Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Werkplekleren 3: douanedeclaratie32277/2855/2223/1/72
Studiegids

Werkplekleren 3: douanedeclaratie

32277/2855/2223/1/72
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat transport en logistiek, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • douanedeclaratie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 18 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Mees Steve, Peeters Frank
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 468,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Werkplekleren 3: douanedeclaratie behandelt afgebakende specifieke opdrachten in het kader van douanedeclaratie. 
Het olod Werkplekleren 3: douanedeclaratie bereidt voor op ge├»ntegreerd werken als beginnende beroepskracht. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

03: Communiceren: communiceert effectief en zakelijk over de logistieke processen waarbij hij betrokken is zowel intern als extern in de gangbare bedrijfstaal.
De student informeert en adviseert klanten/overheidsinstanties over de formaliteiten met betrekking tot het (internationale) goederenverkeer (wettelijke bepalingen inzake douane, accijnzen, BTW, invoerrechten, belastingen, waarborgen, ...)
05: Eigen ontwikkeling sturen, professioneel handelen: stuurt zijn eigen ontwikkeling en handelt professioneel, ethisch en maatschappelijk verantwoord.
De student handelt in functie van de toekomstige ontwikkelingen in douane
De student handelt in overeenstemming met de bedrijfsdoelen, geldende regel- en wetgeving en technische mogelijkheden
De student volgt de veranderingen in wetgeving en regelgeving op
06DD: Internationale handelstransacties en Handels- en douanebeleid Europese Unie: informeert en adviseert over internationale handelstransacties en wikkelt deze af op basis van inzicht in internationale handelstechnieken en conform de toepasselijke regelgeving, heeft basisinzicht in het handels- en douanebeleid van de Europese Unie en volgt recente ontwikkelingen op.
De student volgt de recente ontwikkelingen op
De student lost problemen op bij het registreren van de opdracht, het opmaken van de douaneaangifte,...
07DD: Warenkennis, goederennomenclaturen, douanetarief, databanken en informatiebronnen: deelt goederen in op basis van warenkennis, kennis van de goederennomenclaturen en kennis van het douanetarief om de correcte douaneformaliteiten te kunnen toepassen. De gegradueerde consulteert hiervoor de relevante databanken en informatiebronnen.
De student gebruikt professionele software voor douane
De student raadpleegt gespecialiseerde documentatie (officieel aangifteformulier voor de douane, wisselkoers,...)
De student verzamelt gegevens, onder opvolging van een leidinggevende
De student wint informatie in over inklaringen en problemen omtrent inklaringen
08DD: Douaneaangiften: bereidt douaneaangiften voor, verzamelt de vereiste documenten, dient de aangiften in, verwerkt ze en volgt ze op.
De student bereidt douaneaangiften voor, verzamelt de vereiste documenten, dient de aangiften in, verwerkt ze en volgt ze op
De student handelt, in samenwerking met collega's/leidinggevende, geschillendossiers af
De student verleent assistentie bij de aanvraag van diverse documenten van (inter)nationale handel in het kader van aangifte, keuring,... van goederen
De student waarborgt de correcte toepassing van de douaneprocedures
De student werkt met systemen van geautomatiseerde aangifte

Leerinhoud

De student zet het werkplekleren verder in het bedrijf. Vanaf nu is het werkplekleren gefocust op de afstudeerrichting: douanedeclaratie.

Meer aandacht wordt besteed aan zelfstandig en autonoom werken, aan het toepassen van de verworven kennis in o.a. olods rond douane (ook in WPL 1-2). De student wordt ook gevraagd om zich in het bedrijf als teamspeler, als deel van het operationele team, op te stellen, en om wekelijks te rapporteren over de werkplekactiviteiten, de leerdoelen, problemen en opportuniteiten.

De student krijgt gedurende WPL 3 naast routinetaken die werden ingeoefend in WPL2 een aantal complexere opdrachten, zoals bijvoorbeeld:
• Dagdagelijkse opvolging met klanten en leveranciers in Nederlands, Engels, Frans.
• Professionele schriftelijke communicatie (e-mail) in Nederlands, Engels, Frans.
• Traceren van verloren of verlate zendingen.
• Opsporen van probleemgevallen (facturatiefouten, voorraadverschillen,…) tot en met het oplossingsvoorstel (troubleshooting).
• Actieve deelname aan werkoverleg, shift-hand over, stand-up meetings, status reviews,… - intern en met externe partners (onderaannemers, leveranciers, klanten).
• Bedrijfsinterne procedures opvolgen en naleven

Volgende items kunnen aan bod komen:

- Eenvoudige goederencode en douanetarieven opzoeken en controleren;
- Douanewaarde, statistische waarde en maatstaf van heffing voor btw berekenen;
- Basisvakken van een enig document invullen;
- Kennis van basistermen zoals in het vrije verkeer brengen, AEO, douanevervoer, enz.


Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage315,00 uren
Werktijd buiten de contacturen153,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio10,00
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context90,00