Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Omgaan met diversiteit31653/2850/2223/1/37
Studiegids

Omgaan met diversiteit

31653/2850/2223/1/37
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Antwerpen), trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Mechelen) als Omgaan met diversiteit
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Turnhout) als Omgaan met diversiteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Anthonissens Nans, Janssen Katrien, Nauwelaers Yen, Rogge Eveline, Verschueren Fientje
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Omgaan met diversiteit' behandelt het thema diversiteit. De student verkent verschillende vormen van diversiteit in de samenleving en hoe die op elkaar inwerken.
Het olod 'Omgaan met diversiteit' bereidt voor op de toekomstige job als professioneel hulpverlener in een diverse samenleving. Je leert cultuursensitieve vaardigheden om in te zetten in het werkveld, je leert hoe te reageren op uitsluitingsmechanismen en goede praktijken om inclusief te werken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

04: Eigen referentiekader: De gegradueerde handelt vanuit verbondenheid en gelijkwaardigheid. De gegradueerde is zich bewust van het eigen referentiekader en handelt vanuit erkenning van de eigenheid en de verscheidenheid van cliënten en cliëntsystemen.
De student benoemt de impact van historische en maatschappelijke factoren op het eigen referentiekader.
08: Netwerken: De gegradueerde ondersteunt de cliënt bij het versterken en creëren van netwerken die voor de cliënt belangrijk zijn.
De student analyseert good practices op het gebied van inclusief werken in de beroepscontext
De student herkent voorbeelden van good practices over inclusief werken in de beroepscontext
07: Beroepsethisch kader: De gegradueerde handelt in overeenstemming met het beroepsethisch kader en de relevante wettelijke bepalingen.
De student formuleert vragen of acties om levensbeschouwelijke kwesties in de hulpverlening bespreekbaar te maken.
11: Suggesties: De gegradueerde doet op basis van praktijkervaring en ontwikkelingen in de samenleving suggesties ter verbetering van de (ortho)(ped)agogische werking.
De student beschrijft de invloed van cultuurverschillen op de communicatie
De student beschrijft suggesties om inclusief werken te verbeteren in de beroepscontext.
De student onderneemt acties waarbij die inclusief werkt in de beroepscontext.  
De student formuleert een voorstel om gepast te reageren op maatschappelijke uitsluitingsprocessen in de beroepscontext

Leerinhoud

Diversiteit in de samenleving
Cultuursensitief handelen: interculturele competenties
Interculturele communicatie (TOPOI, PINTO)
Impact van migratie: beschermjassen
Gender
In -en uitsluitingsmechanismen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Studiewijzer
  • Het cursusmateriaal zal digitaal ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken10,00
AcademiejaarReflectieopdracht eenmalig tijdens de lesweken30,00
AcademiejaarVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken60,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks10,00
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks30,00Groepsopdrachten worden individuele opdrachten

Toetsing (tekst)

Het cijfer van een deelexamen wordt overgedragen naar de 2de examenperiode indien de student niet geslaagd is voor het totaal van het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor dit deelexamen.