Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Werkplekleren 3: wegvervoer32278/2855/2223/1/09
Studiegids

Werkplekleren 3: wegvervoer

32278/2855/2223/1/09
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat transport en logistiek, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • wegvervoer
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 18 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Bekaert Bernard, De Peuter Eddy, Du Bosch Sofie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 468,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Werkplekleren 3: wegvervoer behandelt specifieke afgebakende opdrachten in het kader van wegvervoer.

Het olod Werkplekleren 3: wegvervoer bereidt voor op geïntegreerd werken als beginnende beroepsbeoefenaar.


OLR-Leerdoelen (lijst)

03: Communiceren: communiceert effectief en zakelijk over de logistieke processen waarbij hij betrokken is zowel intern als extern in de gangbare bedrijfstaal.
De student gebruikt het juiste vakjargon in het Engels/Frans
De student houdt de klant op de hoogte van het transport
De student informeert en adviseert klanten/overheidsinstanties over de formaliteiten met betrekking tot het (internationale) goederenverkeer (wettelijke bepalingen inzake douane, accijnzen, BTW, invoerrechten, belastingen, waarborgen, ...)
De student licht de technische dienst in bij problemen met de vrachtwagen, zowel op het bedrijf als onderweg
De student wisselt informatie uit met externe diensten
04: Teamwork, rapporteren: werkt constructief en flexibel in team, stuurt andere teamleden operationeel aan en rapporteert over de resultaten in functie van de logistieke doelstellingen van het bedrijf
De student handelt in samenwerking met collega's/leidinggevende
05: Eigen ontwikkeling sturen, professioneel handelen: stuurt zijn eigen ontwikkeling en handelt professioneel, ethisch en maatschappelijk verantwoord.
De student handelt in functie van de toekomstgerichte ontwikkelingen in de vervoersmodaliteiten
De student handelt in overeenstemming met de bedrijfsdoelen, geldende regel- en wetgeving en technische mogelijkheden
De student volgt de veranderingen in wetgeving en regelgeving op
06WV: Operationele logistieke transportprocessen en -middelen: beheert operationele logistieke transportprocessen en –middelen, rekening houdend met kosten en overeengekomen service level met de klant, in overeenstemming met de bedrijfsdoelen, KPI’s en geldende wet- en regelgeving en technische mogelijkheden.
De student controleert of afspraken met dienstverleners/klanten werden nagekomen (bv. enkel indien de betaling binnen is, volgt een vrijstelling)
De student houdt bij het organiseren van de opdrachten zo veel mogelijk rekening met de vooropgestelde criteria
De student houdt rekening met de regelgeving en omstandigheden van de landen/regio's waarbinnen de opdracht uitgevoerd wordt
De student organiseert de behandeling van de bestellingen voor goederenvervoer over de weg volgens de opdrachten van de klanten
07WV: Planning: voert de planning uit van het wegvervoer.
De student biedt technische ondersteuning aan de chauffeurs (wijziging van reisweg, reistijd, ...) in geval van panne, ongeval,...
De student gebruikt navigatiemateriaal (routeplanner, gps, vhf, radar, wegenkaarten, ...)
De student gebruikt routeplanningsystemen aangepast aan het werkveld
De student maakt een werkplanning voor medewerkers en materiaal
De student schat de tijd in die elk transport in beslag neemt rekening houdend met de transportgeografie en de los- en laadtijden van de klant
De student voert de planning met betrekking tot de vrije dagen en afwezigheden van het personeel uit
De student volgt de locatie van de chauffeurs op
De student zorgt ervoor dat de chauffeur zo weinig mogelijk lege kilometers rijdt
08WV: Administratie: verwerkt administratief de informatiestroom verbonden aan het wegvervoer.
De student controleert de aangiften
De student raadpleegt gespecialiseerde documentatie (officieel aangifteformulier voor de douane, wisselkoers, ...)
De student stelt het dossier voor het wegvervoer samen en bezorgt de documenten aan de klanten, chauffeurs, ...
De student verleent assistentie bij de aanvraag van diverse documenten van (inter)nationale handel in het kader van aangifte, keuring, ... van goederen
09WV: Operationele afhandeling belading: werkt mee aan de operationele afhandeling van de belading in het wegvervoer, rekening houdend met de technische en veiligheidsaspecten.
De student kiest een vrachtwagen/trailer in functie van de eigenschappen van de goederen en van de los- en laadmogelijkheden van de klant
De student past de hygiënevoorschriften in verband met de verschillende goederen toe in functie van transport en opslag

Leerinhoud

De student zet het werkplekleren verder in het bedrijf. Vanaf nu is het werkplekleren gefocust op de afstudeerrichting: wegvervoer.

Meer aandacht wordt besteed aan zelfstandig en autonoom werken, aan het toepassen van de verworven kennis (in WPL 1-2). De student wordt ook gevraagd om zich in het bedrijf als teamspeler, als deel van het operationele team, op te stellen, en om wekelijks te rapporteren over de activiteiten op de werkplek, de leerdoelen, problemen en opportuniteiten.

De student krijgt gedurende WPL 3 naast routinetaken die werden ingeoefend in WPL2 een aantal complexere opdrachten, zoals bijvoorbeeld:
• Dagdagelijkse opvolging met klanten en leveranciers in Nederlands, Engels, Frans.
• Professionele schriftelijke communicatie (e-mail) in Nederlands, Engels, Frans.
• Traceren van verloren of verlate zendingen.
• Opsporen van probleemgevallen (facturatiefouten, voorraadverschillen,…) tot en met het oplossingsvoorstel (troubleshooting).
• Actieve deelname aan werkoverleg, shift-handover, stand-up meetings, status reviews,… - intern en met externe partners (onderaannemers, leveranciers, klanten).
• Bedrijfsinterne procedures opvolgen en naleven.

volgende items kunnen aan bod komen:

Theorie en praktijk rond de transportfunctie als deel van de supply chain
• Multi-modaliteit: road/rail/sea/air
• Ladingvervoer vs. Distributie
• Transportplanning: proces en systemen
• Dispatch: tracing, slotting

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage315,00 uren
Werktijd buiten de contacturen153,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio10,00
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context90,00