Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Leergroep : Project in het werkveld36822/2849/2223/1/26
Studiegids

Leergroep : Project in het werkveld

36822/2849/2223/1/26
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen), trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Leergroep : Project in het werkveld
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Gondry Sarah, Polak Robin, Taverniers Jessi, Verschaeren Edward, Vleugels Evelien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 168,00 uren

Korte omschrijving

Dit OLOD behandelt: kritische analyse en reflectie van organisaties en actuele methoden en werkvormen binnen het werkveld en hoe de student zich daar tegenover positioneert. 
Dit OLOD bereidt de student voor op het functioneren als professional in een organisatie.
Dit OLOD faciliteert projectwerk in samenwerking met partners in het werkveld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

12: ontwikkelingen: Volgt maatschappelijke ontwikkelingen en signaleert drempels en knelpunten in de eigen werking en/of in de samenwerking met andere actoren.
De student werkt actuele methoden en/of werkvormen van het maatschappelijk werk uit voor noden en vragen van een welzijnsorganisatie met het oog op implementatie.
De student formuleert een eigen kritische visie op actuele methoden en/of werkvormen in het maatschappelijk werk
De student realiseert een project in samenwerking met studenten, op basis van een behoefte of nood uit het werkveld.
14: deskundigheidsontwikkeling: Ontwikkelt zijn professioneel handelen permanent op basis van (zelf)reflectie en deskundigheidsontwikkeling.
De student analyseert eigen werkervaringen om de eigen persoon als beroepskracht te leren kennen en zo bij te sturen
De student onderzoekt actuele methoden en/of werkvormen in het maatschappelijk werk in functie van competentieverruiming en/of nieuwe uitdagingen in de werksituatie.
De student analyseert zijn huidige werkplek (missie, visie, doelgroep, drempels, methodes en werkvormen, partners, afstemming op actuele tendenzen).
De student kijkt kritisch naar de eigen rol in groepswerk.
De student formuleert persoonlijke leerdoelen in functie van het te realiseren project.
De student positioneert zich als kritisch-constructief groepslid.

Leerinhoud

Tijdens het laatste semester van de graduaatsopsopleiding maatschappelijk werk, realiseren de studenten een project in het werkveld. Dit project is de finalisering van hun leerproces en weerspiegelt in het bijzonder hoe student zich verhoudt t.o.v. verwachtingen van het werkveld als professionele beroepskracht. Tijdens deze leergroep integreert de student de eerder verworven competenties in een groepsproject.

De studenten werken in kleine groep een project in het werkveld uit met aandacht voor voorbereiding, uitvoering, rapportage en evaluatie. Op basis van de realisatie van het project en de bijhorende project- en reflectieopdracht kan de student de nodige competenties aantonen en het eigen leerproces in kaart brengen.

Volgende competenties komen aan bod:
- de missie, visie en evolutie van de student als professioneel hulpverlener
- het vermogen tot doelgericht, professioneel communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen.
- het vermogen tot kritische reflectie
- het kritisch doorlichten van actuele methoden, werkvormen en theorieën
- het uitwerken en/of onderzoeken van actuele vragen en noden van het werkveld
- samenwerken
- projectmatig werken

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Studiewijzer
  • Het cursusmateriaal zal digitaal ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen42,00 uren
Werkplekleren en/of stage80,00 uren
Werktijd buiten de contacturen46,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht80,00Proces- en productevaluatie
AcademiejaarReflectieopdracht eenmalig tijdens de lesweken20,00

Toetsing (tekst)

  • Dit opleidingsonderdeel wordt beoordeeld door permanente evaluatie. Regelmatige aanwezigheid en een actieve leerhouding zijn dus essentieel om te slagen.
  • Regels rond afwezigheden op evaluatiemomenten worden beschreven op intranet: https://student.ap.be/afwezig-op-een-examen