Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Dodoens
Leopoldstraat 42 - 2800 Mechelen
gw@ap.be
Werkplekleren 129750/2856/2223/1/89
Studiegids

Werkplekleren 1

29750/2856/2223/1/89
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat tolk Vlaamse Gebarentaal, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Vansichen Eva
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Binnen het opleidingsonderdeel Werkplekleren 1 trekt de student er op uit in de Vlaamse Dovengemeenschap. Via verschillende intervisiemomenten worden ervaringen gedeeld over en wordt duiding gegeven aan de indrukken die de student tijdens het bijwonen van de activiteiten heeft opgedaan.

OLR-Leerdoelen (lijst)

12 – Niveau persoonlijke ontwikkeling: De gegradueerde heeft een realistisch beeld van het eigen professioneel handelen, stuurt dit permanent bij op basis van (zelf)reflectie en deskundigheidsontwikkeling en integreert de nieuwe inzichten in de praktijk.
De student onderkent de eigen verwachtingen en veronderstellingen in de interactie met leden van de Vlaamse Dovengemeenschap en stuurt, waar nodig, de eigen communicatiestijl en denkpatronen bij. 
De student wisselt op constructieve wijze tips en ervaringen met collega-studenten en met de lector uit tijdens de intervisiemomenten. 
05 – Niveau taalvaardigheid van het Nederlands: De gegradueerde drukt zich in het gesproken en geschreven Nederlands uit op het niveau C1 conform het Europees referentiekader.
De student rapporteert en reflecteert over de eigen ervaringen in het Nederlands op niveau C1 conform het Europees referentiekader. 
02 – Niveau empathisch handelen: De gegradueerde communiceert met diverse leden van de Vlaamse horende gemeenschap en de Vlaamse Dovengemeenschap op contextgevoelige en cultuurgevoelige wijze, met het gewenste inlevingsvermogen en met respect voor de desbetreffende cultuur, waarden en normen.
De student analyseert praktijksituaties objectief en breeddenkend binnen een grotere context aan de hand van de aangeleerde begrippenkaders. 
De student communiceert respectvol, empathisch en doofbewust met de verschillende leden van de Vlaamse Dovengemeenschap op het niveau A2 conform het Europees referentiekader.
De student implementeert de verworven inzichten in gewoonten, omgangsregels en culturele kenmerken in de eigen basiscommunicatie met leden van de Vlaamse Dovengemeenschap. 
De student interpreteert op correcte wijze de gewoonten, omgangsregels en culturele kenmerken die eigen zijn aan de Vlaamse Dovengemeenschap. 
De student stelt zich in de communicatie met leden van de Vlaamse Dovengemeenschap creatief en oplossingsgericht op. 
De student woont diverse activiteiten georganiseerd binnen de Vlaamse Dovengemeenschap bij en stelt zich bloot aan de regionale en sociolinguïstische variatie van de Vlaamse Gebarentaal conform het minimum aantal stage-uren opgelegd voor dit opleidingsonderdeel. 

Leerinhoud

Binnen het opleidingsonderdeel Werkplekleren 1 maakt de student voor de eerste keer concreet kennis met de Vlaamse Dovengemeenschap, haar taal, cultuur, leden, gewoonten en omgangsregels.

  • De student trekt er op uit in de Vlaamse Dovengemeenschap om in de eerste plaats te observeren.
  • De student onderneemt vervolgens stappen om de eerste contacten te leggen met doven tijdens dewelke hij/zij de eerder verworven culturele aspecten toepast in de praktijk.
  • De studenten komen samen om de opgedane indrukken te delen en samen met de lector gericht te duiden en te kaderen binnen een groter geheel.
  • De student leert reflecteren over het concreet toepassen van verworven inzichten opdat hij/zij steeds bewaakt respectvol te handelen in de cultuur waarbinnen hij/zij te gast is.

Tijdens dit opleidingsonderdeel krijgt de student een beeld van de diversiteit binnen enerzijds de Vlaamse Dovengemeenschap en anderzijds de Vlaamse Gebarentaal, zoals de typische culturele aspecten en de regionale en sociolinguïstische variatie binnen deze taal, wat in latere opleidingsonderdelen nog verder zal worden uitgediept. Intensief en nauw contact met de taal, haar gemeenschap en cultuur is onontbeerlijk voor het eigen taalverwervingsproces.

Het opleidingsonderdeel Werkplekleren 1 bereidt rechtstreeks voor op het opleidingsonderdeel Werkplekleren 2.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het leermateriaal wordt beschikbaar gesteld op het digitale leerplatform.
De student vergoedt zelf de verplaatsings- en deelnamekosten die hij/zij in het kader van dit opleidingsonderdeel maakt.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren14,00 uren
Werkplekleren en/of stage50,00 uren
Werktijd buiten de contacturen20,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio40,00
AcademiejaarReflectieopdracht in de examenreeks60,00