Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Webprogrammeren35075/2853/2223/1/61
Studiegids

Webprogrammeren

35075/2853/2223/1/61
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat programmeren, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Verhulst David
Andere co-titularis(sen): Maes Sven, Nys Vincent
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Programmeren Intro.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Webprogrammeren behandelt de kerntechnieken van het programmeren voor webapplicaties. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de programmeertaal TypeScript, maar de aangeleerde concepten zijn overdraagbaar naar de meeste moderne programmeertalen. Het olod Webprogrammeren bereidt voor op het olod Webontwikkeling.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Ontwerpen: Maakt op basis van de analyse een onderbouwd voorstel van het ontwerp, de programmeertaal en -methodiek en stemt hiervoor af met de softwareontwikkelaar, analist en/of projectleider. Houdt rekening met de vooropgestelde methodiek en doelstellingen tijdens de uitvoering van het project.
De student hanteert op correcte wijze begrippen zoals variabelen, datatypen, declaraties, operatoren, expressies, statements, typeconversie,… in functie van webapplicaties
04: Opleveren: Is medeverantwoordelijk voor de eigen digitale werkomgeving en draagt bij tot de gedeelde infrastructuur nodig voor het ontwikkelen, testen en in productie brengen van projecten.
De student gebruikt de basisprincipes van versiebeheer
De student kent de basisprincipes van versiebeheer
06: Verbeteren: Gaat volgens testscenario’s de werking en functionaliteit van de gerealiseerde code na en verbetert deze, na bespreking met de softwareontwikkelaar, analist en/of projectleider, op basis van ontvangen feedback van de gebruikers.
De student test de functionaliteit van API's met tools zoals Postman, Swagger…
03: Uitvoeren: Realiseert softwareapplicaties en gegevensstructuren. Werkt hierbij planmatig binnen de context van het projectplan, de beschikbare tools en de vooropgestelde methodiek.
De student maakt gebruik van controlestructuren en andere technieken van gestructureerd programmeren (if, loops etc.) in functie van webapplicaties
De student maakt gebruik van de hulpmiddelen voor foutopsporing in de browser
De student respecteert bij implementaties de afgesproken regels voor naamgeving en codering (naming conventions, coding rules)
De student maakt gebruik van arrays en JavaScript objecten

Leerinhoud

Basis van het werken met versiebeheer:

 • Wat is Git (.git en .gitignore)
 • Basiscommando's van Git (commit, push)

Basis van programmeren in TypeScript:

 • Wat is TypeScript
 • Wat is JavaScript
 • Programmeerconcepten
 • Leren programmeren met een IDE
 • Fouten in code opsporen
 • Variabelen en identifiers
 • Expressies en statements
 • Methoden
 • Selectie- en iteratiestructuren

Basis van werken met API's:

 • Data uit API m.b.v. een GUI ophalen
 • Data uit API m.b.v. TS ophalen
 • JSON-formaat
 • POST/GET-commando's
 • Uitlezen van data uit API in website

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)52,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)12,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)40,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Aanwezigheid op evaluatie-onderdelen die deel uitmaken van permanente evaluatie is verplicht. Afwezigheid op dergelijke evaluatie-activiteit resulteert in een 0-score voor dat evaluatie-onderdeel, tenzij de student ten laatste de dag van de evaluatie een geldig medisch attest of attest van overmacht inlevert via de iBaMaflex-module ‘Mijn Afwezigheden’ en de lector(en) via mail op de hoogte brengt van de afwezigheid. De student bezorgt het medisch attest of attest van overmacht eveneens via mail aan de lector(en). Indien een wettiging is ingeleverd, kan de student op een door de lector(en) bepaald tijdstip deelnemen aan een inhaalevaluatie, op voorwaarde dat dit organisatorisch haalbaar is.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.