Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Dodoens
Leopoldstraat 42 - 2800 Mechelen
gw@ap.be
Technische aspecten van het tolken31436/2856/2223/1/86
Studiegids

Technische aspecten van het tolken

31436/2856/2223/1/86
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat tolk Vlaamse Gebarentaal, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Titularis: Jonckers Kristy
Andere co-titularis(sen): Vansichen Eva
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Vlaamse Gebarentaal C EN eerder ingeschreven voor Vlaamse Gebarentaal D.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 140,00 uren

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel verwerft de student de noodzakelijke algemene technische vaardigheden van het tolken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

08 – Niveau tolken: De gegradueerde verwerkt consecutief en simultaan boodschappen vanuit het gesproken, opgenomen en geschreven Nederlands naar de gesproken, opgenomen en geschreven Vlaamse Gebarentaal en vanuit de gesproken, opgenomen en geschreven Vlaamse Gebarentaal naar het gesproken, opgenomen en geschreven Nederlands, dit alles bekwaam gebruikmakend van adequate tolkstrategieën, -technieken en -vaardigheden.
De student analyseert reële tolksituaties aan de hand van de aangereikte begrippenkaders.
De student analyseert welke tolkstrategieën toegepast kunnen worden om fouten te vermijden. 
De student benoemt de verschillende tolkvaardigheden. 
De student beschrijft de verschillende tolkprocessen die een tolk doorloopt tijdens het tolken aan de hand van de verschillende theoretische modellen. 
De student beschrijft waar in het tolkproces zaken kunnen fout lopen. 
De student definieert de terminologie van het tolken. 
De student definieert de verschillende tolktechnieken. 
De student hanteert adequaat probleemoplossende tolkstrategieën bij mogelijke knelpunten. 
De student past de verschillende tolktechnieken adequaat toe. 
12 – Niveau persoonlijke ontwikkeling: De gegradueerde heeft een realistisch beeld van het eigen professioneel handelen, stuurt dit permanent bij op basis van (zelf)reflectie en deskundigheidsontwikkeling en integreert de nieuwe inzichten in de praktijk.
De student brengt de groeimarge van de eigen tolkvaardigheden in kaart.
09 – Niveau professioneel handelen: De gegradueerde creëert adequate randvoorwaarden voor een optimale communicatie tussen de verschillende partijen.
De student kan zich adequaat (mentaal) voorbereiden op een tolkopdracht. 

Leerinhoud

Binnen het opleidingsonderdeel Technische aspecten van het tolken

  • verwerft de student de terminologie van het tolken en kan hij/zij de basisbegrippen duiden.
  • verdiept de student zich in de tolkvaardigheden, tolktechnieken en tolkstrategieën om deze nadien zelf concreet te kunnen toepassen.
  • aan de hand van verschillende wetenschappelijke modellen ontleedt de student het tolkproces om de kwaliteit van de vertolking te verhogen.
  • via praktische oefeningen verwerft de student inzicht in de eigen groeimarge om weldra met het consecutief tolken aan de slag te gaan.
  • integreert de student de verworven vaardigheden tijdens het observeren van enkele reële tolksituaties.

Binnen dit opleidingsonderdeel komen er enkele gastsprekers aan bod die expert zijn omtrent een bepaald thema.

Het opleidingsonderdeel Technische aspecten van het tolken bereidt de student rechtstreeks voor op het opleidingsonderdeel Consecutief stemtolken, Consecutief gebarentaaltolken en Consecutief gesprekstolken. Ook in de opleidingsonderdelen Simultaan stemtolken, Simultaan gebarentaaltolken, Simultaan gesprekstolken en Werkplekleren 4 zal de student praktisch verder bouwen op de theoretische basis die in dit opleidingsonderdeel wordt gelegd.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt ter beschikking gesteld via het digitale leerplatform.
De student vergoedt zelf de verplaatsingskosten die hij/zij in het kader van dit opleidingsonderdeel maakt.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges35,00 uren
Werkplekleren en/of stage9,00 uren
Werktijd buiten de contacturen92,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks25,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Het cijfer voor de permanente evaluatie wordt overgenomen uit de eerste zittijd.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks25,00Het cijfer voor de permanente evaluatie wordt overgenomen uit de eerste zittijd.

Toetsing (tekst)

De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit taken binnen permanente evaluatie en een examen op het einde van het opleidingsonderdeel.
Bij het gebruik van meerkeuzevragen op het examen, wordt er mogelijks een giscorrectie toegepast.