Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
IT Project32222/2853/2223/1/59
Studiegids

IT Project

32222/2853/2223/1/59
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat programmeren, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Maes Sven, Sturm Dimitri, Van Camp Vincent
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Webprogrammeren OF simultaan te volgen met Webprogrammeren) EN (geslaagd of getolereerd voor Webontwikkeling OF simultaan te volgen met Webontwikkeling).
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 234,00 uren

Korte omschrijving

Het olod IT Project behandelt het inoefenen van de programmeervaardigheden o.b.v. een projectopdracht. De projectopdracht wordt uitgevoerd in teamverband. 
Het olod IT Project bereidt voor op het uitvoeren van een softwareproject in teamverband.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Ontwerpen: Maakt op basis van de analyse een onderbouwd voorstel van het ontwerp, de programmeertaal en -methodiek en stemt hiervoor af met de softwareontwikkelaar, analist en/of projectleider. Houdt rekening met de vooropgestelde methodiek en doelstellingen tijdens de uitvoering van het project.
De student maakt een ontwerp op basis van de functionele vereisten.
De student interpreteert een functionele analyse.
04: Opleveren: Is medeverantwoordelijk voor de eigen digitale werkomgeving en draagt bij tot de gedeelde infrastructuur nodig voor het ontwikkelen, testen en in productie brengen van projecten.
De student ontwikkelt de front-end en de back-end van een webapplicatie.
De student gebruikt de samenwerkingsprincipes van versiebeheer
De student kent de samenwerkingsprincipes van versiebeheer
06: Verbeteren: Gaat volgens testscenario’s de werking en functionaliteit van de gerealiseerde code na en verbetert deze, na bespreking met de softwareontwikkelaar, analist en/of projectleider, op basis van ontvangen feedback van de gebruikers.
De student verbetert de front-end en de back-end van een webapplicatie.
De student test de front-end en de back-end van een webapplicatie.
08: Samenwerken: Werkt constructief en actief samen in een multidisciplinair team en participeert actief tijdens overlegmomenten. Zoekt mee naar oplossingen om problemen te vermijden.
De student werkt constructief en actief samen in teamverband.
De student participeert actief tijdens overlegmomenten.
De student ontwikkelt in teamverband de front-end en de back-end van een webapplicatie vertrekkend van een functionele analyse.
10: Documenteren: Documenteert de zelf ontwikkelde applicaties op een adequate en overzichtelijke manier gebruikmakend van een kennisdatabank en volgens de afspraken binnen het bedrijf. Geeft kwalitatieve input voor de gebruikershandleidingen, referentiegidsen en online hulpbronnen.
De student participeert actief tijdens overlegmomenten.
De student zorgt voor technische documentatie en een gebruikershandleiding.
01: Plannen: Bereidt de realisatie van een softwareproject voor.
De student lijst de functionele vereisten op voor een geïntegreerd project.
03: Uitvoeren: Realiseert softwareapplicaties en gegevensstructuren. Werkt hierbij planmatig binnen de context van het projectplan, de beschikbare tools en de vooropgestelde methodiek.
De student ontwikkelt de front-end en de back-end van een webapplicatie vertrekkend van een functionele analyse.
De student realiseert het project op basis van de opdrachtomschrijving.
De student ontwikkelt de front-end en de back-end van een webapplicatie.
05: Uitvoeren kwaliteit: Programmeert volgens de standaarden en afspraken binnen de organisatie.
De student werkt constructief en actief samen in teamverband.
De student realiseert het project rekening houdend met de kwaliteitsnormen.
11: Levenslang leren: Volgt relevante IT-evoluties op en ontwikkelt en verbetert continu de eigen praktijk. Identificeert de behoefte aan eigen ontwikkelingsnoden.
De student reflecteert over de uitvoering van het project.

Leerinhoud

Voorbereiding op sollicitatiegesprekken in IT-sector:

 • Vacatures lezen
 • Competenties kennen
 • Sectoren onderscheiden
 • Solliciteren (CV, motivatie)
 • Sollicitatieproces (gesprek, code-interview)

Netwerken binnen de IT-sector:

 • Wat is "netwerken"
 • Hoe doe ik aan "netwerken"
 • Welke events bestaan er
 • Zelf events bijwonen 

Samenwerking mbv versiebeheer:

 • Gebruik maken van branches (pull, feature branch, merge)
 • Oplossen van problemen (merge conflicts)

Werkveldsimulatie:

 • Aangereikte realistische functionele beschrijving omzetten in werkende webapplicatie
 • Werken volgens het Agile-principe
 • Gebruik maken van GIT voor versiebeheer in groep

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Vormen van groepsleren (avondtraject)48,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)185,50 uren
Dagtraject
Vormen van groepsleren (dagtraject)48,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)185,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht85,00Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen.
AcademiejaarReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)15,00Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen.

Toetsing (tekst)

Aanwezigheid op evaluatie-onderdelen die deel uitmaken van permanente evaluatie is verplicht. Afwezigheid op dergelijke evaluatie-activiteit resulteert in een 0-score voor dat evaluatie-onderdeel, tenzij de student ten laatste de dag van de evaluatie een geldig medisch attest of attest van overmacht inlevert via de iBaMaflex-module ‘Mijn Afwezigheden’ en de lector(en) via mail op de hoogte brengt van de afwezigheid. De student bezorgt het medisch attest of attest van overmacht eveneens via mail aan de lector(en). Indien een wettiging is ingeleverd, kan de student op een door de lector(en) bepaald tijdstip deelnemen aan een inhaalevaluatie, op voorwaarde dat dit organisatorisch haalbaar is.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.