Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Bouwwerfadministratie34117/2857/2223/1/53
Studiegids

Bouwwerfadministratie

34117/2857/2223/1/53
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat werforganisatie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Claes Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Bouwwerfadministratie behandelt de administratieve kant van de werforganisatie en -coördinatie.

Het olod Bouwwerfadministratie bereidt voor op de interne informatiedoorstroming en de werfadministratie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. Coördinatie: Coördineert de bouwwerken en het uitvoerend personeel op de bouwwerf vanuit een oplossingsgerichte houding, in afstemming met het uitvoerende projectteam.
De student somt de taken op van de verschillende deelnemers van een projectteam/bouwteam.
02. Planning: Stelt na interpretatie van de projectplanning een efficiënt korte-termijn-uitvoeringsplan op, communiceert hierover in functie van een vlotte organisatie van de bouwwerkzaamheden, houdt rekening met de omstandigheden van de bouwwerf en stuurt het uitvoeringsplan bij waar nodig.
De student licht het belang van kostenbewaking en nacalculatie toe.
03. Wet- en regelgeving: Past beroepsgerelateerde wet- en regelgeving toe op de bouwwerf, met expliciete aandacht voor veiligheid en welzijn, ziet toe op de naleving en onderneemt waar nodig een gepaste actie.
De student verklaart de algemene rechtsprincipes die in de bouwsector van toepassing zijn.
De student beschrijft de verplichtingen van werkgevers tegenover de RSZ en de sancties in geval van niet-naleving.
De student gebruikt de rechten, plichten en aansprakelijkheden van de verschillende bouwpartners bij het beoordelen van willekeurige beschreven situaties die kunnen voorkomen op de bouwwerf.
De student geeft aan welke stappen ondernomen kunnen worden en welke verzekeringen aangesproken kunnen worden bij problemen op de bouwwerf.
De student beschrijft de verplichtingen van werkgevers in het kader van de sociale wetgeving.
De student beschrijft de sancties bij niet-naleving van de sociale wetgeving.
04. Kwaliteit: Controleert systematisch de kwaliteit van de geleverde materialen en van de uitvoering van de bouwwerken, doet waar nodig beroep op derden.
De student leidt uit de technische fiches, het bestek en de voorschriften af welke kwaliteitscontroles hij dient uit te voeren of dient te laten uitvoeren.
05. Werfadministratie: Voert dagelijks de werfadministratie uit die onder de toebedeelde verantwoordelijkheid valt en zorgt op werfniveau voor de informatiedoorstroming daarvan.
De student bepaalt en plaatst op de correcte (genormaliseerde) manier bestellingen in een gesimuleerde werksituatie.
De student stelt een vorderingsstaat op.
De student stelt een prijsherziening op.
De student verklaart de begrippen omtrent kostprijsberekening.
De student past de begrippen omtrent kostprijsberekening toe.
De student stelt een verrekening op voor een bouwproject.
06. Documenten bouwdossier: Analyseert en gebruikt de documenten van het bouwdossier.
De student gebruikt de verschillende documenten van een bouwproject correct.

Leerinhoud

 • bestellingen, leveringsbonnen en tegensprekelijke opmetingen 
 • technische fiches
 • as built documenten
 • dagboek der werken
 • vorderingsstaat
 • prijsherziening, nacalculatie
 • bodemattest
 • milieuwetgeving
 • risicogronden
 • keuringen tijdelijke installaties
 • kwaliteitscontroles
 • aansprakelijkheden en verzekeringen
 • dienstverlenende organisaties bij problemen
 • bouwpartners
 • projectteam
 • omgevingsvergunning 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusdocumenten worden ter beschikking gesteld via het elektronisch leerplatform Digitap.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Practicum en/of oefeningen25,00 uren
Werktijd buiten de contacturen97,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Examen
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks30,00Examen
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Examen

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid permanente evaluatie en bijhorende consequenties:

 • Aanwezigheid is vereist/verplicht tijdens de volgende contactmomenten die deel uitmaken van permanente evaluatie: permanente evaluatie tijdens de lesweken
 • Bij afwezigheid krijgt de student een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Afwezigheden bij vereiste/verplichte contactmomenten moeten steeds binnen de 2 kalenderdagen gewettigd worden via iBaMaFlex. De student plaatst het ziekteattest of bewijs van overmacht op iBaMaFlex (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). De student kan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van het gemiste contactmoment.
 • Een student die de start van dit opleidingsonderdeel heeft gemist omdat hij later is ingeschreven, krijgt vervangtaken voor de gemiste verplichte aanwezigheden.

Laattijdig indienen van opdrachten permanente evaluatie en bijhorende consequenties:

 • Het maken van opdrachten is verplicht als onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht, tenzij de student omwille van medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg van de lector om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline. De student moet zijn aanvraag steeds wettigen door het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen na aanvraag uitstel op iBaMaFlex te plaatsen (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht).