Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Auditing & Monitoring32145/2840/2223/1/54
Studiegids

Auditing & Monitoring

32145/2840/2223/1/54
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat systeem- en netwerkbeheer, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Livens Wim
Andere co-titularis(sen): Willemen Vaya
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Auditing & Monitoring behandelt het monitoren van een netwerkomgeving en het proactief opsporen van problemen.
Het olod Auditing & Monitoring bereidt voor op het kwaliteitsvol onderhouden van een netwerkinfrastructuur en het verzekeren van de operationele continuïteit van de netwerkdiensten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De gegradueerde past de standaarden van datacommunicatie en netwerken correct toe om kwaliteitsvol werk af te leveren.
De student definieert opvolgacties conform de monitoring- en auditingresultaten.
De gegradueerde installeert, configureert en test clients en servers in een professionele virtuele of fysieke omgeving.
De student kiest geschikte tools om te loggen en monitoren en configureert deze.
De gegradueerde automatiseert steeds terugkerende taken binnen een systeem- en netwerkomgeving aan de hand van relevante en actuele technieken.
De student visualiseert logfiles.
De student automatiseert de inventarisatie van netwerkcomponenten.
De student automatiseert logging en monitoring.
De student kiest geschikte tools om logging en monitoring te automatiseren.
De gegradueerde monitort de systemen en netwerken en suggereert verbeterpunten en structurele oplossingen bij vastgestelde problemen.
De student doet verbetervoorstellen voor systeem en netwerk na monitoring.
De student filtert en interpreteert logfiles.
De student gebruikt auditing en monitoring tools.
De student stelt alarmen en thresholds in.
De gegradueerde bepaalt proactief wat nodig is om de continuïteit van de systeem-en netwerkinfrastructuur van de organisatie te garanderen en kaart deze noden aan bij de relevante betrokkenen.
De student herkent trends en tendensen op het vlak van netwerkperformantie en netwerkgebruik door middel van gerichte auditing en monitoring.
De student identificeert dependencies.
De student identificeert events om te auditen.
De student identificeert targets om te monitoren.
De student trekt besluiten uit de auditing en monitoring.
De student werkt met baselines.
De gegradueerde herkent veiligheidsrisico’s, informeert en past de relevante procedures en best practices inzake systeem- en netwerkbeveiliging toe.
De student configureert logging op een router en een switch.

Leerinhoud

 • Installeren en configureren van een NMS
 • Monitoren van Linux, Windows en Cisco devices
 • Agents
 • Inventarisatie
 • Linux log files en Windows event logs
 • Syslog (forwarder, collector)
 • SNMP (get, traps, MIBs)
 • Performance monitoring en visualisatie
 • Thresholds en alarm notificaties
 • Auditing
 • SIEM
 • Observability

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)24,00 uren
Voorziene tijd voor toetsing (avondtraject)2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)52,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)6,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)24,00 uren
Voorziene tijd voor toetsing (dagtraject)2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)46,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks30,00Momentopname na taakinlevering. Opdracht gekregen vóór de tweede examenperiode. Digitaal in te dienen. De vaardigheid van de student wordt beoordeeld op het eindproduct van zijn werk.
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00

Toetsing (tekst)

Aanwezigheid op evaluatieactiviteiten is verplicht.

Evaluatieactiviteiten zijn bijvoorbeeld: (deel)examens, tussentijdse toetsen, inleveren van een (groeps)taak en opdrachten, een (groeps)presentatie, gastcollege, een studiebezoek, ...

Je wettigt je afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden voor aanvang van de evaluatieactiviteit via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex.

Je contacteert tevens de lector en eventuele teamleden (indien groepswerk) via mail van je afwezigheid vóór aanvang van de evaluatie-activiteit.

Er wordt een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken evaluatieactiviteit de afwezigheid inhalen enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch en/of didactisch mogelijk is.

De student maakt, binnen de 3 werkdagen na het gemiste evaluatieactiviteit, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit kan ingehaald worden. Neem je niet deel aan de ingehaalde evaluatieactiviteit dan kan je deze niet meer inhalen en wordt er een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit toegekend.