Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Werkplekleren 4: wegvervoer32282/2855/2223/1/48
Studiegids

Werkplekleren 4: wegvervoer

32282/2855/2223/1/48
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat transport en logistiek, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • wegvervoer
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 24 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Bekaert Bernard, De Peuter Eddy, Du Bosch Sofie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 624,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Werkplekleren 4: wegvervoer behandelt het geïntegreerd werken als beginnende beroepskracht. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Theoretische logistieke kennis: past algemene theoretische logistieke kennis toe in de domeinen transport en magazijnbeheer en schat de invloed in van andere processen en schakels van de logistieke keten op de logistieke processen waarbij de gegradueerde zelf betrokken is.
De student past algemene theoretische kennis toe en schat de invloed in van andere processen en schakels van de logistieke processen waarbij hij/zij zelf betrokken is
02: Logistieke processen, implementatie van verbeteringen: analyseert eenvoudige logistieke processen en technieken en doet verbetervoorstellen. De gegradueerde werkt mee aan de implementatie van verbeteringen met het oog op effectiviteit, efficiëntie, kwaliteit, veiligheid en milieu.
De student analyseert eenvoudige logistieke processen en technieken en doet verbetervoorstellen
De student werkt mee aan de implementatie van verbeteringen met het oog op effectiviteit, efficiëntie, kwaliteit, veiligheid en milieu.
03: Communiceren: communiceert effectief en zakelijk over de logistieke processen waarbij hij betrokken is zowel intern als extern in de gangbare bedrijfstaal.
De student communiceert effectief en zakelijk in Frans/Engels over de interne en externe logistieke processen waar hij bij betrokken is
De student communiceert effectief en zakelijk in het Nederlands over interne en externe logistieke processen waarbij hij betrokken is
04: Teamwork, rapporteren: werkt constructief en flexibel in team, stuurt andere teamleden operationeel aan en rapporteert over de resultaten in functie van de logistieke doelstellingen van het bedrijf
De student rapporteert over de resultaten van zijn werkzaamheden in functie van de logistieke doelstellingen van het bedrijf
De student werkt constructief en flexibel, stuurt andere teamleden operationeel aan
De student stimuleert samenwerking en uitwisseling over de verschillen heen
05: Eigen ontwikkeling sturen, professioneel handelen: stuurt zijn eigen ontwikkeling en handelt professioneel, ethisch en maatschappelijk verantwoord.
De student reflecteert over zijn eigen ontwikkeling en zijn professioneel, ethisch en maatschappelijk verantwoord handelen
06WV: Operationele logistieke transportprocessen en -middelen: beheert operationele logistieke transportprocessen en –middelen, rekening houdend met kosten en overeengekomen service level met de klant, in overeenstemming met de bedrijfsdoelen, KPI’s en geldende wet- en regelgeving en technische mogelijkheden.
De student regelt het transport van offerte tot factuur onder leiding van een leidinggevende
De student verdeelt de opdrachten over de beschikbare vrachtwagens (heen- en terugvracht)
De student volgt de uitvoering van het transport op, controleert, identificeert gebreken en stuurt bij
07WV: Planning: voert de planning uit van het wegvervoer.
De student groepeert indien mogelijk verschillende zendingen voor één klant of regio
De student maakt een optimale planning met behulp van routeplanningsystemen
De student maakt gebruik van het multimodale transportaanbod om het transport te plannen met het oog op kostenbeheersing en de vooropgestelde klanten doelstellingen
De student zorgt ervoor dat de chauffeur zo weinig mogelijk lege kilometers rijdt
09WV: Operationele afhandeling belading: werkt mee aan de operationele afhandeling van de belading in het wegvervoer, rekening houdend met de technische en veiligheidsaspecten.
De student stelt laad- en leveringsschema's op in functie van de afgesproken prioriteiten

Leerinhoud

De student doet aan werkplekleren op de planningsafdeling van een fysieke wegvervoerder of op de planningsafdeling van een productie-onderneming die over een eigen wagenpark beschikt of bij een logistieke dienstverlener die over een eigen wagenpark beschikt.
De student doet bij voorkeur aan werkplekleren in twee verschillende bedrijven (bv. wegtransporteur en productie-onderneming).

Opdrachten uit WPL3 worden nu min of meer als automatisme beschouwd:

• Dagdagelijkse opvolging met klanten en leveranciers in Nederlands, Engels, Frans.
• Professionele schriftelijke communicatie (e-mail) in Nederlands, Engels, Frans.
• Traceren van verloren of verlate zendingen.
• Opsporen van probleemgevallen (facturatiefouten, voorraadverschillen,…) tot en met het oplossingsvoorstel (troubleshooting).
• Actieve deelname aan werkoverleg, shift-handover, stand-up meetings, status reviews,… - intern en met externe partners (onderaannemers, leveranciers, klanten).
• Bedrijfsinterne procedures aanmaken, wijzigen en trainen.
• Eigen werkplanning en prioriteitenlijst opstellen, afstemmen met afdelingsverantwoordelijke, en integreren met teamplanning.
• Teamvergadering voorbereiden.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

alle materiaal uit voorgaande opgenomen olods

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage420,00 uren
Werktijd buiten de contacturen204,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio10,00
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context90,00