Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Databanken3393/2853/2223/1/58
Studiegids

Databanken

3393/2853/2223/1/58
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat programmeren, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Nys Vincent
Andere co-titularis(sen): Maes Sven, Spaas Peter, Van Loo Erwin
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Databanken Intro OF simultaan te volgen met Databanken Intro .
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

In het olod Databanken wordt basiskennis over de werking van een databank bijgebracht. Het doel is de student een zicht te geven op de algemene principes die gebruikt worden om tot een ontwerp van databank te komen met daaropvolgend een fysische implementatie. Tegelijk worden ook de basisprincipes van SQL aangeleerd.

OLR-Leerdoelen (lijst)

03: Uitvoeren: Realiseert softwareapplicaties en gegevensstructuren. Werkt hierbij planmatig binnen de context van het projectplan, de beschikbare tools en de vooropgestelde methodiek.
De student hanteert een datamodel en legt het verband met de databankstructuur.
De student creƫert databankobjecten (tabellen, indexen, views, stored procedures, triggers etc.).
De student implementeert databankobjecten en bijbehorende integriteitsregels in een databank.
De student maakt de afweging wanneer databanktransacties te gebruiken en implementeert ze zodat blokkeringen vermeden worden.
De student haalt gegevens op uit een databank aan de hand van complexe SQL-instructies.
De student implementeert een datamodel.

Leerinhoud

Geavanceerde implementatie van een relationele databank m.b.v. SQL:

 • LEFT JOIN, RIGHT JOIN en combinaties
 • Indexen
 • Views
 • Stored Programs, -Procedures en -Functions
 • Triggers
 • Error Handling
 • Access Control o.b.v. gebruikers en rollen
 • Transacties en rollbacks

Basisimplementatie van een niet-relationele databank m.b.v. MongoDB:

 • Wat is niet-relationele databank
 • Waarvoor gebruik je een niet-relationele databank
 • Records en Collections
 • Schaalbaarheid (Scharding)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)52,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)6,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)46,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Aanwezigheid op evaluatie-onderdelen die deel uitmaken van permanente evaluatie is verplicht. Afwezigheid op dergelijke evaluatie-activiteit resulteert in een 0-score voor dat evaluatie-onderdeel, tenzij de student ten laatste de dag van de evaluatie een geldig medisch attest of attest van overmacht inlevert via de iBaMaflex-module ‘Mijn Afwezigheden’ en de lector(en) via mail op de hoogte brengt van de afwezigheid. De student bezorgt het medisch attest of attest van overmacht eveneens via mail aan de lector(en). Indien een wettiging is ingeleverd, kan de student op een door de lector(en) bepaald tijdstip deelnemen aan een inhaalevaluatie, op voorwaarde dat dit organisatorisch haalbaar is.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.