Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Programmeren13372/2853/2223/1/38
Studiegids

Programmeren

13372/2853/2223/1/38
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat programmeren, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Brabandere Ann, Maes Sven, Nys Vincent, Similon Andie, Spaas Peter, Van den Poel Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Programmeren Intro OF simultaan te volgen met Programmeren Intro.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Programmeren behandelt de basisbegrippen van programmeren: encapsulatie, abstractie, overerving en polymorfisme. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de programmeertaal C#. Om objectgeoriënteerd te kunnen programmeren moet men beschikken over de nodige technieken en verschillende tools kennen en kunnen toepassen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

04: Opleveren: Is medeverantwoordelijk voor de eigen digitale werkomgeving en draagt bij tot de gedeelde infrastructuur nodig voor het ontwikkelen, testen en in productie brengen van projecten.
De student werkt met GIT.
De student gebruikt de samenwerkingsprincipes van versiebeheer
03: Uitvoeren: Realiseert softwareapplicaties en gegevensstructuren. Werkt hierbij planmatig binnen de context van het projectplan, de beschikbare tools en de vooropgestelde methodiek.
De student ontwikkelt klassen en hanteert daarbij de juiste beperkingen en declaraties van attributen.
De student ontwikkelt en maakt efficiënt gebruik van verzamelingen (lijsten, collecties etc.).
De student past exceptions toe waar nodig.
De student ontwikkelt op objectgeoriënteerde wijze door implementatie van de principes ervan (inkapseling, overerving, abstractie en polymorfisme).

Leerinhoud

Geavanceerde kennis over programmeren in C#:

  • Werken met klassen en objecten
  • Lezen van UML-klassendiagrammen
  • Principes van objectgeoriënteerd programmeren (overerving, polymorfisme, encapsulatie, abstractie)
  • Collecties (generische lijsten etc.)
  • Exceptions en Exception Handling

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)48,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)105,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)48,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)105,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Aanwezigheid op evaluatie-onderdelen die deel uitmaken van permanente evaluatie is verplicht. Afwezigheid op dergelijke evaluatie-activiteit resulteert in een 0-score voor dat evaluatie-onderdeel, tenzij de student ten laatste de dag van de evaluatie een geldig medisch attest of attest van overmacht inlevert via de iBaMaflex-module ‘Mijn Afwezigheden’ en de lector(en) via mail op de hoogte brengt van de afwezigheid. De student bezorgt het medisch attest of attest van overmacht eveneens via mail aan de lector(en). Indien een wettiging is ingeleverd, kan de student op een door de lector(en) bepaald tijdstip deelnemen aan een inhaalevaluatie, op voorwaarde dat dit organisatorisch haalbaar is.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.