Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Visie op begeleiden31661/2850/2223/1/18
Studiegids

Visie op begeleiden

31661/2850/2223/1/18
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Antwerpen), trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Mechelen) als Visie op begeleiden
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Turnhout) als Visie op begeleiden
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Davits Deborah, Nauwelaers Yen, Rogge Eveline, Van Tiggelen Marianne, Wynants Heidi
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 168,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Visie op begeleiden' behandelt verschillende visies en denkkaders binnen de hulpverlening.
Het olod 'Visie op begeleiden' bereidt voor op bewust handelen en hanteren van actuele visies en denkkaders.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Leefklimaat op maat: De gegradueerde draagt in vertrouwde en nieuwe, complexe contexten methodisch bij tot het uitbouwen van een leefklimaat op maat.
De student onderbouwt zijn emancipatorisch begeleiden met voorbeelden uit de praktijk.
10: Reflectie en levenslang leren: De gegradueerde stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij o.b.v. van (zelf)reflectie en levenslang leren.
De student koppelt pedagogische modellen aan zijn eigen visie en handelen aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.
De student reflecteert over de historische evolutie en de daaraan gerelateerde hulpverlening van personen met ondersteuningsnood.
12: Doelstellingen: De gegradueerde werkt kritisch en constructief mee aan de doelstellingen van de eigen organisatie.
De student vergelijkt kritisch en constructief de visies op begeleiden van verschillende leerwerkplekken.
01: Ondersteuning en begeleiding: De gegradueerde ondersteunt en begeleidt cliënten en cliëntgroepen tijdelijk of langdurig in hun dagelijks leven op vlak van wonen, werken, leren en vrije tijd.
De student illustreert met voorbeelden op welk moment hij moet overnemen, instrueren, coachen of zaken overlaten aan de cliënt
05: Acties: De gegradueerde vertrekt vanuit krachten bij de cliënt en het cliëntsysteem, heeft oog voor kwetsbaarheden en onderneemt doelgericht acties in functie van levenskwaliteit.
De student omschrijft het belang, de mogelijke spanningsvelden en moeilijkheden van empowerment vanuit een praktijkervaring op een leerwerkplek.
De student omschrijft het belang, de mogelijke spanningsvelden en moeilijkheden van inclusie.

Leerinhoud

- Inclusie
- De historische evolutie binnen de hulpverlening
- De emancipatorische visie
- Empowerment
- Maatzorgmethodiek
- Eigen emancipatorisch werken

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen42,00 uren
Werktijd buiten de contacturen126,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken80,00
AcademiejaarReflectieopdracht eenmalig tijdens de lesweken20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks20,00Herwerken opdrachten eerste zittijd. Deelcijfers kunnen worden overgedragen.

Toetsing (tekst)

Het cijfer van een deelexamen wordt overgedragen naar de 2de examenperiode indien de student niet geslaagd is voor het totaal van het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor dit deelexamen.