Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Werkplekleren 4: douanedeclaratie34486/2855/2223/1/03
Studiegids

Werkplekleren 4: douanedeclaratie

34486/2855/2223/1/03
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat transport en logistiek, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • douanedeclaratie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 24 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Peeters Frank
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 624,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Werkplekleren 4: douanedeclaratie behandelt het geïntegreerd handelen als beginnende beroepsbeoefenaar. 


 

Begincompetenties (tekst)

dient de studiepunten opgenomen te hebben van bedrijfsprocessen douanedeclaratie

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Theoretische logistieke kennis: past algemene theoretische logistieke kennis toe in de domeinen transport en magazijnbeheer en schat de invloed in van andere processen en schakels van de logistieke keten op de logistieke processen waarbij de gegradueerde zelf betrokken is.
De student past algemene theoretische logistieke kennis toe en schat de invloed in van andere processen en schakels van de logistieke keten op de logistieke processen waarbij hij/zij zelf betrokken is
02: Logistieke processen, implementatie van verbeteringen: analyseert eenvoudige logistieke processen en technieken en doet verbetervoorstellen. De gegradueerde werkt mee aan de implementatie van verbeteringen met het oog op effectiviteit, efficiëntie, kwaliteit, veiligheid en milieu.
De student analyseert eenvoudige logistieke processen en technieken en doet verbetervoorstellen
De student werkt mee aan de implementatie van verbeteringen met het oog op effectiviteit, efficiëntie, kwaliteit, veiligheid en milieu.
03: Communiceren: communiceert effectief en zakelijk over de logistieke processen waarbij hij betrokken is zowel intern als extern in de gangbare bedrijfstaal.
De student communiceert effectief en zakelijk in het Nederlands over interne en externe logistieke processen waarbij hij betrokken is
De student communiceert effectief en zakelijk in Frans/Engels over de interne en externe logistieke processen waar hij bij betrokken is
04: Teamwork, rapporteren: werkt constructief en flexibel in team, stuurt andere teamleden operationeel aan en rapporteert over de resultaten in functie van de logistieke doelstellingen van het bedrijf
De student werkt constructief en flexibel in team, stuurt andere teamleden operationeel aan
De student rapporteert over de resultaten van zijn werkzaamheden in functie van de logistieke doelstellingen van het bedrijf
De student stimuleert samenwerking en uitwisseling over de verschillen heen
05: Eigen ontwikkeling sturen, professioneel handelen: stuurt zijn eigen ontwikkeling en handelt professioneel, ethisch en maatschappelijk verantwoord.
De student reflecteert over zijn eigen ontwikkeling en zijn professioneel, ehtisch en maatschappelijk verantwoord handelen
06DD: Internationale handelstransacties en Handels- en douanebeleid Europese Unie: informeert en adviseert over internationale handelstransacties en wikkelt deze af op basis van inzicht in internationale handelstechnieken en conform de toepasselijke regelgeving, heeft basisinzicht in het handels- en douanebeleid van de Europese Unie en volgt recente ontwikkelingen op.
De student behandelt douanetechnische dossiers (geschillen, ...) of maakt ze aan de betreffende dienst over
De student verstrekt informatie over douane-, accijnzen- en btw-wetgeving en over douanetarieven en administratieve behandeling van opdrachten
De student informeert en adviseert over de formaliteiten m.b.t. internationale handelstransacties en wikkelt deze af op basis van inzicht in internationale handelstechnieken en conform de toepasselijke regelgeving
07DD: Warenkennis, goederennomenclaturen, douanetarief, databanken en informatiebronnen: deelt goederen in op basis van warenkennis, kennis van de goederennomenclaturen en kennis van het douanetarief om de correcte douaneformaliteiten te kunnen toepassen. De gegradueerde consulteert hiervoor de relevante databanken en informatiebronnen.
De student deelt de meest courante goederen en standaardproducten in op basis van warenkennis, kennis van de goederennomenclaturen en kennis van het douanetarief om de correcte douaneformaliteiten te kunnen toepassen
08DD: Douaneaangiften: bereidt douaneaangiften voor, verzamelt de vereiste documenten, dient de aangiften in, verwerkt ze en volgt ze op.
De student bereidt douaneaangiften voor, verzamelt de vereiste documenten, dient de aangiften in, verwerkt ze en volgt ze op

Leerinhoud

De student doet aan werkplekleren bij een douane-expediteur of in de douaneafdeling van een productieonderneming of een logistieke dienstverlener EN (bij voorkeur)
de student doet aan werkplekleren bij een administratie douane en accijnzen (een overheidsdienst gelinkt aan de administratie douane en accijnzen).

Opdrachten uit WPL3 worden nu min of meer als automatisme beschouwd:

• Dagdagelijkse opvolging met klanten en leveranciers in Nederlands, Engels, Frans.
• Professionele schriftelijke communicatie (e-mail) in Nederlands, Engels, Frans.
• Traceren van verloren of verlate zendingen.
• Opsporen van probleemgevallen (facturatiefouten, voorraadverschillen,…) tot en met het oplossingsvoorstel (troubleshooting).
• Actieve deelname aan werkoverleg, shift-handover, stand-up meetings, status reviews,… - intern en met externe partners (onderaannemers, leveranciers, klanten).
• Bedrijfsinterne procedures aanmaken, wijzigen en trainen.
• Eigen werkplanning en prioriteitenlijst opstellen, afstemmen met afdelingsverantwoordelijke, en integreren met teamplanning.
• Teamvergadering voorbereiden.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

alle leermateriaal inleiding douane en bedrijfsprocessen douanedeclaratie.
materiaal zelf verzameld obv portfolio en projectopdrachten

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage420,00 uren
Werktijd buiten de contacturen204,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio10,00
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context90,00