Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Web Services32225/2853/2223/1/64
Studiegids

Web Services

32225/2853/2223/1/64
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat programmeren, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Sturm Dimitri
Andere co-titularis(sen): Maes Sven, Van den Poel Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Programmeren OF geslaagd of getolereerd voor Objectgeoriënteerd Programmeren_A.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Web Services behandelt services gebaseerd op de open standaard, XML, JSON, HTTP etc. die communiceren met andere webtoepassingen voor het uitwisselen van gegevens. 
Het olod Web Services bereidt voor op het ontwikkelen van webapplicaties met web services.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Ontwerpen: Maakt op basis van de analyse een onderbouwd voorstel van het ontwerp, de programmeertaal en -methodiek en stemt hiervoor af met de softwareontwikkelaar, analist en/of projectleider. Houdt rekening met de vooropgestelde methodiek en doelstellingen tijdens de uitvoering van het project.
De student ontwerpt een Web Services app op basis van een functionele analyse.
06: Verbeteren: Gaat volgens testscenario’s de werking en functionaliteit van de gerealiseerde code na en verbetert deze, na bespreking met de softwareontwikkelaar, analist en/of projectleider, op basis van ontvangen feedback van de gebruikers.
De student test de functionaliteit van API's met tools zoals Postman, Swagger…
03: Uitvoeren: Realiseert softwareapplicaties en gegevensstructuren. Werkt hierbij planmatig binnen de context van het projectplan, de beschikbare tools en de vooropgestelde methodiek.
De student geeft blijk van inzicht in de architectuur van Web Services.
De student maakt Web-Servicecomponenten.
De student ontwikkelt een Web Services app.
De student licht toe wat Web Services zijn en in welke context ze gebruikt worden.
05: Uitvoeren kwaliteit: Programmeert volgens de standaarden en afspraken binnen de organisatie.
De student maakt beveiligde Web Services.

Leerinhoud

Uitbreiden en verdiepen van OO concepten en patronen m.b.v. ASP.NET Core:

 • Interfaces, Inversion of control, Dependency injection
 • ASP.NET Core MVC framework

Basiskennis over het zelf schrijven van een webservice:

 • CRUD-implementatie
 • Automapper
 • Swagger
 • Data Access Layer (.NET Entity Framework)

Uitgebreide kennis over het consumeren en beveiligen van een webservice:

 • JSON/SOAP/REST
 • Logging m.b.v. Serilog
 • Beveiliging

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)52,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Aanwezigheid op evaluatie-onderdelen die deel uitmaken van permanente evaluatie is verplicht. Afwezigheid op dergelijke evaluatie-activiteit resulteert in een 0-score voor dat evaluatie-onderdeel, tenzij de student ten laatste de dag van de evaluatie een geldig medisch attest of attest van overmacht inlevert via de iBaMaflex-module ‘Mijn Afwezigheden’ en de lector(en) via mail op de hoogte brengt van de afwezigheid. De student bezorgt het medisch attest of attest van overmacht eveneens via mail aan de lector(en). Indien een wettiging is ingeleverd, kan de student op een door de lector(en) bepaald tijdstip deelnemen aan een inhaalevaluatie, op voorwaarde dat dit organisatorisch haalbaar is.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.