Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Mens en maatschappij34236/2850/2223/1/74
Studiegids

Mens en maatschappij

34236/2850/2223/1/74
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Antwerpen), trajectschijf 2
In andere opleidingen:
 • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Mechelen) als Mens en maatschappij
 • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Turnhout) als Mens en maatschappij
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Wouters Eve, Wouters Leendert
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Mens en maatschappij' behandelt de interactie en wederzijdse beïnvloeding tussen individu en de samenleving.
Het olod 'Mens en maatschappij' bereidt voor op het ontwikkelen van een sociaal bewustzijn waarbij de student verbanden leert zien tussen individuele problemen en maatschappelijke omstandigheden.

Tijdens dit OLOD staan we eerst stil bij sociale verbanden en cultuur om vervolgens te onderzoeken wat de invloed is van omgevingsfactoren op het gedrag van de mens en de samenleving. Deze inzichten zijn belangrijk in je professioneel handelen als opvoeder. Pas als je bewust bent van je eigen referentiekader, je houding en gedragingen kan je openstaan voor het referentiekader van je cliënt.

Tijdens het OLOD vergroot je op diverse terreinen je kritisch sociaal bewustzijn. Je krijgt inzichten in theoretische kaders die je helpen om met een zekere afstand en kritische blik te kunnen kijken naar de eigen ervaringen en ervaringen van anderen en hoe de omgevingsfactoren en samenleving hier een invloed op heeft. Daarnaast staan we stil bij een aantal maatschappelijke tendensen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Leefklimaat op maat: De gegradueerde draagt in vertrouwde en nieuwe, complexe contexten methodisch bij tot het uitbouwen van een leefklimaat op maat.
De student herkent verschillende verklaringsgronden rond armoede in aangeleverde situaties.
De student benoemt de effecten van armoede op het gedrag en welbevinden van individuen.
04: Eigen referentiekader: De gegradueerde handelt vanuit verbondenheid en gelijkwaardigheid. De gegradueerde is zich bewust van het eigen referentiekader en handelt vanuit erkenning van de eigenheid en de verscheidenheid van cliënten en cliëntsystemen.
De student beschrijft de invloed van maatschappelijke factoren op zijn gedrag.
De student toont in concrete situatie aan dat hij beschikt over kritisch sociaal bewustzijn.
05: Acties: De gegradueerde vertrekt vanuit krachten bij de cliënt en het cliëntsysteem, heeft oog voor kwetsbaarheden en onderneemt doelgericht acties in functie van levenskwaliteit.
De student koppelt de verschillende onderdelen van het begrip cultuur terug naar een maatschappelijke situatie aan de hand van een casus
De student benoemt factoren die sociale cohesie versterken of verminderen
De student verklaart en hanteert het begrippenkader en de mechanismen die verbonden zijn met socialisatie, sociale cohesie, sociale controle, cultuur en culturele diversiteit, sociale ongelijkheid, deviant gedrag en de sociale structuur in de samenleving,...
De student herkent processen die een samenleving hanteert om individuen de geldende normen van de samenleving te doen naleven.
De student past de polarisatiedynamiek van Brandsma toe in concrete situaties
11: Suggesties: De gegradueerde doet op basis van praktijkervaring en ontwikkelingen in de samenleving suggesties ter verbetering van de (ortho)(ped)agogische werking.
De student geeft voorbeelden van de maatschappelijke factoren die het orthopedagogisch handelen beïnvloeden.

Leerinhoud

 • Relevante sociologische begrippen
 • Roltheorie
 • Cultuur
 • Sociale controle
 • Sociale cohesie
 • Sociale ongelijkheid
 • Armoede
 • Polarisering

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Studiewijzer
 • Het cursusmateriaal zal digitaal ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00