Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Scriptie2646/2804/2223/1/29
Studiegids

Scriptie

2646/2804/2223/1/29
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Master in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Keuzepakket:
  • opleidingsonderdelen te kiezen aan 15 studiepunten
  • opleidingsonderdelen te kiezen aan hoogstens 15 studiepunten
 • Master of Arts in Visual Arts
  Keuzepakket:
  • Elective courses for 15 credits
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Bovyn Guy
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 368,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De student kiest zelf een onderwerp dat kunsten gerelateerd is en de meest geschikte promotor uit de beschikbare lijst, werkt op een methodisch verantwoorde manier het onderwerp theoretisch uit tot een tekst en stelt het voor tijdens een openbare verdediging. De scriptiecoördinator biedt praktische en methodologische ondersteuning, terwijl de promotor instaat voor inhoudelijke begeleiding.

Begincompetenties (tekst)

De student heeft een bachelordiploma in de kunsten. Geslaagd zijn voor een of meerdere cursussen die onderzoekscompetenties aanleren zoals onderzoeksmethodiek strekt tot aanbeveling. De student voelt zich aangesproken om zijn artistieke ideeën te verwoorden in tekst.

OLR-Leerdoelen (lijst)

MA4 - In functie van de ontwikkeling van de artistieke praxis zelfstandig onderzoek opzetten en uitvoeren.
De student gaat kritisch om met zijn/haar onderzoeksmateriaal.
De student getuigt van creativiteit en originaliteit bij de interpretatie van het materiaal en inzet van argumenten.
De student getuigt van creativiteit en originaliteit in de keuze van zijn/haar onderwerp.
De student getuigt van een (zelf)kritisch vermogen bij het innemen van een persoonlijk standpunt.
De student kan een coherente tekst schrijven.
De student kan een correcte, logische, samenhangende argumentatie opbouwen.
De student kan een onderzoeksvraag/probleemstelling uitwerken.
De student kan een relevante conclusie formuleren.
De student kan een tekst structuren (ordening, logische opbouw, samenhang).
De student kan een tekst vormgeven (opmaak van de tekst, bibliografie, gebruik van voet- en eindnoten, illustraties).
De student kan een vormelijk correct taalgebruik hanteren (formulering, grammatica, spelling, interpunctie).
De student kan het doel van zijn/haar onderzoek op een heldere manier formuleren.
De student kan zijn/haar onderzoeksvraag/probleemstelling binnen een theoretisch kader plaatsen.

Leerinhoud

De student kiest zelf zijn/haar promotor volgens de voorwaarden vermeld in het scriptiereglement (zie website academie).

Een inleidend hoorcollege door de scriptiecoördinator licht de verwachte voortgang en organisatie van de scriptie toe. Daarna worden door de coördinator nog informatiesessies georganiseerd om onderzoeks-, schrijf- en presentatievaardigheden en technieken op te frissen en/of aan te leren afhankelijk van de noden. Tijdens deze sessies wordt ook geïnformeerd naar de stand van zaken en worden onderling tips uitgewisseld.

Onder de begeleiding van een promotor bakent de student een (artistiek) onderzoeksterrein af waarbinnen hij/zij een haalbare vraag- of probleemstelling ontwikkelt. Die wordt aan de hand van relevante literatuur, interviews en/of eventuele andere bronnen onderzocht en getoetst aan persoonlijke opvattingen en bevindingen. Op regelmatige tijdstippen wordt hierover bij de promotor verslag uitgebracht op initiatief van de student. Het eindproduct moet een geschreven neerslag bevatten van dit onderzoekstraject (de scriptie), maar kan daarnaast ook andere vormen aannemen.

Studiematerialen (lijst)

Schrijfwijzer TAALPUNTVerplicht€ 5,00

Studiematerialen (tekst): Verplicht

PowerPoint presentaties met tekst- en beeldmateriaal die gebruikt worden als stoffering van de lessen.

Schrijfwijzer van de AP-hogeschool.

Elke student moet zelf doelgerichte bronnenlijst samenstellen.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk26,00 uren
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
 • Omschrijving: Er worden informatieve groepsessies georganiseerd waarin technische vaardigheden zoals het formuleren van adequate vraag- en probleemstellingen, researchvaardigheden, planning opgefrist respectievelijk aangeleerd worden. Er wordt praktische informatie gegeven over het verloop de scriptie, er wordt regelmatig gepeild naar stand van zaken en er worden tips uitgewisseld.
 • Duur: Academiejaar
Vormen van groepsleren
Werktijd buiten de contacturen334,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarOnderzoeksopdracht100,00
Semester 1Onderzoeksopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht100,00

Toetsing (tekst)

De beoordeling van de scriptie gebeurt, na de mondelinge presentatie, door een leescommissie, waarin tenminste de promotor, de copromotor(en) en minstens één theoriedocent zetelen. De commissie kent in onderling overleg een cijfer toe. 

Bij het beoordelen van de scriptie worden de volgende criteria beoordeeld:
 • Vorm:
  • taalgebruik/stijl: formulering, grammatica, spelling, interpunctie;
  • structuur: ordening, logische opbouw, samenhang
  • vormgeving: opmaak van de tekst, bibliografie, gebruik van voet- of eindnoten, illustraties
 • Onderzoeksvraag/probleemstelling (aandachtspunten hierbij zijn: de relevantie van de onderzoeksvraag, de plaatsing van de vraag in een theoretisch kader, het doel van het onderzoek);
 • Onderzoek (aandachtspunten hierbij zijn: de relevantie, de actualiteit en de volledigheid van het verzamelde materiaal);
 • Argumentatie (aandachtspunt hierbij zijn: de kwaliteit van de argumenten, schrijfstijl en van de conclusie);
 • Creativiteit en originaliteit (aandachtspunten hierbij zijn: de mate van originaliteit van het onderwerp, van creativiteit bij de interpretatie van het materiaal en bij de argumentatie);
 • Kritisch vermogen (aandachtspunten hierbij zijn: de wijze waarop het onderzoeksmateriaal is gehanteerd en de mate waarin een persoonlijk standpunt wordt ingenomen).