Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Werkplekleren wegenbouw 234131/2857/2223/1/44
Studiegids

Werkplekleren wegenbouw 2

34131/2857/2223/1/44
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat werforganisatie, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • wegenbouw
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van den Houte Anja
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Bouwdossier wegenbouw 2 OF simultaan te volgen met Bouwdossier wegenbouw 2) EN (eerder ingeschreven voor Uitvoeringspraktijk wegenbouw 2 OF simultaan te volgen met Uitvoeringspraktijk wegenbouw 2).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 130,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Werkplekleren wegenbouw 2 werkt projectmatig rond verschillende relevante thema's in de wegenbouwsector waarbij aandacht besteed wordt aan veiligheid en welzijn, de werfvergaderingen en voorbereidingen bij wegenwerken.

Het olod Werkplekleren wegenbouw 2 bereidt voor op de coördinatie, aansturing en bijsturing van werkzaamheden, het maken van een operationele planning, de naleving van en het toezicht op veiligheid en welzijn, werfadministratie, samenwerking en communicatie en het onderhouden van het eigen ontwikkelingsniveau.  

OLR-Leerdoelen (lijst)

03. Wet- en regelgeving: Past beroepsgerelateerde wet- en regelgeving toe op de bouwwerf, met expliciete aandacht voor veiligheid en welzijn, ziet toe op de naleving en onderneemt waar nodig een gepaste actie.
De student past de veiligheidsregels toe op de bouwwerf.
04. Kwaliteit: Controleert systematisch de kwaliteit van de geleverde materialen en van de uitvoering van de bouwwerken, doet waar nodig beroep op derden.
De student stelt op basis van zijn onderzoeksresultaten een geschikte oplossing voor die voldoet aan de regels van de goede praktijk.
06. Documenten bouwdossier: Analyseert en gebruikt de documenten van het bouwdossier.
De student analyseert materialen en hun toepassing volgens SB250.
De student verwerkt zelfstandig gegevens uit de meetstaat op een werf.
De student verwerkt zelfstandig gegevens uit de plannen op een werf.
08. Samenwerken: Werkt efficiƫnt en constructief samen in een intercultureel en multidisciplinair team, is constructief kritisch m.b.t. eigen en andermans handelen voor het bepalen en bereiken van het collectieve resultaat op de bouwwerf.
De student handelt vanuit een professionele ingesteldheid en verantwoordelijkheidszin.
De student draagt actief bij tot het bereiken van het collectieve resultaat van een teamopdracht met medestudenten.
09. Communiceren: Communiceert vlot, gepast en helder met alle belanghebbenden op de bouwwerf, met specifieke aandacht voor een vlot verloop van de bouwwerkzaamheden.
De student rapporteert schriftelijk over zijn analyses van materialen, technieken en uitvoeringsmethodes die van toepassing zijn tijdens het werfbezoek.
11. Levenslang leren: Identificeert persoonlijke ontwikkelingsnoden, volgt ontwikkelingen in de bouwsector op en deelt deze kennis met het uitvoerende projectteam.
De student zoekt zelfstandig, indien nodig, ontbrekende gegevens op om zijn verslag te kunnen maken.
14. WE - Bouwtechnische kennis wegenbouw: Handelt vanuit een gedegen bouwtechnische kennis van wegenbouw.
De student geeft een overzicht van de verschillende materialen aanwezig op een werf.
De student analyseert de verschillende handelingen aanwezig op een werf.
De student herkent en benoemt materialen die gebruikt worden op de werf.
De student herkent en benoemt technieken die gebruikt worden op de werf.
De student herkent en benoemt uitvoeringsmethodes die gebruikt worden op de werf.
De student analyseert de verschillende uitvoeringsmethodes op een werf.

Leerinhoud

Documenten die geanalyseerd en gebruikt worden bij de opdrachten zijn alle documenten in verband met:

 • Standaardbestek 250
 • bijzonder bestek
 • meetstaatposten
 • grondplan wegeniswerken
 • grondplan rioleringswerken
 • lengteprofielen
 • dwarsprofielen
 • type dwarsprofielen
 • kunstwerken
 • technische fiches (TF)
 • bemaling
 • sonderingsverslagen

Werkzaamheden die geanalyseerd worden bij de opdrachten hebben betrekking op:

 • onderfundering / fundering
 • verharding
 • riolering
 • asfalt- en betoncentrales

Werf- en/of bedrijfsbezoeken worden georganiseerd naargelang het aanbod.

 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursusdocumenten worden ter beschikking gesteld via het elektronisch leerplatform Digitap.
 • Voor werf- en bedrijfsbezoeken zijn veiligheidshesje, veiligheidsschoenen en helm verplicht (aankoop veiligheidsschoenen en helm ten laste van de student).
 • Kosten en organisatie vervoer voor werf- en bedrijfsbezoeken zijn ten laste van de student.


Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage33,00 uren
Werktijd buiten de contacturen97,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Meer info: zie toetsing (tekst)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Meer info: zie toetsing (tekst)

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid permanente evaluatie en bijhorende consequenties:

 • Aanwezigheid is vereist/verplicht tijdens de volgende contactmomenten die deel uitmaken van permanente evaluatie: werf- en/of bedrijfsbezoeken, permanente evaluatie tijdens de lesweken
 • Bij afwezigheid krijgt de student een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Afwezigheden bij vereiste/verplichte contactmomenten moeten steeds binnen de 2 kalenderdagen gewettigd worden via iBaMaFlex. De student plaatst het ziekteattest of bewijs van overmacht op iBaMaFlex (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). De student kan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van het gemiste contactmoment.
 • Een student die tijdens de verplichte contactmomenten in totaal 3 of meer keer afwezig is (onwettig en/of gewettigd zonder in te halen), krijgt een code ‘F’ van Fail voor dit opleidingsonderdeel omdat de competentiegerichte leerprocessen enkel verworven en geëvalueerd kunnen worden binnen de vooropgestelde onderwijssetting. Meer informatie over de code ‘F’ vind je in het onderwijs- en examenreglement.
 • Een student die de start van dit opleidingsonderdeel heeft gemist omdat hij later is ingeschreven, krijgt vervangtaken voor de gemiste verplichte aanwezigheden.

Laattijdig indienen van opdrachten permanente evaluatie en bijhorende consequenties:

 • Het maken van opdrachten is verplicht als onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht, tenzij de student omwille van medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg van de lector om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline. De student moet zijn aanvraag steeds wettigen door het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen na aanvraag uitstel op iBaMaFlex te plaatsen (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht).

Extra info tweede examenkans (herexamen):

 • De student kan enkel deelnemen aan de tweede examenkans als tijdens de eerste examenkans minimaal 60% van de opdrachten werd ingediend EN als er werd voldaan aan de verplichte aanwezigheden tijdens het opleidingsonderdeel. De student heeft m.a.w. enkel recht op een tweede examenkans indien hij geen code 'F' heeft gekregen voor het gehele opleidingsonderdeel.
 • De tweede examenkans bestaat uit het maken van één of meerdere opdrachten. De opgave en uiterste datum van inleveren wordt eind juni gecommuniceerd via Digitap.