Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Dodoens
Leopoldstraat 42 - 2800 Mechelen
gw@ap.be
Practicum Vlaamse Gebarentaal 232759/2856/2223/1/60
Studiegids

Practicum Vlaamse Gebarentaal 2

32759/2856/2223/1/60
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Graduaat tolk Vlaamse Gebarentaal, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Heymans Ellen
Andere co-titularis(sen): Vansichen Eva
Onderwijstalen: Vlaamse gebarentaal
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 140,00 uren

Korte omschrijving

Binnen het opleidingsonderdeel Practicum Vlaamse Gebarentaal 2 verfijnt de student de taalvaardigheid van de Vlaamse Gebarentaal zowel op het niveau aflezen als op het niveau productie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

06 – Niveau taalvaardigheid van de Vlaamse Gebarentaal: De gegradueerde begrijpt de gesproken en geschreven Vlaamse Gebarentaal op het niveau C1 conform het Europees referentiekader.
De student analyseert de grammaticale principes die voorkomen in de Vlaamse Gebarentaal op het niveau C1 conform het Europees referentiekader.
De student past het verworven thematische lexicon toe tijdens het aflezen van de Vlaamse Gebarentaal voor volgende thema's: vingerspellen; cijfers, getallen & hoeveelheden; kennismaking, individu & familie; voeding & winkelen; beroep & arbeid; lichaam, gezondheid & psychologie; seksualiteit & voortplanting; kledij & uiterlijk; karakter, gevoelens & gedrag; wonen & huishouden; privéleven & samenleving; vervoer & verkeer; sport & vrije tijd; opvoeding, geschiedenis, religie & filosofie; staat, recht & politiek; landen, talen & nationaliteiten; reizen & toerisme; natuur, milieu & ecologie; wetenschap, onderzoek & techniek; wetten, rechtsspraak & criminaliteit; algemene begrippen & actualiteit; grammatica, taal & communicatie; computer & sociale media; ruimte & tijd; kleuren & vormen; hoeveelheden; vraagwoorden; werkwoorden; bijvoeglijke naamwoorden; bijwoorden; structuurwoorden; GOC’s, idiomen en spreekwoorden. 
De student vertaalt bronteksten van verschillende Dove auteurs, in verschillende tekstsoorten en over diverse thema's op het niveau C1 conform het Europese referentiekader van de Vlaamse Gebarentaal naar een inhoudelijk en vormelijk correcte, conforme en doeltaalgerichte tekst in het Nederlands. 
De student vertaalt het lexicon van de Vlaamse Gebarentaal naar het Nederlands op het niveau van een vaardig gebruiker in regionale varianten voor enkele thema’s.
07 – Niveau taalvaardigheid van de Vlaamse Gebarentaal: De gegradueerde drukt zich in de gesproken en de geschreven vorm van de Vlaamse Gebarentaal uit op het niveau C1 conform het Europees referentiekader.
De student past de grammatica van de Vlaamse Gebarentaal in de eigen productie toe op het niveau C1 conform het Europese referentiekader.
De student past het verworven thematische lexicon toe tijdens het produceren van de Vlaamse Gebarentaal voor volgende thema's: vingerspellen; cijfers, getallen & hoeveelheden; kennismaking, individu & familie; voeding & winkelen; beroep & arbeid; lichaam, gezondheid & psychologie; seksualiteit & voortplanting; kledij & uiterlijk; karakter, gevoelens & gedrag; wonen & huishouden; privéleven & samenleving; vervoer & verkeer; sport & vrije tijd; opvoeding, geschiedenis, religie & filosofie; staat, recht & politiek; landen, talen & nationaliteiten; reizen & toerisme; natuur, milieu & ecologie; wetenschap, onderzoek & techniek; wetten, rechtsspraak & criminaliteit; algemene begrippen & actualiteit; grammatica, taal & communicatie; computer & sociale media; ruimte & tijd; kleuren & vormen; hoeveelheden; vraagwoorden; werkwoorden; bijvoeglijke naamwoorden; bijwoorden; structuurwoorden; GOC’s, idiomen en spreekwoorden.
De student vertaalt bronteksten van verschillende tekstsoorten, in verschillende stijlen en over diverse thema's op het niveau C1 conform het Europees referentiekader van het Nederlands naar een correcte, conforme en doeltaalgerichte tekst in de Vlaamse Gebarentaal.
De student vertaalt het lexicon van het Nederlands naar de Vlaamse Gebarentaal op het niveau van een vaardig gebruiker in regionale varianten voor enkele thema’s.

Leerinhoud

Binnen het opleidingsonderdeel Practicum Vlaamse Gebarentaal 2

  • diept de student de eigen gebarenschat uit
  • verfijnt de student het aflezen en het produceren van grammaticale en stilistische principes
  • leert de student domeinspecifieke teksten over diverse thema's vertalen in beide vertaalrichtingen. Het tempo is vlot, de prosodie foutloos.

Dit alles wordt ingeoefend a.d.h.v. praktische oefeningen.

Het opleidingsonderdeel Practicum Vlaamse Gebarentaal 2 bereidt de student rechtstreeks voor op de opleidingsonderdelen Simultaan stemtolken, Simultaan gebarentaaltolken en Simultaan gesprekstolken en Werkplekleren 4.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt beschikbaar gesteld op het digitale leerplatform.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,50 uren
Werkvormen
Practicum en/of oefeningen35,00 uren
Werktijd buiten de contacturen101,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks80,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks80,00

Toetsing (tekst)

Zowel tijdens de eerste examenkans als tijdens de tweede examenkans bestaat het examen uit de twee volgende onderdelen (zie ook Studiewijzer):

- De student vertaalt een tekst op C1-niveau uit het Nederlands in de Vlaamse Gebarentaal.

- De student vertaalt een video op C1-niveau uit de Vlaamse Gebarentaal in het Nederlands.