Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Ethisch en deontologisch handelen31650/2850/2223/1/32
Studiegids

Ethisch en deontologisch handelen

31650/2850/2223/1/32
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Antwerpen), trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Mechelen) als Ethisch en deontologisch handelen
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Turnhout) als Ethisch en deontologisch handelen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Janssen Katrien, Vermeulen Guido, Wynants Heidi
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Ethisch en deontologisch handelen' behandelt ethiek en deontologie binnen de hulpverlening.
Het olod 'Ethisch en deontologisch handelen' bereidt voor op het omgaan met ethische dilemma's en deontologische/beroepsethische afspraken en het ontwikkelen van morele competentie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

07: Beroepsethisch kader: De gegradueerde handelt in overeenstemming met het beroepsethisch kader en de relevante wettelijke bepalingen.
De student bespreekt met een kritische blik ethische situaties binnen verschillende doelgroepen
De student definieert deontologische principes
De student past deontologische principes toe in een gegeven praktijkvoorbeeld
De student illustreert theoretische principes rond ethiek met praktijkvoorbeelden
De student typeert wat de beroepsethiek inhoudt
De student verantwoordt in welke situaties informatie kan gedeeld worden naar team en derden
De student beschrijft hoe je in een hulpverleningsrelatie omgaat met vertrouwelijke informatie
De student analyseert ethische dilemma's a.d.h.v. theoretische kaders

Leerinhoud

Reflectie rond morele problemen binnen het werkveld van de opvoeder - begeleider
Waarden, normen en deugden
Wat is (beroeps)ethiek – beroepscode ?
Modellen voor ethische reflectie: methodische leidraad voor het benaderen van een ethisch dilemma
Wat is deontologie?
Deontologische basisprincipes: respect - integriteit - verantwoordelijkheid - deskundigheid
Bestaande rechten en plichten binnen het deontologisch hulpverleningskader
Recht op vrije deelname en inzagerecht – informatieplicht
Dwangmaatregelen
Recht op geheimhouding - Zwijgplicht
Recht op zelfbeschikking
Informatieplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken60,00
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00

Toetsing (tekst)

Het cijfer van een deelexamen wordt overgedragen naar de 2de examenperiode indien de student niet geslaagd is voor het totaal van het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor dit deelexamen.