Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
IT Organisatie 32219/2853/2223/1/54
Studiegids

IT Organisatie 

32219/2853/2223/1/54
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat programmeren, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Graduaat systeem- en netwerkbeheer als IT Organisatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Maes Sven, Serneels Alexander
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod IT Organisatie behandelt de informatievoorziening in organisaties en het deontologisch werken met aandacht voor informatieveiligheid en GDPR. Het olod IT Organisatie geeft inzicht in organisatiestructuren en -vormen.
Het olod IT Organisatie bereidt voor op het functioneren binnen een project in een IT-organisatie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

08: Samenwerken: Werkt constructief en actief samen in een multidisciplinair team en participeert actief tijdens overlegmomenten. Zoekt mee naar oplossingen om problemen te vermijden.
De student past in groep het ITIL- en het Agile-proces toe in een eenvoudige case.
12: Deontologisch handelen: Handelt deontologisch en houdt rekening met de veiligheids- en privacyrichtlijnen.
De student handelt deontologisch in een gesimuleerde IT-context.
De student legt uit wat informatieveiligheid inhoudt. 
01: Plannen: Bereidt de realisatie van een softwareproject voor.
De student beschrijft de ITIL en Agile best practices.
De student beschrijft de grondbeginselen van een IT-organisatie. 
03: Uitvoeren: Realiseert softwareapplicaties en gegevensstructuren. Werkt hierbij planmatig binnen de context van het projectplan, de beschikbare tools en de vooropgestelde methodiek.
De student stelt een operationeel projectschema op aan de hand van een gegeven situatie onder supervisie van een projectleider. 
09: Communiceren: Verzamelt informatie, communiceert en rapporteert efficiënt over het geleverde werk, afgestemd op het doelpubliek. Gebruikt hiervoor ook het gepaste anderstalige vakjargon.
De student formuleert een verbetervoorstel voor de gekregen ITIL case.
De student rapporteert aan de hand van ticketing systemen.
De student hanteert het correcte ITIL en Agile vakjargon.

Leerinhoud

Basiskennis over IT-organisaties:

 • Situering van de IT-organisatie
 • Grondbegrippen van bedrijfsorganisatie
 • IT-activiteiten (ontwikkeling, analyse, programmering, opvolging, exploitatie)
 • Mogelijke organisatievormen: organigram en functies binnen een IT-organisatie

Basisprincipes van projectwerking:

 • Projectmanagement
 • Verschillende methodologieën en de toepassing ervan

Basisprincipes rond veilig werken:

 • GDPR/Informatieveiligheid
 • Deontologie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)6,00 uren
Vormen van groepsleren (avondtraject)6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)64,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)6,00 uren
Vormen van groepsleren (dagtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
AcademiejaarProjectopdracht20,00Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00
Tweede examenperiodeProjectopdracht20,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00

Toetsing (tekst)

Aanwezigheid op evaluatie-onderdelen die deel uitmaken van permanente evaluatie is verplicht. Afwezigheid op dergelijke evaluatie-activiteit resulteert in een 0-score voor dat evaluatie-onderdeel, tenzij de student ten laatste de dag van de evaluatie een geldig medisch attest of attest van overmacht inlevert via de iBaMaflex-module ‘Mijn Afwezigheden’ en de lector(en) via mail op de hoogte brengt van de afwezigheid. De student bezorgt het medisch attest of attest van overmacht eveneens via mail aan de lector(en). Indien een wettiging is ingeleverd, kan de student op een door de lector(en) bepaald tijdstip deelnemen aan een inhaalevaluatie, op voorwaarde dat dit organisatorisch haalbaar is.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.