Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Artistic Practice Grafisch ontwerp29700/2804/2223/1/14
Studiegids

Artistic Practice Grafisch ontwerp

29700/2804/2223/1/14
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Master in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • grafisch ontwerp
 • Master of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Graphic Design
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Rogiers Bas
Andere co-titularis(sen): Andersen Ronja, Beck Janna, Cornil Inge, Cox Ines, Devrome Johan, di Serego Alighieri Andrea, Geerinck Ann, Meganck Ine, Mensah Pee Nana, Van den Eynden Boris, Van Speybroeck Lieven, Verplancke Klaas
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 450,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)


Begincompetenties (tekst)

Stage: Beantwoorden aan de doelstellingen van alle opleidingsonderdelen van 3de BA Grafisch ontwerp (grafische vormgeving, illustratieve vormgeving, multimediale vormgeving) Vooronderzoek master: Voldoende beantwoorden aan de doelstellingen van alle opleidingsonderdelen van 3Ba grafisch ontwerp

OLR-Leerdoelen (lijst)

MA1 - Over een artistieke en autonome houding beschikken om de (eigen) kunstpraktijk blijvend te ontwikkelen.
De student beschikt over een artistieke en autonome houding om de (eigen) artistieke professionele loopbaan te ontwikkelen.
De student neemt een kritische positie in en verdedigt die ten aanzien van relevante maatschappelijke, interdisciplinaire, culturele, artistieke en internationale ontwikkelingen.
De student toont inzicht en beginners-ervaring in het (inter)nationale werkveld van zijn eigen discipline en de kunstwereld in brede zin van het woord.
MA3 - De essentie van de persoonlijke artistieke ontwikkeling vatten en op heldere en doordachte wijze communiceren aan vakgenoten en een extern publiek.
De student vat de essentie van de persoonlijke artistieke ontwikkeling en communiceert en presenteert op een heldere en doordachte wijze aan een kritisch publiek.

Leerinhoud

De student verwerft de vaardigheden die nodig zijn voor het professionele veld door middel van een programma aangeboden door de titularis van dit opleidingsonderdeel en/of een door de student zelf voorgesteld en gemotiveerd programma dat door de titularis is goedgekeurd. Voorstellen vanwege de student voor een individueel programma, indien toegelaten door de titularis, dienen voor 15 oktober bij de titularis ingediend te worden.

Volgende aspecten kunnen in het programma aan bod komen:

Internationalisering: deelname aan workshop(s), stage, internationale uitwisseling, lezing(en), bezoeken aan (internationale) tentoonstellingen, studiereizen, beurzen, …

Presentatie/communicatie/portfolio: het opstellen van een portfolio, deelname aan tentoonstellingen, deelname aan workshops, …

Stage/Werkveldervaring: in een museum, galerie of andere kunstinstelling, instelling voor podiumkunsten, atelier van een kunstenaar of van een designer, ...

Professionalisering: zich verdiepen in en informeren over de verschillende posities van het kunstenaarschap via contacten en mogelijke samenwerkingen, deelname aan beurzen, workshops, lezingen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Zie de afspraken vastgelegd in het door de titularis goedgekeurde programma.

In het kader van dit opleidingsonderdeel worden diverse grafische ontwerpinstrumenten en productiemethodes gehanteerd (digitaal en analoog). In het bijzonder heb je een laptop nodig met een goed beeldscherm, goede processoren en voldoende werkgeheugen en opslagruimte om courante grafische software te gebruiken. De onderwijsomgeving zelf maakt voornamelijk gebruik van Apple computers en kan voorzien in aanvullende rekenkracht voor ontwerpprocessen die daarom vragen. Je hoeft nog geen persoonlijke laptop aan te schaffen voorafgaand aan de lessen: informatie over deze aankoop wordt bij aanvang van het academiejaar beschikbaar gesteld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk180,00 uren
 • Opmerking: De student wordt in het atelier zowel individueel als in groep begeleid, beoordeeld en geëvalueerd, dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is. Consult, presentatie, studiebezoek, zelfstudie en confrontatie met werk van medestudenten maken deel uit van de atelierwerking.
Werkplekleren en/of stage270,00 uren
 • Opmerking: De student wordt in het atelier zowel individueel als in groep begeleid, beoordeeld en geëvalueerd, dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is. Consult, presentatie, studiebezoek, zelfstudie en confrontatie met werk van medestudenten maken deel uit van de atelierwerking.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. In het geval je gewettigd afwezig bent, breng je zo spoedig mogelijk een attest binnen op het secretariaat.

Toetsing (tekst)

De student presenteert zijn werk en werkproces. Dit kan in één van de volgende vormen, dan wel via een combinatie hiervan zijn: (mondelinge of beeldende) presentatie, geschreven verslag/reflectie, 2D/3D-werkresultaat, ... Naargelang het programma, kan er een andere presentatievorm worden ingezet.

De vorm van de presentatie wordt vastgelegd in het door de titularis goedgekeurde (individuele) programma, dat voor 15 oktober is ingediend. In het programma worden door de titularis ook de gewichten van de diverse te evalueren aspecten beschreven.

De data voor het indienen van de werkstukken/toonmomenten/eindpresentatie worden via e-mail op voorhand, afhankelijk van het soort te evalueren activiteit, kenbaar gemaakt aan de student.

De beoordeling aan het eind van semester 2 komt tot stand op basis van een tussentijdse presentatie met mondelinge feedback in de loop van het academiejaar en een eindevaluatie op het einde van semester 2.

Tijdens de eindevaluatie worden zowel het proces (20%) als de eindpresentatie (80%) beoordeeld.

Regelmatige ongewettigde afwezigheden kunnen de studievoortgang in het gedrang brengen.