Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Werken in team en organisatie31663/2850/2223/1/86
Studiegids

Werken in team en organisatie

31663/2850/2223/1/86
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Antwerpen), trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Mechelen) als Werken in team en organisatie
  • Graduaat orthopedagogische begeleiding (Turnhout) als Werken in team en organisatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Bal Annemie, De Wachter Bessie, Van Tiggelen Marianne, Wouters Eve
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 168,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Werken in team en organisatie' behandelt de samenwerking in een team binnen een organisatie in de zorgsector en bereidt voor op het participeren als collega en werknemer in een team en organisatie.

Het opleidingsonderdeel is bestaat uit 4 grote delen: team en organisatie, samenwerking in een team, effectief overleg en besluitvorming en omgaan met conflicten. De syllabus is opgebouwd rond deze vier delen en ook in de planning en toetsing vind je de delen terug.

OLR-Leerdoelen (lijst)

10: Reflectie en levenslang leren: De gegradueerde stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij o.b.v. van (zelf)reflectie en levenslang leren.
De student onderzoekt zijn talenten en kwaliteiten en relateert dit aan het samenwerken met anderen
de student benoemt zijn valkuilen en geeft aan op welke manier die hiermee kan omgaan in het samenwerken met anderen.
12: Doelstellingen: De gegradueerde werkt kritisch en constructief mee aan de doelstellingen van de eigen organisatie.
De student beschrijft de interne communicatie van een organisatie
De student herkent elementen van een organisatiecultuur in een organisatie
De student gebruikt besluitvormingsmethodieken bij de aanpak van een probleemsituatie
De student analyseert de inhoud, vorm en gespreksklimaat van een overleg en kan voorstellen formuleren ter verbetering
De student beschrijft hoe een organisatie en team omgaat met agressie en werkstress
09: Team: De gegradueerde overlegt en werkt samen in een (interdisciplinair) team en met interne en externe actoren in vertrouwde en nieuwe, complexe contexten.
De student analyseert het functioneren en samenwerking van het team aan de hand van methodieken
De student beschrijft zijn conflicthanteringsvaardigheden binnen een team
De student motiveert zijn bijdrage als teamlid bij de uitwerking van een concreet project.
De student evalueert zijn samenwerkingsvaardigheden binnen een team

Leerinhoud

• Team en organisatie: kennismaking met modellen voor teamontwikkeling organisatieculturen, interne communicatie, werkstress en agressie vanuit het team en organisatiestandpunt
• Samenwerken in een team: collegialiteit, samenstelling van een team, gemotiveerde medewerkers,
• Effectief overleg en besluitvorming, incl. besluitvormingsmethodieken
• Omgaan met conflicten: componenten van een conflict, conflicthanteringsstijlen, conflictvaardighedenStudiematerialen (tekst): Verplicht

  • Studiewijzer
  • Het cursusmateriaal zal digitaal ter beschikking worden gesteld. 

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Vormen van groepsleren22,00 uren
  • Omschrijving: Verplichte aanwezigheid tijdens deze momenten. Studenten trainen hun samenwerkingsvaardigheden bij het uitwerken van een project
  • Opmerking: Verplichte aanwezigheid omwille van permanente evaluatie project
Werktijd buiten de contacturen126,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht60,00De permanente evaluatie omvat enkele evaluatiemomenten tijdens het groepsleren en een toonmoment. Het is een combinatie van individuele en groepsscore. Daarom geldt tijdens de uren groepsleren een verplichte aanwezigheid.
AcademiejaarReflectieopdracht eenmalig tijdens de lesweken20,00
AcademiejaarVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks20,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Deze vaardigheidstoets toetst dezelfde leerdoelen als deze van het project.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00

Toetsing (tekst)

 Het cijfer van een deelexamen wordt overgedragen naar de 2de examenperiode indien de student niet geslaagd is voor het totaal van het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor dit deelexamen.

De projectopdracht (academiejaar) vindt plaats tijdens het groepsleren. Hiervoor is een verplichte aanwezigheid vereist. Voor de tweede zittijd (tweede examenperiode) wordt de projectopdracht vervangen door een individuele vaardigheidstoets (60 %). 

De projectopdracht tijdens het academiejaar is een combinatie van een groepsscore en een individuele score.