Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Uitvoeringspraktijk topografie34116/2857/2223/1/19
Studiegids

Uitvoeringspraktijk topografie

34116/2857/2223/1/19
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Graduaat werforganisatie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Speckstadt Arne
Andere co-titularis(sen): De Lobel Frederik
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Topografie OF simultaan te volgen met Topografie.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 102,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Uitvoeringspraktijk topografie zorgt voor een gedegen kennis van het uitzetten en controleren van hoogte peilen en maten op de bouwwerf.

OLR-Leerdoelen (lijst)

03. Wet- en regelgeving: Past beroepsgerelateerde wet- en regelgeving toe op de bouwwerf, met expliciete aandacht voor veiligheid en welzijn, ziet toe op de naleving en onderneemt waar nodig een gepaste actie.
De student gaat respectvol om met al het meetmateriaal volgens de opgelegde veiligheidsvoorschriften.
10. Bouwmaten: Staat in voor het meten, uitzetten en controleren van bouwmaten met de juiste meetinstrumenten.
De student sluit een detailmeting (planimetrie en/of altimetrie) aan op een basismeting.
De student voert metingen (opmeten en uitzetten) uit met een one-manstation.
De student voert een goede door- en rondgaande waterpassing uit, verwerkt deze, beoordeelt de nauwkeurigheid ten opzichte van een vooropgelegde tolerantie en vereffent de sluitfout op de aangewezen manier.
De student voert een trigonometrische hoogtemeting en een voorwaartse insnijding uit en verwerkt deze op een bruikbare manier.
De student minimaliseert de foutenlast, rekening houdend met de gekende foutenbronnen bij het meten, en voegt controlemetingen toe.
De student verwerkt de meetgegevens tot een overzichtelijk rapport.
De student voert altimetrisch uitzetwerk uit.
De student stelt een theodoliet op en voert de ori├źntering in het meetmenu van het instrument in.
De student voert met een theodoliet detailmetingen (planimetrie en/of altimetrie) uit.
De student past in functie van zijn opdracht een geschikte meettechniek toe.
De student verricht door middel van het inzichten van jalons en het neerlaten van loodlijnen eenvoudig opmeet- en uitzetwerk.
De student voert met een totaalstation/one-manstation een plaatsbepaling uit door middel van een vrije opstelling.
De student voert planimetrisch uitzetwerk uit met betrekking tot het uitzetten van een woning en/of wegentrac├ę.
De student zet een gebouw of wegenis uit.
13. Algemene bouwtechnische kennis: Handelt vanuit een gedegen algemene bouwtechnische kennis.
De student hanteert correct vakjargon bij het gebruik van meetinstrumenten.

Leerinhoud

 • werken met jalons en dubbelpentagoonprisma + meetbandwaterpastoestel
 • opstelling + enkelvoudige hoogteverschillen
 • hoogte-uitzettingen + pasoverbrengen + gebruik waterpas
 • horizontaliteit controleren
 • doorgaande waterpassing of rondgaande waterpassing
 • verticaliteit controleren
 • theodoliet of totaalstation
 • eenvoudige figuren opmeten (driehoek, rechthoek) + afstanden
 • trigonometrische hoogtemeting
 • uitzetten
 • inmeten in een bestaand assenstelsel 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusdocumenten worden ter beschikking gesteld via het elektronisch leerplatform Digitap.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen40,00 uren
Werktijd buiten de contacturen62,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)25,00Test over het waterpassen na week 6.
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)35,00Test over de theodoliet - laatste week.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks25,00Test over het waterpassen.
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks35,00Test over de theodoliet.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00Verslagen die na elk labo worden ingediend.
Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen.
Het deelcijfer dat voor dit deelexamen in de eerste examenperiode werd behaald wordt ongeacht het resultaat overgedragen naar de tweede examenperiode.

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid permanente evaluatie en bijhorende consequenties:

 • Aanwezigheid is vereist/verplicht tijdens de volgende contactmomenten die deel uitmaken van permanente evaluatie: alle contactmomenten van dit opleidingsonderdeel, permanente evaluatie tijdens de lesweken
 • Bij afwezigheid krijgt de student een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Afwezigheden bij vereiste/verplichte contactmomenten moeten steeds binnen de 2 kalenderdagen gewettigd worden via iBaMaFlex. De student plaatst het ziekteattest of bewijs van overmacht op iBaMaFlex (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). De student kan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van het gemiste contactmoment.
 • Een student die tijdens de verplichte contactmomenten in totaal 3 of meer keer afwezig is (onwettig en/of gewettigd zonder in te halen), krijgt een code ‘F’ van Fail voor dit opleidingsonderdeel omdat de competentiegerichte leerprocessen enkel verworven en geëvalueerd kunnen worden binnen de vooropgestelde onderwijssetting. Meer informatie over de code ‘F’ vind je in het onderwijs- en examenreglement.
 • Een student die de start van dit opleidingsonderdeel heeft gemist omdat hij later is ingeschreven, krijgt vervangtaken voor de gemiste verplichte aanwezigheden.

Laattijdig indienen van opdrachten permanente evaluatie en bijhorende consequenties:

 • Het maken van opdrachten is verplicht als onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht, tenzij de student omwille van medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg van de lector om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline. De student moet zijn aanvraag steeds wettigen door het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen na aanvraag uitstel op iBaMaFlex te plaatsen (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht).