Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Dodoens
Leopoldstraat 42 - 2800 Mechelen
gw@ap.be
Werkplekleren 230879/2856/2223/1/63
Studiegids

Werkplekleren 2

30879/2856/2223/1/63
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat tolk Vlaamse Gebarentaal, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Vansichen Eva
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Werkplekleren 1 EN eerder ingeschreven voor Vlaamse Gebarentaal A EN eerder ingeschreven voor Vlaamse Gebarentaal B.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Binnen het opleidingsonderdeel Werkplekleren 2 neemt de student op actievere wijze deel aan het Vlaamse Dove gemeenschapsleven. Via verschillende intervisiemomenten reflecteert de student over de stromingen, visies en meer inhoudelijke kwesties binnen deze gemeenschap en reflecteert hij/zij over de eigen positie hieromtrent.

OLR-Leerdoelen (lijst)

05 – Niveau taalvaardigheid van het Nederlands: De gegradueerde drukt zich in het gesproken en geschreven Nederlands uit op het niveau C1 conform het Europees referentiekader.
De student rapporteert en reflecteert over de eigen ervaringen in het Nederlands op niveau C1 conform het Europees referentiekader. 
02 – Niveau empathisch handelen: De gegradueerde communiceert met diverse leden van de Vlaamse horende gemeenschap en de Vlaamse Dovengemeenschap op contextgevoelige en cultuurgevoelige wijze, met het gewenste inlevingsvermogen en met respect voor de desbetreffende cultuur, waarden en normen.
De student communiceert in reële situaties met diverse leden van de Vlaamse Dovengemeenschap op het niveau B2 conform het Europees referentiekader.
De student kan het gedachtengoed dat hij/zij binnen de Vlaamse Dovengemeenschap ervaart in verbinding brengen met de grotere culturele begrippenkaders. 
De student neemt actief deel aan diverse activiteiten georganiseerd binnen de Vlaamse Dovengemeenschap en stelt zich bloot aan de regionale en sociolinguïstische variatie van de Vlaamse Gebarentaal conform het minimum aantal stage-uren opgelegd voor dit opleidingsonderdeel. 
De student stelt zich in de communicatie met leden van de Vlaamse Dovengemeenschap open, onbevooroordeeld, respectvol, geduldig en empathisch, maar ook nieuwsgierig en leergierig op. 
De student verbreedt zijn/haar vaardigheid tot het correct interpreteren en toepassen van de gewoonten, omgangsregels en culturele kenmerken die eigen zijn aan de Vlaamse Dovengemeenschap. 

Leerinhoud

Binnen het opleidingsonderdeel Werkplekleren 2 maakt de student diepgaander kennis met de Vlaamse Dovengemeenschap.

  • Nu de student een basistaalvaardigheid in de vingers heeft, kan hij/zij concretere, diepgaandere gesprekken met leden van de Vlaamse Dovengemeenschap aangaan en dit over meerdere thema's, waardoor hij/zij een meer diepgaande, inhoudelijke indruk verwerft over wat leeft in de Vlaamse Dovengemeenschap.
  • Hij/Zij verruimt het (h)erkennen en toepassen van de gewoonten, omgangsregels en culturele kenmerken die gangbaar zijn binnen deze gemeenschap en diept de inzichten in de regionale en sociolinguïstische diversiteit uit.

De focus binnen Werkplekleren 2 wordt verlegd naar reflecteren over welke indruk de student zélf bij deze gemeenschap nalaat en in welke mate meer inhoudelijke kwesties rijmen met het eigen gedachtengoed, op welke manier de student hier respectvol over in dialoog kan gaan, hoe de student omgaat met meningsverschillen enzovoort.

Het opleidingsonderdeel Werkplekleren 2 bereidt de student rechtstreeks voor op het opleidingsonderdeel Werkplekleren 3 en 4.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het leermateriaal werd beschikbaar gesteld op het digitale leerplatform.
De student vergoedt zelf de verplaatsings- en deelnamekosten die hij/zij in het kader van dit opleidingsonderdeel maakt.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren14,00 uren
Werkplekleren en/of stage50,00 uren
Werktijd buiten de contacturen20,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio40,00
AcademiejaarReflectieopdracht in de examenreeks60,00