Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Serverbeheer32152/2840/2223/1/01
Studiegids

Serverbeheer

32152/2840/2223/1/01
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat systeem- en netwerkbeheer, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Meersman Patrick
Andere co-titularis(sen): De Deken Dany, Willemen Vaya
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Serverbeheer Windows OF simultaan te volgen met Serverbeheer Windows) EN (eerder ingeschreven voor Linux OF simultaan te volgen met Linux).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Serverbeheer behandelt de vaardigheden om twee netwerkbesturingssystemen te laten samenwerken om ondersteunende infrastructuurdiensten te verlenen op het netwerk.
Het olod Serverbeheer bereidt voor op het olod Groupware & Collaboration Services.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De gegradueerde past de standaarden van datacommunicatie en netwerken correct toe om kwaliteitsvol werk af te leveren.
De student bouwt een netwerkomgeving op (keuze van OS, keuze van services, configureren netwerkcomponenten) aan de hand van opgelegde vereisten.
De gegradueerde installeert, configureert en test clients en servers in een professionele virtuele of fysieke omgeving.
De student voert configuraties uit via GUI of scripting.
De student laat de verschillende infrastructuur services correct samenwerken.
De student laat de beide besturingssystemen (Linux en Windows) samenwerken over het netwerk.
De student installeert infrastructuur servers met twee verschillende besturingssystemen (Linux en Windows).
De gegradueerde implementeert en onderhoudt besturingssystemen, applicaties en netwerkservices.
De student stelt netwerkbronnen ter beschikking met de nodige rechten/permissies/machtigingen.
De student lost op een gerichte manier problemen op die optreden in de netwerkomgeving.
De student beheert de netwerkomgeving en de netwerkservices met tools uit de verschillende besturingssystemen.
De student beheert centraal gebruikers en groepen volgens op voorhand opgelegde regels.
De gegradueerde ondersteunt de gebruikers bij het optimaal en veilig gebruik van de besturingssystemen, applicaties en netwerkservices.
De student rolt software uit.
De student implementeert gecentraliseerde beleidsregels op computer en user niveau.
De gegradueerde automatiseert steeds terugkerende taken binnen een systeem- en netwerkomgeving aan de hand van relevante en actuele technieken.
De student automatiseert de distributie van software over het netwerk.
De student automatiseert het update management van clients en servers in het netwerk.
De gegradueerde bepaalt proactief wat nodig is om de continuïteit van de systeem-en netwerkinfrastructuur van de organisatie te garanderen en kaart deze noden aan bij de relevante betrokkenen.
De student gebruikt back-up en recovery tools.
De gegradueerde herkent veiligheidsrisico’s, informeert en past de relevante procedures en best practices inzake systeem- en netwerkbeveiliging toe.
De student past best practices toe om infrastructuur servers en services te beveiligen.
De student implementeert een antivirusoplossing.
De gegradueerde verzamelt informatie, documenteert, communiceert en rapporteert over het geleverde werk, afgestemd op de doelgroep. De gegradueerde gebruikt hiervoor het gepaste anderstalige vakjargon.
De student documenteert een netwerkomgeving.
De student documenteert de netwerkinfrastructuur, server configuraties en service configuraties.

Leerinhoud

 • Secure Server Setup (Windows + Linux)
 • Client - Server architectuur opbouwen
 • Linux (DNS, DHCP, NAT)
 • Windows (DNS, DHCP, LDAP, file server, print server)
 • Windows - Linux filesharing (SMB/CIFS)
 • Filesharing security (NTFS, share permissies, AGDLP, ABE)
 • GPO's
 • Back-up en recovery (Windows tools, Linux tools, third party tools, system back-up, data back-up, VM back-up)
 • Software deployment
 • Anti-virus deployment
 • Troubleshooting
 • Documenteren

Studiematerialen (lijst)

Netwerkbeheer met Windows Server 2019 deel 1 Inrichting en beheer op een LANVerplicht€ 45,00
 • Auteur: Jan Smets
Netwerkbeheer met Windows Server 2019 deel 2Verplicht€ 43,00
 • Auteur: Jan Smets

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)36,00 uren
Voorziene tijd voor toetsing (avondtraject)4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)116,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)36,00 uren
Voorziene tijd voor toetsing (dagtraject)4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)116,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Momentopname na taakinlevering. Opdracht gekregen vóór de tweede examenperiode. Digitaal in te dienen. De vaardigheid van de student wordt beoordeeld op het eindproduct van zijn werk.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00

Toetsing (tekst)

Aanwezigheid op evaluatieactiviteiten is verplicht.

Evaluatieactiviteiten zijn bijvoorbeeld: (deel)examens, tussentijdse toetsen, inleveren van een (groeps)taak en opdrachten, een (groeps)presentatie, gastcollege, een studiebezoek, ...

Je wettigt je afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden voor aanvang van de evaluatieactiviteit via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex.

Je contacteert tevens de lector en eventuele teamleden (indien groepswerk) via mail van je afwezigheid vóór aanvang van de evaluatie-activiteit.

Er wordt een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken evaluatieactiviteit de afwezigheid inhalen enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch en/of didactisch mogelijk is.

De student maakt, binnen de 3 werkdagen na het gemiste evaluatieactiviteit, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit kan ingehaald worden. Neem je niet deel aan de ingehaalde evaluatieactiviteit dan kan je deze niet meer inhalen en wordt er een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit toegekend.