Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
SNB Werkplekleren33696/2840/2223/1/20
Studiegids

SNB Werkplekleren

33696/2840/2223/1/20
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat systeem- en netwerkbeheer, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 30 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Meersman Patrick
Andere co-titularis(sen): De Deken Dany, Laurent Koen, Livens Wim, Roelants Dieter, Van de Velde Chris, Vermonden David, Willemen Vaya
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Enterprise Networking OF simultaan te volgen met Enterprise Networking) EN (eerder ingeschreven voor Enterprise Infrastructure OF simultaan te volgen met Enterprise Infrastructure) EN (eerder ingeschreven voor Groupware & Collaboration Services OF simultaan te volgen met Groupware & Collaboration Services) EN binnen trajectschijf 1 al minstens 54 studiepunten afgewerkt hebben EN (geslaagd of getolereerd voor Serverbeheer OF geslaagd of getolereerd voor Serverbeheer) EN (geslaagd of getolereerd voor Routering & Switching OF geslaagd of getolereerd voor Routering & Switching) EN simultaan te volgen met Learn@work 2 .
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 780,00 uren

Korte omschrijving

Het olod SNB werkplekleren behandelt de uiteindelijke geïntegreerde praktijktest van de opleiding en geeft inzicht in de professionele bedrijfswereld.
Het olod SNB werkplekleren bereidt voor op een functie in het werkveld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De gegradueerde past de standaarden van datacommunicatie en netwerken correct toe om kwaliteitsvol werk af te leveren.
De student configureert netwerkdevices volgens de geldende standaarden.
De gegradueerde installeert, configureert en test professionele netwerkinfrastructuur volgens de noden van de organisatie op basis van een bestaand plan.
De student test netwerkdevices.
De student installeert en configureert netwerkdevices op het netwerk op basis van een bestaand plan.
De gegradueerde installeert, configureert en test clients en servers in een professionele virtuele of fysieke omgeving.
De student test endpoints
De gegradueerde implementeert en onderhoudt besturingssystemen, applicaties en netwerkservices.
De student onderhoudt de geïnstalleerde systemen.
De gegradueerde ondersteunt de gebruikers bij het optimaal en veilig gebruik van de besturingssystemen, applicaties en netwerkservices.
De student verleent professionele ondersteuning bij het correcte gebruik van de door hem/haar geïmplementeerde systemen, services en applicaties.
De student communiceert over het geleverde werk, aangepast aan de doelgroep.
De student configureert endpoints op het netwerk volgens afgesproken criteria
De gegradueerde automatiseert steeds terugkerende taken binnen een systeem- en netwerkomgeving aan de hand van relevante en actuele technieken.
De student automatiseert terugkerende taken aan de hand van relevante en actueel beschikbare technieken binnen een productieomgeving.
De gegradueerde monitort de systemen en netwerken en suggereert verbeterpunten en structurele oplossingen bij vastgestelde problemen.
De student monitort proactief de productieomgeving.
De student geeft advies over verbeteringen aan systeem- en netwerkconfiguraties, gebaseerd op monitoringresultaten.
De gegradueerde bepaalt proactief wat nodig is om de continuïteit van de systeem-en netwerkinfrastructuur van de organisatie te garanderen en kaart deze noden aan bij de relevante betrokkenen.
De student kaart problemen tijdig aan bij relevante betrokkenen.
De student geeft een overzicht van noodzakelijke acties en tools om de continuïteit van de systeem- en netwerkinfrastructuur te verzekeren.
De gegradueerde herkent veiligheidsrisico’s, informeert en past de relevante procedures en best practices inzake systeem- en netwerkbeveiliging toe.
De student volgt bij veiligheidsinbreuken de gedefinieerde procedures om de impact van de inbreuk op systemen, data en gebruikers te minimaliseren.
De student rapporteert veiligheidsrisico's op het netwerk aan de leidinggevende.
De gegradueerde verzamelt informatie, documenteert, communiceert en rapporteert over het geleverde werk, afgestemd op de doelgroep. De gegradueerde gebruikt hiervoor het gepaste anderstalige vakjargon.
De student rapporteert over zijn/haar werkzaamheden en gemaakte vorderingen binnen een project.
De student documenteert zijn/haar werkzaamheden op de werkplek.
De gegradueerde handelt deontologisch en gaat op een professionele manier om met data en privacy. De gegradueerde past de relevante wetgeving en normering toe.
De student volgt de adviezen van een leidinggevende omtrent dataveiligheid en privacy op.
De student handelt deontologisch in een reële IT-context.
De gegradueerde volgt relevante IT-evoluties op en verbetert continu de eigen praktijk. De gegradueerde identificeert de eigen ontwikkelingsnoden.
De student schrijft een zelfreflectie rond verschillende soft- en hardskills.
De student reflecteert over de werkplek aan de hand van een SWOT-analyse.
De student reflecteert over de opleiding aan de hand van een SWOT-analyse.
De student geeft zijn/haar eigen ontwikkelingsnoden aan en onderneemt actie.
De gegradueerde werkt constructief en actief samen in een multidisciplinair team en participeert actief tijdens overlegmomenten.
De student werkt constructief en proactief samen in een team binnen de professionele bedrijfscontext.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Voorziene tijd voor toetsing (avondtraject)0,50 uren
Vormen van groepsleren (avondtraject)9,00 uren
Werkplekleren en/of stage (avondtraject)576,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)194,50 uren
Dagtraject
Voorziene tijd voor toetsing (dagtraject)0,50 uren
Vormen van groepsleren (dagtraject)9,00 uren
Werkplekleren en/of stage (dagtraject)576,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)194,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio30,0010% documenteren, 10% rapporteren, 10% reflecteren. Dossier + Presentatie voor jury.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio30,0010% documenteren, 10% rapporteren, 10% reflecteren. Dossier + Presentatie voor jury.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context70,00Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen.

Toetsing (tekst)

Algemeen

 • Zowel voor het eerste semester als het tweede semester geldt er een aanvraagprocedure met strikte deadlines. Alle informatie en deadlines zijn te vinden op Digitap. Wanneer de student de deadlines heeft overschreden, kan het werkplekleren-team beslissen het werkplekleren te weigeren en uit te stellen naar het volgende semester.
 • Zonder een correct ingevulde en ondertekende overeenkomst en risicoanalyse en werkpostfiche kan het werkplekleren niet aanvangen.
 • De student dient geslaagd te zijn voor zowel het portfolio als praktijkbeoordeling in een professionele context. Een tekort op één van beide onderdelen leidt automatisch tot een tekort voor het volledige opleidingsonderdeel.
 • De student mag maximaal 6 studiepunten opnemen aan andere opleidingsonderdelen die gelijktijdig geprogrammeerd worden met SNB Werkplekleren (m.a.w. in één en hetzelfde semester)
   

Permanente evaluatie

 • Aanwezigheid tijdens het werkplekleren en de intervisiemomenten is verplicht. Telewerk is (beperkt) toegelaten, mits goedkeuring van de werkplek én de opleiding.
 • Tijdens het werkplekleren en de intervisiemomenten wordt er permanent geëvalueerd.
 • Een student die tijdens het werkplekleren  afwezig is, krijgt een code ‘F’ van Fail voor het desbetreffende deelexamen. (praktijkbeoordeling in een professionele context)
 • De student presteert 72 gewerkte dagen (of equivalent aantal wpl uren) volgens het regime van het bedrijf. Een student die dit niet kan bewijzen, krijgt de code ‘F’ van Fail voor het desbetreffende deelexamen.
 • Aanwezigheid op evaluatieactiviteiten is verplicht. Evaluatieactiviteiten zijn bijvoorbeeld: (deel)examens, tussentijdse toetsen, inleveren van een (groeps)taak en opdrachten, een (groeps)presentatie, gastcollege, een studiebezoek, ...
 • De student wettigt een afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden voor aanvang van de evaluatieactiviteit via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex.
 • De student contacteert tevens de lector en eventuele teamleden (indien groepswerk) via mail van je afwezigheid vóór aanvang van de evaluatie-activiteit.
 • Er wordt een ‘F’ op de betrokken evaluatieactiviteit gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken evaluatieactiviteit de afwezigheid inhalen enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch en/of didactisch mogelijk is.
 • De student maakt, binnen de 3 werkdagen na het gemiste evaluatieactiviteit, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit kan ingehaald worden. Neem je niet deel aan de ingehaalde evaluatieactiviteit dan kan je deze niet meer inhalen en wordt er een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit toegekend.