Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Enterprise Networking32154/2840/2223/1/69
Studiegids

Enterprise Networking

32154/2840/2223/1/69
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat systeem- en netwerkbeheer, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Willemen Vaya
Andere co-titularis(sen): Rosseau Marc, Vermonden David
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Routering & Switching OF geslaagd of getolereerd voor Routering & Switching).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Enterprise Networking behandelt de architectuur, de componenten en de configuratie van routers en switchen in grote en meer complexe netwerken.
De studenten leren routers en switchen configureren en troubelshooten voor geavanceerde functionaliteiten in zowel IPv4 als IPv6 netwerken.
Het olod Enterprise Networking bereidt voor op SNB werkplekleren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De gegradueerde past de standaarden van datacommunicatie en netwerken correct toe om kwaliteitsvol werk af te leveren.
De student definieert autonome systemen.
De student past de principes van correct switching design toe door te werken met aparte access, distribution en core layers.
De gegradueerde installeert, configureert en test professionele netwerkinfrastructuur volgens de noden van de organisatie op basis van een bestaand plan.
De student configureert EIGRP routering.
De student configureert OSPF routering.
De student configureert WAN verbindingen.
De student test de routerings-setup.
De student troubleshoot de routerings-setup.
De gegradueerde monitort de systemen en netwerken en suggereert verbeterpunten en structurele oplossingen bij vastgestelde problemen.
De student optimaliseert het proces van router configuratie door gebruik te maken van template config files.
De student implementeert L2 security maatregelen
De gegradueerde bepaalt proactief wat nodig is om de continuïteit van de systeem-en netwerkinfrastructuur van de organisatie te garanderen en kaart deze noden aan bij de relevante betrokkenen.
De student configureert link aggregatie.
De student implementeert redundantie in de switching en routing infrastructuur, met toepassing van maatregelen tegen broadcast storms.
De gegradueerde herkent veiligheidsrisico’s, informeert en past de relevante procedures en best practices inzake systeem- en netwerkbeveiliging toe.
De student configureert VPN verbindingen.
De student koppelt een LAN volgens de geldende security best-practices aan internet.
De student configureert logging op een router en een switch.
De gegradueerde verzamelt informatie, documenteert, communiceert en rapporteert over het geleverde werk, afgestemd op de doelgroep. De gegradueerde gebruikt hiervoor het gepaste anderstalige vakjargon.
De student gebruikt Engelstalige tutorials om routers en switchen te configureren.
De student stelt een project documentatie dossier op voor peers.
De gegradueerde volgt relevante IT-evoluties op en verbetert continu de eigen praktijk. De gegradueerde identificeert de eigen ontwikkelingsnoden.
De student reflecteert over zijn eigen technische vaardigheden.
De student identificeert eigen kennis- en/of vaardigheidswerkpunten.
De student neemt zelfstandig stappen om zijn/haar werkpunten te remediëren.
De gegradueerde werkt constructief en actief samen in een multidisciplinair team en participeert actief tijdens overlegmomenten.
De student geeft input voor tussentijdse progress reports aan zijn teamleden.
De studenten peer reviewen de progress reports van andere teams.
De studenten stellen als team progress reports op en presenteren deze reports aan de andere teams.

Leerinhoud

 • LAN redundantie / First Hop redundancy Protocol (HSRP)
 • Link aggregatie
 • Rapid Spanning Tree protocol
 • Rapid Per VLAN Spanning Tree Plus Protocol
 • Etherchannel
 • Single area OSPF
 • EIGRP configuration
 • VPN verbindingen
 • WAN verbindingen
 • L2 security maatregelen
 • Port mirroring
 • BGP

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)18,00 uren
Voorziene tijd voor toetsing (avondtraject)3,00 uren
Vormen van groepsleren (avondtraject)18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)91,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)12,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)18,00 uren
Voorziene tijd voor toetsing (dagtraject)3,00 uren
Vormen van groepsleren (dagtraject)18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)79,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
AcademiejaarProjectopdracht30,00Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks30,00Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht30,00De vaardigheid van de student wordt beoordeeld op het eindproduct van zijn werk dat digitaal ingediend wordt.
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks30,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht20,00Samenwerkingsproces van de projectopdracht. Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Aanwezigheid op evaluatieactiviteiten is verplicht.

Evaluatieactiviteiten zijn bijvoorbeeld: (deel)examens, tussentijdse toetsen, inleveren van een (groeps)taak en opdrachten, een (groeps)presentatie, gastcollege, een studiebezoek, ...

Je wettigt je afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden voor aanvang van de evaluatieactiviteit via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex.

Je contacteert tevens de lector en eventuele teamleden (indien groepswerk) via mail van je afwezigheid vóór aanvang van de evaluatie-activiteit.

Er wordt een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken evaluatieactiviteit de afwezigheid inhalen enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch en/of didactisch mogelijk is.

De student maakt, binnen de 3 werkdagen na het gemiste evaluatieactiviteit, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit kan ingehaald worden. Neem je niet deel aan de ingehaalde evaluatieactiviteit dan kan je deze niet meer inhalen en wordt er een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit toegekend.