap verzamelen, aanpassingen doen op de website, ...)
De student gebruikt meerdere talen bij het uitvoeren van de marketing- of communicatieactiviteiten 
De student legt vlot verbanden tussen gegevens i.v.m de communicatiestrategie en het communicatieplan
De student schrijft teksten, binnen een aangeleverd format 
De student redigeert teksten, binnen een aangeleverd format 
De student schrijft een helder en samenhangend verslag
De student schrijft en post een blog en/of vlog op social media 
De student verzamelt gegevens voor de interne berichtgeving

Leerinhoud

Je functioneert op professionele wijze in een communicatie-omgeving:

  • Je doorgrondt de werking, de rol en de plaats van de communicatiediscipline binnen een organisatie
  • Je past binnen een communicatiecontext van een of meerdere vakdisciplines de principes toe. Bv. van digitale communicatie, van reputatiemanagement, van PR en voorlichting, van interne communicatie, enz.
  • Je neemt de gepaste houding aan en past de geleerde vaardigheden toe.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Er wordt gebruik gemaakt van de stagehandleiding en stagebeoordelingsformulieren.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren4,00 uren
Werkplekleren en/of stage256,00 uren
Werktijd buiten de contacturen130,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio10,00
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context80,00Indien de student de door de lector opgelegde deadlines (inlichtingenfiches, contract, ..) niet respecteert, dan kan de student niet starten aan dit opleidingsonderdeel. Aanwezigheid op feedbackmomenten met de lector is bovendien verplicht.
AcademiejaarReflectieopdracht in de examenreeks10,00

Toetsing (tekst)

 Tijdens de stageperiode moet de student een logboek bijhouden a.d.h. waarvan hij tussentijds rapporteer aan de verantwoordelijke lectoren voor de stage. Afrondend dient hij een paper in die hij verdedigt voor een jury.